ASTK18439U Kvalitativ metode

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Department of Political Science, UCPH

 • MSc in Political Science
 • MSc in Security Risk Management
 • Bachelor in Political Science

 

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Et centralt tema i faget er, hvordan kvalitativ metode, typisk ud fra aktør-perspektiver og lived experience,  kan bidrage til ny viden i forhold til gængse antagelser, som har en tendens til at blive accepteret som officiel viden ud fra et styringsperspektiv eller et ”djøf-perspektiv.”

 

De studerende gennemfører egne kvalitative undersøgelser.

 

Det kan være for at skabe ny viden i forhold til et begreb, som cirkulerer i den offentlige debat, såsom ”samskabelse” eller ”nedslidning”. Det kan være ny viden i forhold til en given indikator, f.eks. en livskvalitetsindikator. Det kan også være ny viden i forhold til en organisationsopskrift så som f.eks. ”målstyring.”

 

Fagets indhold: Kvalitativ metodes rolle i samfundsvidenskab. Kontroverser og problemdefinitioner.  Design og sammenhæng i undersøgelser.  Meningsbegrebet. Case-logik. Adgang og relationer. Datakilder så som interviews og dokumenter. Kvalitativ analyse. Displays og fremstilling af kvalitative data.

 

Faget kan bruges som pilotprojekt i forhold til speciale.

Målbeskrivelser

Viden:

De studerende opnår kendskab til grundlæggende kategorier vedrørende kvalitativ metode.

Færdigheder:

De studerende opnår færdigheder til selv at gennemføre en mindre kvalitativ undersøgelse, der giver ny viden.

En central færdighed, som vi vil træne i faget, handler om at fokusere mentalt på at lytte, observere og huske. Derfor vil undervisning i faget foregå uden computer og mobil.

Kompetencer:

De studerende opnår kompetencer til at reflektere over sammenhænge mellem design, problem, dataindsamling, analyse og konklusion i kvalitative undersøgelser.

De studerende opnår kompetencer til at vurdere kvaliteten i egne og andres kvalitative undersøgelser i sammenhæng med den situation, som undersøgelsen fandt sted i.

To grundbøger i kvalitativ metode. Det kan være Maxwell: Interactive Research Design og Yanow og Shea: Interpretive Research Design. Desuden klassiske og nyere artikler.

Forelæsninger. Øvelser. Diskussioner. Feedback-sessioner i forhold til de studerendes egne undersøgelser.

Undervisningen i faget er tilrettelagt som et eksperiment ud fra den præmis, at der ikke er computere og mobiltelefoner i undervisningslokalet.

Den positive begrundelse for denne præmis er at evnen til at lytte, observere og huske er central for kvalitativ metode. En yderlig begrundelse er, at vi vil øge koncentrationen ved at fjerne unødige distraktioner. Vi vil forholde os nysgerrigt, eksperimenterende og evaluerende til denne præmis i løbet af faget.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  
- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse:

 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.