ASTB17021U Bachelorprojekt seminar

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Bachelor Thesis seminar

Kursusindhold

Bachelorprojektseminaret danner rammen for vejledningen af bachelorprojektet. Formålet med bachelorprojektseminaret er at understøtte de studerendes arbejde med bachelorprojektet i form af problemidentifikation, forskningsdesign, herunder valg og brug af teori, metodiske overvejelser, analyse, diskussion og konklusion. Endvidere er formålet at understøtte de studerendes projektstyringskompetencer.

Målbeskrivelser

Viden

 • beskrive og forklare et konkret samfundsproblem i dets kontekst inden for et eller flere af bacheloruddannelsens fag
 • beherske udvalgte teorier og metode med analyse af den pågældende problemstilling for øje
 • reflektere over analysens resultater og konklusioner

 

Fædigheder

 • gennemføre en analyse af den valgte problemstilling
 • begrunde de foretagne valg af problemstilling, teori, metode og materiale, som er genstand for analysen
 • fremstille og formidle analysen og dens resultater og konklusioner
 • styre arbejdsprocessen med bachelorprojektet

 

Kompetencer

 • give konstruktiv feedback og læse andres arbejde på de relevante præmisser, samt at kunne modtage og anvende konstruktiv feedback af eget arbejde
 • skabe og tilegne sig ny viden med henblik på det valgte konkrete samfundsproblem
Undervisningen foregår på hold og inkluderer fremlæggelser af og feedback på de studerendes oplæg til bachelorprojektet samt input om problemformulering, forskningsdesign og projektstyring.
Beståelse af Bachelorprojektseminaret er en forudsætning for at gå til eksamen i Bachelorprojektet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget afsluttes med aflevering af et bachelorprojekt, der bedømmes med karakter og med ekstern censur.
Krav til indstilling til eksamen

Faget bestås gennem aktiv undervisningsdeltagelse, som består af fremlæggelser af 10-15 normalsider, samt feedback på medstuderendes oplæg.

Både den aktive undervisningsdeltagelse og syge- og reeksamen bedømmes som Bestået/Ikke bestået ved intern bedømmelse uden censur.

Syge- og reeksamen bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.

Se afsnit 7.3 for mere information om retningslinjer og omfang.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriterier for vurdering af målopfyldelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • forstå uddannelsens metoder og teorier og anvende dem på relevante problemstillinger

 • Fædigheder
  • udføre og formidle analysen og dens resultater og konklusioner ud fra problemstillingen og begrunde de valg der er foretaget med hensyn til valg af teori og metode
  • styre arbejdsprocessen med bachelorprojektet

 • Kompetencer
  • give og modtage konstruktiv feedback
  • opnå nye færdigheder baseret på den valgte problemstilling