ASTK18007U Kernefag: Offentlig styring og ledelse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Core Subject: Public Administration and Management

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm. efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

Kursusindhold

Faget tager udgangspunkt i både klassisk og moderne forskningslitteratur, og det giver en videregående og dybdegående behandling af perspektiver og tilgange til offentlig styring og ledelse. Faget træner de studerendes evne til selvstændigt og kritisk at overskue, analysere, diskutere og vurdere teorier og empiri inden for feltet. Desuden er der vægt på at omsætte begreber, teorier og indsigter til policy og til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger, samt på forståelse af vilkårene for styring og ledelse i den danske offentlige sektor, som den ser ud i dag.

 

På faget arbejdes der med at identificere emner og problemstillinger inden for styring og ledelse i den offentlige sektor med stor samfundsaktualitet og forskningsmæssig relevans. Desuden arbejdes der med udarbejdelse af undersøgelsesdesign og identifikation af relevant empiri og data som forberedelse til den endelige opgave.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende kan på videnskabeligt højeste niveau redegøre for udvalgte teorier, metoder og sagsforhold inden for offentlig styring og ledelse.
 • Den studerende kan identificere nyeste danske såvel som internationale forskningsresultater samt behov for yderligere forskning inden for forskningsområdet omkring offentlig styring og ledelse.

 

Færdigheder:

 • Den studerende kan i forlængelse heraf selvstændigt formulere en problemstilling, der er relateret til fagets teorier, metoder og sagsforhold og til centrale aktuelle diskussioner inden for forskningsområdet.
 • Den studerende kan sammenligne fagets teorier, metoder og sagsforhold og kan identificere disses forskelle/ligheder og styrker/svagheder.
 • Den studerende kan selvstændigt anvende modstille, evaluere og diskutere teorier, kernebegreber og data, der er relevante for belysningen af den valgte problemstilling.
 • Den studerende kan vurdere frugtbarheden af fagets teorier, metoder og deres anvendelsesområder.

 

Kompetencer:

 • Den studerende kan på sikker vis formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk mundtlig fremstilling samt indgå i en faglig dialog herom.
 • Den studerende kan omsætte teoretiske og empiriske indsigter til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger.

Pensum udgør ca. 1500 sider. I pensumsammensætningen prioriteres det at læse en række forskellige forskningsartikler, men pensum vil også bestå af bøger og boguddrag. Pensum vil bl.a. omfatte teori og empiri vedrørende offentlige styring og performance, typer af motivation, performance management og økonomiske incitamenter, offentlige værdier, administrative byrder, digitalisering, typer af ledelse og implementering og markarbejderadfærd. 

National forvaltning og international forvaltning på grunduddannelsen.
De studerende, der søger om optag på kernefagligheden, må forvente en undervisningsform, der lægger stor vægt aktiv inddragelse af de studerende i undervisningen.

Det betyder, at alle studerende forventes at være velforberedte og deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv.

Forløbet vægter de studerendes faglige motivation og engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstart i læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med hver uge.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Synopsis med mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Synopsis med mundtlig eksamen

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm. efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.