ASTK18267U Praktisk videregående organisationsanalyse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Applied Organizational Analysis (advanced level)

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

Kursusindhold

Kurset fokuserer på tilegnelse af kendskab til organisationsteoretiske perspektiver og styringsmodeller samt deres praktiske anvendelse på en række organisatoriske problemstillinger fra den danske offentlige og (forventeligt) private sektor.

 

Casearbejde i samarbejde med materiale og analyse af organisatoriske problemstillinger i samarbejde med caseorganisationer og repræsentanter derfra er en væsentlig bestanddel i faget.  Derfor forventes aktiv deltagelse fra de studerende i arbejdet med alle cases og interaktion med repræsentanter fra caseorganisationerne.

 

Obs.: Der forventes ændringer og uddybninger i undervisningsgange og cases.

 

Del 1: Organisationsteori og metode

Fokus er på tilegnelse af grundigt kendskab til centrale organisationsteoretiske bidrag samt rammer for analyse og metode. Der arbejdes med mindre cases i del 1 for at eksemplificere teoriernes og metodernes egenskaber og begrænsninger i konkrete organisationsanalyser.

 

 • Uge 1 – Introduktion og historie

Der introduceres til kurset, herunder struktur, opbygning, til organisationsteoriens historiske udvikling og centrale teoretiske retninger. Der introduceres også til teoriens placering i den bredere forvaltningslitteratur samt til programpolitiske reformer i den danske offentlige sektor, herunder New Public Management og nutidens modernisering af den offentlige sektor. Endeligt introduceres til de typer af styringsmodeller, som berøres i faget.

 

Pensum:

 • Hood, C. (1991): A management theory for all seasons
 • [...]
   
 • Uge 2 - Organisationsanalyse og metode

Der studeres forskellige organisationsteoriske analyserammer og -strategier samt relevante samfundsvidenskabelige metoder. […]
 

Case: TBA

Pensum: TBA

 •  [...]

 

 • Uge 3 – Organisationsteori 1: Rationel organisationsteori I
  Den rationelle organisationsteori har været og er fortsat central i organisationsteorien. Principal-Agent-Teorien (PAT) er udbredt, og der fokuseres på udvidelser til de klassiske modeller, som de studerende allerede er bekendt med – fx opblødning af de teoretiske modellers strengt rationelle antagelser. Ydermere undersøges det, hvordan teorien kan tilpasses til en offentlig kontekst. Derudover ses der på den rationelle institutionalismes teoretiske bidrag. Som et 3. teoretisk bidrag ses der på den situationsbetingede organisationsteori som indgang til at forklare organisationsteoretiske problemstillinger (bl.a. Galbraiths teoretiske bidrag).

  Pensum: (uddrag)
 • Miller, Gary J. & Andrew B. Whitford (2016): “Above Politics - Bureaucratic Discretion and Credible Commitment”. Cambridge University Press
 • [...]

 

 • Uge 4 – Organisationsteori 2 – Rationel organisationsteori II
  Fokus vendes mod begrænset rationalitet, som formuleret af Herbert Simon mv. Den begrænsede rationalitet bibringer en væsentlig kritik af øvrige organisationsteoretiske bidrag (fx PAT) og fremkommer med en række andre forklaringsmodeller ift. organisationsanalyse.

  Case: TBA

 

Pensum: (uddrag)

 • Simon (1989): Bounded Rationality and Organizational Learning
 • Simon & March (1994): Organizations 2nd ed.
 • Cristofaro (2017) – Herbert Simon’s Bounded Rationality
 • J.G. Christensen og P.B. Mortensen (2018): Overmod og Afmagt – historien om det nye SKAT

 

 • Uge 5: Organisationsteori 3: Sociologisk institutionalisme

Den sociologiske institutionalisme gjorde sit indtog i organisationsteorien i 1970’erne, og et vigtigt bidrag er Meyer & Rowans kritik af formel struktur som en rationaliseret myte. Med dette udgangspunkt undersøges den sociologiske institutionalismes teoretiske forklaringsmodeller, fx i kraft af March & Olsens institutionsbegreb, og de muligheder de giver for at udføre konkrete organisationsanalyser.

