ASTK18009U Kernefag: Politisk adfærd

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Core Subject: Political Behavior

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Politisk Adfærd. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Politisk Adfærd.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret

Kursusindhold

Én af grundpillerne i et repræsentativt demokrati er, at borgerne kommunikerer deres præferencer til politiske beslutningstagere – mest oplagt gennem valg af politikere, som repræsenterer deres interesser.

 

Studiet af politisk adfærd søger at forklare hvordan individer udvikler politiske holdninger, og den adfærd disse udmøntes i, og udgør derfor en kernekompetence for politologer. Ved at studere hvordan individers holdninger skabes som et resultat af henholdsvis ”dybe” påvirkninger, fx tidlig socialisering og iboende prædispositioner, og mere samtidige indflydelser, herunder konkrete personlige erfaringer og politisk kommunikation fra politikere og andre eliteaktører, kan vi opnå en nuanceret forståelse af, hvordan mennesker formes som politiske individer – og hvilken politisk adfærd dette giver sig udslag i

 

Faget giver de studerende en bred introduktion til state-of-the-art inden for forskning i politisk adfærd. Der bygges særligt oven på fagene Almen Statskundskab, Sammenlignende Statskundskab og Metode 1 og 2 på grunduddannelsen. Faget dækker brede temaer som holdningsdannelse, vælgeradfærd, politisk psykologi og politisk kommunikation. Eksempler på emner som gennemgås i faget tæller bl.a. følgende:

 • Individets holdningsstruktur og politiske ideologi
 • Politisk socialisering
 • Biologiens rolle og evolutionære perspektiver på politisk adfærd
 • Prædispositioner og følelser som disponerende faktorer for politisk adfærd
 • Sociostrukturelle forklaringer: Køn, uddannelse, indkomst
 • Social kontekst: Interpersonelle indflydelser herunder nabolag og andre netværk
 • Politisk kommunikation: Mediernes rolle.
 • Partierne rolle i politisk holdningsdannelse

 

Faget tager udgangspunkt i en række centrale teoretiske debatter og de empiriske studier, som underbygger disse. Kvantitative metode står ligeledes centralt i faget, og vi vil bruge en del tid på at diskutere anvendelsen af disse i de gennemgåede studier samt forskningsdesign mere generelt.

 

Faget ruster de studerendes til at analysere politisk adfærd i bred forstand i en lang række sammenhænge og er derfor relevant i forhold til mange scient.pol. jobs (fx i politiske partier, som konsulenter, eller i analysestillinger i offentlige organisationer). 

 

Faget vil være tæt knyttet til Videregående Anvendt Kvantitativ Metode, som også indgår i specialiseringen på dette semester.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for teoretiske hovedtraditioner inden for forskning i politisk adfærd samt de metoder disse anvender.
 • Reflektere over styrker og svagheder ved centrale teorier om politisk adfærd og de metoder der anvendes inden for disse.
 • Forstå hvordan teorier om politisk adfærd kan anvendes på aktuelle problemstillinger.

 

Færdigheder:

 • Anvende teorier og metoder fra forskning i politisk adfærd herunder udvælge relevante teorier og metoder til anvendelse i forbindelse med analyse af en given problemstilling.
 • Analysere problemstillinger inden for politisk adfærd bredt forstået og formidle denne analyse i et klart og præcist sprog.
 • Identificere og formidle problemstillinger i relation politisk adfærd.
 • Vurdere og selvstændigt diskutere undersøgelse af problemstillinger inden for feltet politisk adfærd.

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt formulere en løsning på en problemstilling inden for politisk adfærd bredt forstået.
 • Planlægge undersøgelser af problemstillinger inden for politisk adfærd bredt forstået.
 • Strukturere og gennemføre empiriske analyser i samarbejde med tilgrænsende fagområder (særligt kvantitativ metoder).

Pensum udgør 1500-2100 sider og består af videnskabelige artikler fra førende tidsskrifter inden for statskundskab og beslægtede discipliner.

