ASTK18413U Dansk: Mødet mellem markarbejdere og borgere

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Dansk: Mødet mellem markarbejdere og borgere Engelsk: Encounters between frontline workers and citizens

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

Kursusindhold

Leveringen af offentlig velfærd består af møder mellem markarbejdere og borgere: Lærer og skoleelev. Ledig og sagsbehandler. Patient og sygeplejerske. Selvom politikerne på rådhuset og Christiansborg kan træffe beslutninger om uddannelse, beskæftigelse og sundhed, er det i de konkrete møder, at politikken bliver til virkelighed – eller ikke gør.  

 

På kurset forsøger vi at forstå forskellige dynamikker i mødet. Vi trækker bredt på teorier fra statskundskab, psykologi, sociologi og økonomi. Og vi undersøger cases på tværs af velfærdsområder som sundhed, beskæftigelse, uddannelse og mange andre.   

 

Nogle eksempler på spørgsmål, vi skal beskæftige os med, er:

 

 • Er højt motiverede markarbejdere altid et gode for borgerne? 
 • Hvilke borgere foretrækker markarbejderne at hjælpe?
 • Hvordan påvirker det mødet at være underlagt forskellige styringsinstrumenter som f.eks. resultatmålinger?
 • Hvilke konsekvenser kan det have at stille krav til borgernes egen aktive deltagelse i mødet?
 • Hvordan kan man rent metodisk (kvantitativt og kvalitativt) undersøge mødet?

 

Kurset er relevant for studerende, som ønsker at blive klogere på, hvordan offentlig forvaltning udfolder sig i praksis – viden som kan bruges både i opgaver på studiet og efterfølgende i jobs som f.eks. konsulent eller embedsmand.  

Målbeskrivelser

Viden:

 • At kunne redegøre for relevante teorier til at undersøge mødet mellem markarbejdere og borgere
 • At kunne reflektere over teoriernes styrker og svagheder i forhold til en konkret problemstilling
 • At kunne redegøre for forvaltningens struktur og de særtræk, der karakteriserer de sektorspecifikke velfærdsområder
 • At kunne reflektere over hvordan de forskellige strukturer og særtræk påvirker mødet mellem markarbejdere og borgere

 

Færdigheder:

 • Udvælge og anvende relevante teorier og perspektiver i en konkret analyse
 • Sammenligne, modstille, evaluere og diskutere kursets teorier og kernebegreber
 • Analysere empirisk materiale i tilknytning til genstandsfeltet herunder kunne redegøre for valg af metoder og disse fordele og ulemper

 

Kompetencer:

 • Kritisk forholde sig til den eksisterende litteratur og aktivt forsøge at bidrage til den med nye teoretiske og/eller empiriske indsigter
 • Selvstændigt perspektivere de præsenterede teorier til aktuelle spørgsmål omkring den offentlige sektor
 • Omsætte teoretiske og empiriske indsigter til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger

Følgende er eksempler på tekster der vil indgå I undervisningen:

 

Maynard-Moody, S., & Musheno, M. 2000. State agent or citizen agent: Two narratives of discretion. Journal of public administration research and theory, 10(2), 329-358.

 

Jakobsen, M., & Andersen, S. C. 2013. Coproduction and equity in public service delivery. Public Administration Review, 73(5), 704-713.

 

Ryan, Richard M. og Deci, Edward L. 2000. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1): 68-78.

 

Lipsky, Michael. 1980. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services.

 

Gailmard, S. 2010. Politics, principal–agent problems, and public service motivation. International Public Management Journal, 13(1), 35-45.

 

Tummers, Lars LG, et al. 2015. Coping during public service delivery: A conceptualization and systematic review of the literature. Journal of Public Administration Research and Theory 25(4): 1099-1126.

 

Cecchini, M., & Harrits, G. S. 2022. The professional agency narrative—conceptualizing the role of professional knowledge in frontline work. Journal of Public Administration Research and Theory, 32(1), 41-57.

 

Jilke, Sebastian og Lars Tummers. 2018. Which clients are deserving of help? A theoretical model and experimental test. Journal of Public Administration Research and Theory 28(2): 226-238.

 

Bisgaard, Mette. ”Det er ligesom en eksamen”: et eksplorativt studie af borgerstrategier inden mødet med det offentlige. Århus. politica, 50. årg. nr. 3 2018, 364-383

Offentlig forvaltning 1 og 2 på bacheloruddannelsen i statskundskab
Undervisningen sigter primært på at bygge oven på de studerendes egen forberedelse. Derfor består en væsentlig del af undervisningen af gennemgang og diskussion af mindre ugentlige hjemmeopgaver. En hjemmeopgave kan f.eks. være at formulere hypoteser på baggrund af en teori, forberede argumenter for/imod en bestemt tekst eller skitsere en løsning på et udleveret problem.

De enkelt undervisningsgange vil være en kombination af oplæg fra underviser samt diskussioner af tekster, cases og øvelser.

Den sidste undervisningsgang er der afsat tid til en ”minikonference”, hvor de studerende kan præsentere ideer til eksamensopgaven og få feedback fra underviser og medstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.