Case: TBA

Pensum: (uddrag)

 • March, James G. og Johan P. Olsen (1989): Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York: The Free Press. , kap. 9, pp.159-172. 
 • DiMaggio, Paul J. og Walter W. Powell (1983): ” The Iron Cage Rivsited. Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, 48(2), 147-160.*
 • Meyer, John W. og Brian Rowan (1977): “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.*
 • [...]

 

 • Uge 6: Organisationsteori 4: Skandinavisk institutionalisme
  Inden for den sociologiske institutionalisme findes flere skandinaviske bidrag, og her fokuseres på Brunssons teoretiske bidrag om organisatorisk hykleri og Røviks teori om spredning af organisationsopskrifter. Disse 2 bud skriver sig ind i den sociologiske institutionsforståelse og giver forskellige perspektiver på, hvordan vi kan forstå og forklare organisatoriske dynamikker som fx mangelfuld implementering og spredning af specifikke organisationsidéer.

  Case: TBA

 

Pensum: (uddrag)

 • Brunsson, Nils (2000): The Irrational Organization. Irrationality as a basis for organizational action and change.
 • Brunsson, Nils (2002): The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations.
 • […]

 

 

Del 2: Praktisk organisationsanalyse

Fokus vendes mod konkrete organisationsanalyser af cases fra den danske offentlige sektor. Analysernes teoretiske og metodiske afsæt formes af fagets del 1, og fokus vil således være på anvendelse af teorierne til kritisk analyse af de konkrete cases.

Cases fylder mere i del 2 ift. del 1: Alle undervisningsgange i del 2 indeholder casearbejde, og hver enkelt case vil fylde mere på del 2 ift. del 1. En væsentlig del af pensum vil være casemateriale, som behandles med de teoretiske perspektiver fra del 1. Der læses på del 2 yderligere teoretiske og empiriske bidrag som grundlag for forståelsen af caseområdernes temaer.
 

 • Uge 7 TBA


Case:TBA
Pensum: TBA

 • Uge 8: TBA
   

Case:TBA
Pensum: TBA
 

 • Uge 9: Effektivisering

Effektivisering er et vigtigt tema i den offentlige sektor, og ofte anvendes effektivisering som argument for organisatoriske forandringer. Der studeres forskellige tilgange til opgørelse af effektiviseringspotentialer (fx business cases) samt de væsentligste kritikker af disse.


Case: TBA
 

Pensum: TBA

 • [...]
   
 • Uge 10: Midlertidige forandringsorganisationer (projektledelse)
  Mange organisatoriske forandringsaktiviteter organiseres som midlertidige forandringsorganisationer, projekter, og trækker som sådan på de etablerede metodikker inden for feltet projektledelse. Der læses teoretiske bidrag om projektledelse samt konkrete eksempler på projektledelsesmetoder. Disse metoder analyseres med fornyelse af signalsystemerne på det danske jernbanenet som eksempel.
   

Case: TBA

Pensum:

 • Anderson, Erling S. (2006): "Towards a theory og project management theory for renewal projects", Project Management Journal 37(4): 15-30
 • AXELOS (2010): PRINCE2 - Projektledelse med succes, Danish edition 2010.The Stationary Office. Kap 1-3
 • [...]

 

 • Uge 11: Tværorganisatorisk forandring(projektledelse)
  I forlængelse af sidste uges tema, projektledelse, undersøges det, hvordan tværgående organisatoriske forandringsaktiviteter, tværorganisatoriske projekter, tilrettelægges og udføres i den offentlige sektor. Projekter kan etableres som tværorganisatoriske samarbejder, og dette skaber en række nye egenskaber og forhold, som er interessante at undersøge både teoretisk og empirisk.

  Case:TBA
  Pensum: TBA
   
 • Uge 12: Implementering
  Vejen fra beslutning til færdig implementering af politiske beslutninger er lang, og ofte går det ikke som planlagt. Implementering er en kompleks opgave med mange forskellige aktører og er derfor interessant at studere. Der læses centrale bidrag vedr. implementering og ses nærmere på implementering i dansk kontekst.


