ASTK18027U Kernefag: Nutidig politisk teori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Core Subject: Contemporary Political Theory

Uddannelse

Nutidig politisk teori er et 15 ECTS kursus, der mødes i 4 timer hver uge i løbet af semestret. Kurset er påkrævet for studerende, der er indskrevet på kernefagslinjen i Politisk Teori.På samme linje findes også et fag med titlen Demokrati, teorier og problemer.

NB! Faget kan ikke følges hvis man har bestået eksamen på den engelsksprogede kernefaglige linje, Political Theory.

NB NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende.

Kursusindhold

Hvad er et retfærdigt samfund? Disciplinerer eller frigør nutidige politiske institutioner borgerne? Privilegerer det moderne samfund nogle grupper på bekostning af andre? Hvad skal en kritisk samfundsteori fokusere på i dagens verden? Hvilke principper eller normer, hvis nogen, skal vi anvende til at evaluere vores politiske institutioner? Er demokrati muligt i nutiden?

 

Det er nogle af de spørgsmål, der diskuteres i nutidig politisk teori. På dette seminar vil vi læse og nærstudere nogle af de vigtigste bøger udgivet i politisk teori siden 1970'erne – bøger af John Rawls, Michel Foucault, Jürgen Habermas og Iris Young. For det meste fokuserer vi på nogle få værker for at kunne gå i dybden med nogle meget vigtige, indflydelsesrige og svære teorier. Alle, der arbejder med politisk teori, skal kende de udvalgte politiske teoretikere eller filosoffer, både fordi de diskuteres bredt, og fordi de er store tænkere. Ved at læse deres værker vil den studerende opnå en solid forståelse af nogle af de vigtigste begreber og problemstillinger i nutidig politisk teori, samt en dybere forståelse for nogle af de store udfordringer, vi står over for i nutiden.

 

Nutidig politisk teori er et 15 ECTS seminar, der mødes i 4 timer hver uge i løbet af semestret. Seminaret er påkrævet for studerende, der er indskrevet på kernefaglinjen i politisk teori.

Målbeskrivelser

Viden:

Beskrive de vigtigste tilgange i nutidig politisk teori.

- Forstå og forklare hovedopdelinger og udviklinger i nutidig politisk teori.

- Vurder gyldigheden af ​​de forskellige teoretikeres argumenter.

Færdigheder:

- Præsentere og analysere argumenterne bag hver af de undersøgte tilgange.

- Kombinere og syntetisere de måder, hvorpå de undersøgte tilgange forestiller sig karakteren af ​​politisk teori.

- Anvend teorierne på diskussioner om vores politiske verden bredt forstået.

Kompetencer:

- Kritisk tænkning på tværs af forskellige traditioner og argumentationsstile.

- Skrivning og præsentation på en kortfattet og overskuelig måde.

- Evne til at udvikle en sammenhængende argumentation.

 

Foucault, Michel. 1984 [1971]. “Nietzsche, Genealogy, History.” In Rabinow, Paul (ed.), The Foucault Reader. London: Penguin Books, 76-100 (available on Absalon).

---. 1995 [1975]. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan (2nd edition). New York: Vintage.*

---. 1989. “Clarifications on the Question of Power.” In Lotringer, Sylvère (ed.), Foucault Live. Interviews 1961–1984. New York: Semiotext, 255-263 (available on Absalon).

---. 2008. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978-1979. Translated by Graham Burchell. London: Palgrave, 1-50, 267-316 (available on Absalon).

Gordon, Colin (ed.). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, Michel Foucault. New York: Pantheon Books, 37-54, 78-108, 141-142 (available on Absalon).

Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms. Cambridge: Polity.*

---. 1987. “Some Questions Concerning the Theory of Power: Foucault Again.” In The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge: Polity Press, 266-93, 415-17 (available on Absalon).

Rawls, John. 1999. A Theory of Justice. Revised edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.*

Young, Iris M. 2022 [1990]. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.*

---. 2000. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1-16, 52-81 (available on Absalon).

---. 2011. Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press, 3-74, 95-151, 171-187 (available on Absalon).

Der forventes interesse for politisk teori og filosofi.
En blanding af forelæsning, holddiskussioner og gruppearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 56
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
3-dages skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende.

Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.