Repræsentative eksempler på litteratur:

 • Alford, J., Funk, C., & Hibbing, J. (2005). “Are Political Orientations Genetically Transmitted?”, American Political Science Review, 99(2), s. 153-167.
 • Bengtsson, Å., Hansen, K.M., Harðarson, O. Narud H.M. & Oscarsson, H. (2014) The Nordic Voter: Myths of Exceptionalism. ECPR-Press: Colchester.  Chapter 10: “The not-So-Exceptional Nordic Voter”.
 • Bhatti, Y., Dahlgaard, J. O., Hansen, J., & Hansen, K. M. (2015). ”How Voter Mobilization from Short Text Messages Travels Within Households and Families: Evidence from two Nationwide Field Experiments”.
 • Bisgaard, M., Dinesen, P. T. Sønderskov, K. S. (2016). ”Reconsidering the Neighborhood Effect: Does Exposure to Residential Unemployment Influence Voters’ Perception of the National Economy?” Journal of Politics, 78(3): 719-732.
 • Cesarini, D., Johanneson, D. & Oskarsson, S. (2014). “Pre-Birth Factors, Post-Birth Factors, and Voting: Evidence from Swedish Adoption Data”, American Political Science Review, 108(1), s. 71-87.
 • Dinesen, P. T., & Sønderskov, K. S. (2015). ”Ethnic Diversity and Social Trust: Evidence from the Micro-Context”, American Sociological Review, 80(3), 550-573.
 • Enos, R. D. (2016). “What the Demolition of Public Housing Teaches Us About the Impact of Racial Threat on Political Behavior.” American Journal of Political Science, 60(1):123-142.
 • Enos, R. D. (Forthcoming). “What the Demolition of Public Housing Teaches Us about the Impact of Racial Threat on Political Behavior”, American Journal of Political Science.
 • Eriksson, R. S., & Stoker, L. (2011). ”Caught in the Draft: The Effects of  Vietnam Draft Lottery Status on Political Attitudes”, American Political Science Review, 105(2), s. 221-237. (17 sider).
 • Hansen, K. M. & Goul Andersen, J. (2013) En samlet model for partivalg pp. 189-212  in Stubager, R., Hansen, K. M. & Goul Andersen, J. Krisevalg - Økonomien og folketingsvalget 2011, København: DJØF-Forlag. (24 sider).
 • Hainmueller, J. & Hangartner, D. (2013). “Who Gets a Swiss Passport? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination”, American Political Science Review, 107(1), s. 159-187.
 • Healy, A., & Malhotra, N. (2013) Childhood Socialization and Political Attitudes: Evidence from a Natural Experiment. Journal of Politics, 75(4):1023-1037.
 • Healy, A., Malhotra, N & Mo, C. H. (2010). “Irrelevant events affect voters' evaluations of government performance.” Proceeding of the National Academy of Sciences, 107(29):12804-12809.
 • Hetherington, M. J. & Suhay, E. (2011) Authoritarianism, Threat, and Americans’ Support for the War on Terror. American Journal of Political Science, 55(3): 546-560.
 • Hopkins, D. J. (2010). “Politicized Places: Explaining Where and When Immigrants Provoke Local Opposition.” American Political Science Review, 104(1):40-60.
 • Jennings, M. K., Stoker, L., & Bowers, J. (2009). “Politics across Generations: Family Transmission Reexamined”,  Journal of Politics, 71(3), s. 782-799. (18 sider).
 • Margalit, Y. (2013). “Explaining Social Policy Preferences: Evidence from the Great Recession”, American Political Science Review, 107(1), s. 80-103. (24 sider).
 • Mondak, J. J., Hibbing, M. V., Canache, D., Seligson, M., Anderson, M. R. (2010). “Personality and Civic Engagement: An Integrative Framework for the Study of Trait Effects on Political Behavior”, American Political Science Review, 104(1), s. 85-110.
 • Mutz, D. C. (2002). “Cross-cutting Social Networks: Testing Democratic Theory in Practice.” American Political Science Review, 96(1):111-126.
 • Nyhan, B. & Reifler, J. (2015). “The Effect of Fact-Checking on Elites: A Field Experiment on U.S. State Legislators.” American Journal of Political Science, 59(3):628-640.
 • Sears, D. O., Lau, R. R., Tyler, T. R., & Allen, H. M. Jr. (1980). ”Self-Interest vs. Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting”, American Political Science Review, 74(3), s. 670-684. (15 sider)
 • Stubager, R. (2013) The Changing Basis of Party Competition: Education, Authoritarian–Libertarian Values and Voting. in Government & Opposition, 43(3): 372-397. (25 sider).
 • Taber, C. S. & Lodge, M. (2006) Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs. American Journal of Political Science, 50(3): 755-769. (15 sider).
 • Zaller, J. R. (1992) The nature and origins of mass opinion. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zuckerman, A. S. E. (2005) The social logic of politics. Personal networks as contexts for political behavior. pp. 3-20 in Zuckerman, A. S. E. (ed.) The social logic of politics. Philadelphia: Temple University Press. (18 sider).
Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning, hvor inputs fra de studerende er et helt afgørende element. En del af undervisningen vil blive afviklet som feedback på opgaver.
Forløbet vægter de studerendes faglige engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstarti læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med to gange om ugen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.