ASTK18359U 4V - valg, valgkampe, vælgeradfærd og valgsystem

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

4E - Election, Election campaign, Electoral behavior and Electoral system

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

Kursusindhold

Vi vil gennemgå klassiske og moderne teorier inden for emneområdet og identificere nye huller i den eksisterende forskning. Med det udgangspunkt vil de studerende vælge opgave, som de vil arbejde med i deres aflevering.

 

Typer af spørgsmål vi vil beskæftige os med:

 

Vælgeradfærd: Hvor meget betyder de strukturalle faktorer som køn, alder, uddannelse og klasse for vælgeradfærd? Hvad betyder enkelt emner for vælgernes kryds?

 

Valgkamp: Hvor meget betyder en valgkamp for vælgerens stemmeadfærd, hvordan kan vi designe effektive kampagner?

 

Valgsystemer: Hvad betyder de forskellige valgsystemer for fordeling af mandater. Hvad sker der hvis man ændre på valgsystemer ifht. mandatfordelingen?

 

Der vil være et stor empiriske element i faget og det er håbet at de studerende i deres opgave vil vælge at arbejde med Den Danske Valgundersøgelse, Den Danske kommunalvalgundersøgelse, Kandidatundersøgelserne el. lignende. 

 

Hovedfokus er Danmark, hovesaglig forskelig folketingsvalg og sekundær kommunalvalg.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for centrale begreber, teorier og problemfelter inden for valg, vælgeradfærd og valgkampe og valgsystemer.
 • Sammenligne og vurdere teorier og tilgange til studier af aktuelle problemstillinger ifht. ovenstående.

 

Færdigheder:

 • Diskutere og evaluere styrker og svagheder ved forskellige teorier og tilgange inden for vælgeradfærd.
 • Argumentere selvstændigt, analytisk, kritisk og systematisk i dialog med faglige problemstillinger inden for fagets emneområder.
 • Selvstændigt anvende og overføre fagets teorier og tilgange til en analyse af en aktuel problemstilling i fagets emneområde.
 • Formidle en teoretisk styret empirisk undersøgelse af en aktuel problemstilling med brug af fagets teorier og tilgange.

 

Kompetencer:

 • Kritisk forhold sig til den eksisterende litteratur og aktivt forsøge at bidrage til den med nye teoretiske og empiriske indsigter
 • Selvstændigt perspektivere teoretiske og empiriske indsigter til aktuelle spørgsmål omkring vælgeradfærd.
 • Omsætte teoretiske og empiriske indsigter til fx konkrete implementering af valgkampe mv.

Pensum udgør ca. 1.000 sider og vil bestå af én bog samt forskellige boguddrag og videnskabelige artikler fra førende internationale tidsskrifter i valg, valgkampe, valgsystemer og vælgeradfærd.

Bog (udkast):

Hansen & Stubager (2021) The Danish Voter

Hansen & Stubager (2021) Klimavalget

Kjær, Welling & Elklit (2021) KV17

Metode på grunduddannelsen.
Kurset vil involvere en kombination af oplæg fra underviser, plenumdiskussion, gruppearbejde og -øvelser samt evt. gæsteoplæg. De studerende, der søger om optag på kurset, må forvente en undervisningsform, der lægger stor vægt på aktiv inddragelse af de studerende i undervisningen. Det betyder, at alle studerende forventes at deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv.

Den sidste undervisningsgang vil forløbe som en minikonference, hvor de studerende kan præsentere idéer og udkast til eksamensopgaven og få feedback fra underviser og medstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.