ASTB17026U Bachelorprojekt

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Bachelor Thesis

Uddannelse

Bachelorstuderende på statskundskab

Kursusindhold

Bachelorprojektet er en længere akademisk opgave, hvor den studerende analyserer en selvvalgt problemstilling, der behandler konkrete samfundsforhold og har politologisk relevans. I analysen bringer den studerende udvalgte teorier og metoder fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen i anvendelse på relevant materiale og data, og den studerende skal kritisk reflektere og diskutere analysens resultater og konklusioner.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • beskrive og forklare et konkret samfundsproblem i dets kontekst inden for et eller flere af bacheloruddannelsens fag
 • beherske udvalgte teorier og metode med analyse af den pågældende problemstilling for øje
 • reflektere over analysens resultater og konklusioner

 

Fædigheder

 • anvende teorier og metoder til at analysere relevant materiale med henblik på at besvare problemstillingen
 • udvælge, diskutere og anvende relevante metodiske tilgange til analysen samt udvælge, afgrænse, indsamle og bearbejde primært eller sekundært materiale af relevans for analysen
 • udvælge, diskutere og anvende relevante teoretiske begreber og begrebsbygninger i forbindelse med analysen samt koble analyse med teoretisk indsigt og perspektiv
 • fremstille analysen skriftligt med logisk stuktur og sproglig klarhed
 • formidle, afgrænse og operationalisere et analytisk problem i forbindelse med konkrete samfundsforhold
 • fremstille og diskutere analysen og dens styrker og svagheder

 

Kompetencer

 • skabe og tilegne sig ny viden med henblik på det valgte konkrete samfundsproblem

Litteraturen udgør 1600-2400 sider og fastlægges efter aftale mellem studerende og underviser. 

Arbejdet med bachelorprojektet sættes i gang ved en semesterstarts camp og understøttes løbende af metode fagcaféer.
Emnet for bachelorprojektet skal drøftes med vejleder eller fagkoordinator. Afleveringsfristen fremgår af eksamensplanen. Bachelorprojektet skal aflægges på tredje studieår. Bachelorstuderende vil efter bedømmelsen af bachelorprojektet ved at rette henvendelse til eksaminator kunne få en kort, mundtlig feedback på projektet inden semesterets udløb. Bachelorprojektet kan tidligst skrives på uddannelsens tredje år.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Ikke relevant
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget afsluttes med aflevering af et bachelorprojekt, der bedømmes med karakter og med ekstern censur.
Krav til indstilling til eksamen

Faget bestås ved aflevering af et bachelorprojekt

Omfanget af bachelorprojektet må ikke overstige:

- For én studerende: 84.000 typeenheder (35 normalsider)

- For to studerende: 120.000 typeenheder (50 normalsider)

- For tre studerende: 144.000 typeenheder (60 normalsider)

Se afsnit 4.5 i Rammestudieordningen for mere information om formkrav til skriftlige opgaver samt en oversigt over, hvad der indgår i optællingen af antal typeenheder.

 

Bachelorprojektet skal indeholde:

 • Et resumé på engelsk, jf. § 26, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen, såfremt opgaven er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet må maksimalt fylde 1 normalside.
 • En litteraturliste forfattet jf. kapitel 4.5 i rammestudieordningen om udformningskrav til skriftlige opgaver.

 

Stave- og formuleringsevne indgår som en del af den samlede bedømmelse af bacheloropgaven, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, jf. § 26, stk. 2, i eksamensbekendtgørelsen. Studienævnet kan dispensere fra denne bestemmelse for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Ved bedømmelsen vil der desuden blive lagt vægt på resuméet.

Hvis bachelorprojektet ikke bestås i første forsøg, kan en ny opgave inden for det samme emne indleveres til reeksamen.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trinsskalaen ved ekstern censur.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis bachelorprojektet ikke bestås i første forsøg, kan en ny opgave inden for det samme emne indleveres til reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i høj grad

 

Færdigheder

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med en høj grad af selvstøndig refleksion

 

Kompetencer

 • systematisk og stringent omsætte data til evidens om effekter og processer 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i nogen grad

 

Færdigheder

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med nogen grad af selvstændig refleksion

 

Kompetencer

 • med nogen systematik og stringens omsætte data til evidens om effekter og processer

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber i ringe grad

 

Færdigheder 

 • udtænke og evaluere undersøgelsesdesigns med ringe grad af selvstændig refleksion

 

Kompetencer

 • med begrænset systematik og stringens omsætte data til evidens om effekter og processer