ASTK18271U Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Strategic management in the public sector

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at stort set alle offentlige organisationer udarbejder en ”Strategi”. Men hvad vil det sige at etablere en strategi – og hvad vil det sige at agere strategisk på organisationsniveau? Hvad adskiller offentlig strategi fra andre organisationers? Og hvor ligger grænserne for, hvornår en strategi har effekt?

Styring og ledelse smelter i disse år sammen, i takt med at nye styringsmodeller i højere grad bygger på organisationens relationer – og derfor fordrer ledelse.  Det stiller nye krav til organisationen strategi.

På kurset ”Strategisk styring i den offentlige sektor etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor. Kurset afsluttes med en drøftelse af fremtiden set i lyset tendenser i offentlig styring og de dilemmaer der dukker op for politikernes rolle.

Kursets formål er at beskrive strategisk tænkning, og at præsentere en række værktøjer til strategiudvikling - sat i relation til bl.a. magt, legitimitet og teknologi. Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde.

Foreløbig gennemgangsplan:

1. Introduktion til kurset, til strategisk styring og til koblingen mellem styring og ledelse

2. Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi

3. Iagttagelse af 2. orden – det strategiske blik på organisationen

4. Hvordan skabe mening i organisationen? Grænser for strategi

5. Strategisk tilgang 1, Klassisk offentlig strategi, resultatstyring m.v.

6. Strategisk tilgang 2+3, Vektorperspektivet, Legitimitetsperspektivet

7. Strategisk tilgang 3+4, Kompetenceperspektivet, Det narrative perspektiv

8. Strategisk tilgang 5+6, Magtperspektivet, Visionsperspektivet

9. Strategisk tilgang 7+8, Tillidsperspektivet, Kærlighedsperspektivet

10. Styringsredskaber og teknologi

11. Gæst, cases og øvelser: Inspiration fra strategiprocesser i stat og kommuner og regioner

12. Strategi og politik

13. Ny strategi og kritiske strategiperspektiver

14. Eksamensforberedelse

Målbeskrivelser

Viden:

Kursets mål er, efter endt undervisning, at sætte den studerende i stand til at forstå fremkomsten af nye strategiske redskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringsfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om de almindeligste redskaber i strategisk offentlig styring.

Færdigheder:

Kurset skal opbygge den studerendes evne til at agere strategisk under givne udfordringer, samt at anerkende og anvende disse udfordringer, som strategiske ressourcer.

Kompetencer:

Kurset skal sætte den studerende i stand til

 • At forstå og genkende strategiske initiativer i den offentlige sektor
 • At vurdere hvordan strategiske initiativer spiller sammen med ledelse i organisationen
 • At analysere offentlig strategi, og sætte den ind i kontekst
 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå
 • At foreslå konkrete strategiske løsninger på udvalgte udfordringer

Whittington, Richard: Hva er strategi?

Klausen, Kurt Klaudi: Offentlig organisation, Strategi og ledelse

Weick, K.E.: Meningsskabelse, organisering og ledelse. En introduktion til Weicks univers

Weick, K.E. K.M. Sutcliffe: Managing the unexpected, sustained performance in a complex world

Suchman Mark: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches

Nordhaug Odd: Competence Specificities in Organizations

Barry D. / Elmes, M. Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse

Fog, K.: Branding gennem storytelling

Andersen, Niels Åkerstrøm: The emplyee in the sign of love

Luhmann, Niklas: Iagttagelse og paradoks – essays om autopoietiske systemer

Pfeffer, Jeffrey: Symbolic action: language, ceremonies and settings

Daugaard Jensen, Kontrol I det stille

Thygesen, Niels, Kampmann, No Emil Sjøberg: Tillid på bundlinjen

Mayne, John: Challenges and lessons in implementing results-based management

Behn, Robert D.

Why Measure performance? Different purpose require different measures

Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations

Bohni, Timo Klindt: På sporet af fremtidens offentlige sektor. Erhvervspsykologi, juni 2019

Brinkmann, Svend, Svend Brinkmann: Elsker du din chef? Lad være!. Politiken, 19. november 2018

La Cour, Anders, Højlund, Holger, Afføringsskemaer som teknologi

Andersen, Niels Åkerstrøm: Styring af styringsværktøjer

Whittington, Richard: Completing the practice turn in strategy research

Grønnegård Christensen, Jørgen, Mortensen, Peter Bjerre: I politikkens vold

Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations

Majgaard, Klaus: Handlekraft i velfærdsledelse

Pedersen, Ove Kai: Konkurrencestaten

Pedersen, Ove Kai: Reaktionens tid

Boje, David M. Storytelling Organizations

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere. Der forventes endvidere aktiv deltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.