ASTK18008U  Kernefag: Organisationsanalyse

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Core Subject: Organizational analysis

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

Kursusindhold

Faget tager udgangspunkt i organisationsteorien og behandler både den generiske organisationsteori og teorier, der specifikt vedrører offentlige organisationer. Faget træner de studerendes evne til at analysere ligheder og forskelle mellem de teoretiske perspektiver og diskutere deres styrker og svagheder. Desuden er der vægt på at anvende de teoretiske perspektiver analytisk.

 

Der vil være en række obligatoriske mindre opgaver i løbet af semesteret, hvor de studerende vil få mulighed for at få feedback inden endelig aflevering. Disse skal bestås, før den studerende kan gå til eksamen, som en del af deltagelseskravet. 

Målbeskrivelser

Viden:

 • At kunne redegøre for udvalgte teorier og problemfelter inden for organisationsteorien
 • At kunne reflektere over teoriernes styrker og svagheder 

 

Færdigheder:

 • At kunne udvælge og anvende relevante teoretiske perspektiver i en konkret analyse
 • At kunne sammenligne, modstille, evaluere og diskutere teorier og kernebegreber

 

Kompetencer:

 • At kunne udforme og formidle en sammenhængende, præcis og velargumenteret akademisk analyse og diskussion
 • At kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget arbejde

Pensum udgør ca. 1000 sider. I pensumsammensætningen prioriteres det at læse større sammenhængende uddrag af en række ældre og nyere organisationsteoretiske klassikere. Pensum vil bl.a. inkludere Brunssons ”The organization of hypocracy”, Weicks “Making sense of the organization” og Miller og Whitfords “Above politics – bureaucratic discretion and credible commitment”. Derudover vil pensum bl.a. indeholde principal-agent teori, sociologisk institutionalisme og kulturteori.

I faget prioriteres inddragelse af relevante praktikere. De studerende, der søger om optag på kernefagligheden må forvente en undervisningsform, der lægger vægt på inddragelse af de studerende i undervisningen, herunder særligt aktiv deltagelse i forbindelse med de løbende opgaver og feedback.

Forløbet vægter de studerendes faglige engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstarti læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med to gange om ugen.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28