Case:TBA

 

Pensum (uddrag)

 • Jeffrey L. Pressman, Aaron Wildavsky (1984): Implementation, how great expectations in Washington are dashed in Oakland, or, why it's amazing that federal programs work at all
 • […]

 

Uge 13: Porteføljeopgave 2: TBA

 

 • Case:TBA
  Pensum: TBA
   
 • Uge 14: Sparring og feedback på synopsisudkast
  Undervisningen tilrettelægges som masterclass (grupper a 6-8-studerende + underviser), hvor hver enkelt studerendes/gruppes synopsis drøftes og gruppen giver konstruktive kommentarer.
Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende får gennem kurset kendskab til:

-Udvalgte organisationsteoretiske og styringsmodellers historiske udviklingstræk

-Forskellige organisationsteoretiske perspektiver og styringsmodeller, deres anvendelsesområder samt styrker og svagheder

-En række offentlige og (forventeligt) private organisationer, organisatoriske processer og tværorganisatoriske initiativer
 

Færdigheder:
Den studerende kan efter kurset:

-Udvælge og anvende relevante teoretiske perspektiver og styringsmodeller i konkrete analyser

-Afgrænse organisatoriske analyser pba. teori og empiri

-Foretage kritiske refleksioner ifm. analyser af konkrete organisatoriske cases
 

Kompetencer:
Den studerende vil tilegne sig følgende kompetencer:

-At tilrettelægge præcise, afgrænsede analyser af konkrete organisatoriske problemstillinger

-At udvælge metoder ifm. konkrete organisationsanalyser samt reflektere og styrker og svagheder ved forskellige metoder

-At forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget arbejde
 

Pensum vil bestå af hhv. en teoretisk og empirisk del.

 

Den teoretiske del af pensum: Der lægges vægt på at inkludere flere forskellige organisationsteoretiske perspektiver. Som eksempler herpå kan nævnes Herbert Simons tanker om begrænset rationalitet, rationel og sociologisk institutionalisme (herunder de skandinaviske institutionalister, bl.a. repræsenteret ved Brunsson og Røvik). I tillæg hertil omfatter den teoretiske del af pensum en række rammeværker og styringsmodeller, der anvendes ifm. fagets cases.

 

Den empiriske del af pensum: Fokus er delt mellem litteratur, der beskriver de organisatoriske og styringsrelaterede fænomener, der arbejdes med, og egentligt casemateriale, der udgøres af eksempler fra den danske offentlige og (forventeligt) private sektor.

 

Se nærmere ovenfor i afsnittet ”kursusindhold”.

-Forvaltningsfag på grunduddannelsen

Kernefagligheden i organisation og ledelse er ikke en forudsætning for at tage faget. Studerende, der ikke enten har taget kernefagligheden i organisation og ledelse, eller på anden vis har beskæftiget sig med offentlig forvaltning og herunder organisationsteori, kan med fordel afsætte tid til læsning af vejledende litteratur inden kursets begyndelse.
Undervisningen tilrettelægges som klasserumsundervisning. Undervisningsgange, der har tilknyttet cases, er (typisk) halvdelen af tiden casebaserede øvelser og fælles diskussion med caserelevante gæster.
Øvrige undervisningsgange vil have mindre gruppearbejder og efterfølgende fælles drøftelser indlagt. Der er afsat 2 undervisningsgange til sparring og feedback på synopsis.
Studerende modtager skriftlig feedback på alle cases, hvor der afleveres caseløsninger. Mundtlig feedback gives ifm. casepræsentationer.
Individuel og kollektiv feedback gives ligeledes ifm. caseløsninger.
Feedback ved afsluttende eksamen gives ifm. uddybelse af karakter samt efter aftale.
Peerfeedback gives ifm. arbejde med synopsis, hvor undervisningen tilrettelægges i masterclass-format (de studerende inddeles i grupper af 6-8 samt underviser og drøfter hver studerendes/gruppes synopsisudkast samt giver konstruktive forbedringsforslag.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Se under "Bemærkninger"

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Synopsis mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Synopsis/Mundtlig eksamen med forberedelse/ Mundtlig eksamen uden forberedelse 

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.