ASTK18271U Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Strategic management in the public sector

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Nærmere information følger.

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at den offentlige sektor i disse  år er ekstraordinært presset. I 2023 fik 5 kommuner mere end halveret likviditeten og næsten alle steder har man måttet spare. Samtidig annoncerer man forgæves efter nyt personale, primært SOSU assistenter, sygeplejersker, pædagoger læger og lærere. Offentlige organisationer er med andre ord fanget i et catch 22: Der skal spares samtidig med at forholdene for de ansatte skal gøres så attraktive at der kan tiltrækkes arbejdskraft.

 

Den strategiske udfordring er vokset. Mens økonomien kræver hårde prioriteringer

 

På kurset ”Strategisk offentlig ledelse og styring etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor. Undervejs drøftes hvilke krav, til ledelse og styring, der tegner sig i horisonten.

 

Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde.

 

Foreløbig gennemgangsplan

Del 1.: Det teoretiske bagtæppe

 • Introduktion til kurset, til strategisk styring og til koblingen mellem ledelse og styring.
 • Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi
 • Meningsskabelse i organisationen
 • Styringsteknologier
 • Den politiske grænse for strategi
 • Opsamling på del 1

 

Del 2.: Redskabskassen

 • Kontraktstyring og Performance management
 • Legitimitet og magt
 • Ledelse med fortælling
 • Tillid som strategi
 • Motivationsstrategier
 • Selvledelse og selvstyrende teams
 • Gæsteforelæsning
 • Opsamling på del 2.
Målbeskrivelser

Viden:

Kursets efter endt undervisning at kunne forstå fremkomsten af nye strategiske redskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringsfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om og forståelse for de almindeligste redskaber i strategisk offentlig ledelse og styring.

Færdigheder:

Kurset skal opbygge den studerendes evne til at agere strategisk under givne udfordringer, samt at anerkende og anvende disse udfordringer, som strategiske ressourcer.

Kompetencer:

Kurset vil sætte den studerende i stand til

 • At forstå og genkende strategiske initiativer i den offentlige sektor
 • At vurdere hvordan strategisk ledelse og styring spiller sammen i organisationen
 • At analysere konkrete offentlige strategier, og sætte dem ind i kontekst
 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå
 • At foreslå konkrete strategiske løsninger på udvalgte udfordringer

Whittington, Richard: Hva er strategi?

Klausen, Kurt Klaudi: Offentlig organisation, Strategi og ledelse

Suchman Mark: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches

Schnoor, Michala: Narrativ organisationsudvikling – af forme fælles mening og handling, Dansk Psykologisk Forlag, 2016.
White, Michael; Narrativ teori, Hans Reitzels Forlag, 2006

Barry D. / Elmes, M. Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse

Fog, K.: Branding gennem storytelling

Andersen, Niels Åkerstrøm: The emplyee in the sign of love

Pfeffer, Jeffrey: Symbolic action: language, ceremonies and settings

Daugaard Jensen, Kontrol I det stille

Mayne, John: Challenges and lessons in implementing results-based management

Behn, Robert D.: Why Measure performance? Different purpose require different measures

Bohni, Timo Klindt: På sporet af fremtidens offentlige sektor. Erhvervspsykologi, juni 2019

Brinkmann, Svend, Svend Brinkmann: Elsker du din chef? Lad være! Politiken, 19. november 2018

La Cour, Anders, Højlund, Holger, Afføringsskemaer som teknologi

Andersen, Niels Åkerstrøm: Styring af styringsværktøjer

Whittington, Richard: Completing the practice turn in strategy research

Grønnegård Christensen, Jørgen, Mortensen, Peter Bjerre: I politikkens vold

Pedersen, Ove Kai: Konkurrencestaten

Pedersen, Ove Kai: Reaktionens tid

Boje, David M. Storytelling Organizations

m.m.

Cases bl.a.:

Vive 2021: Forsøg med Burgsorg-modellen i Ikast-Brande Kommune,

By og Havn: Forretningsstrategi 2020-2023

Hvidvasksekretariatet 2022, Anklagemyndigheden, 2022: Årsrapport fra Hvidvasksekretariatet 2021

Forsvarsministeriet 2022: Mål- og resultatplan or Forsvaret 2022

Lolland Kommune 2019: Femernstrategi

Lolland kommune 2019: Lolland lever livet – plan og udviklingsstrategi 2019 – 2030

Sundheds- og ældreministeriet 2016: Politisk aftale om model for patientansvarlige læger

Børne- og undervisningsministeriet 2021: Vidensopsamling om folkeskolereformens følgeforskningsprogram 2014-2018

Der kræves en åbenhed overfor tværfaglige tilgange og en lyst til at bidrage og diskutere aktivt i timerne.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, Gruppeopgaver og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere.
Det forventes, at de studerende bidrager aktivt i diskussioner på holdet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portefølje
Krav til indstilling til eksamen

For at bestå valgfaget kræves, at den studerende afleverer to skriftlige opgaver.

 

Opgaverne oploades via Absalon.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.