ASTB17019U Dansk og Komparativ Politik 3

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Danish and Comparative Politics 3

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Dansk og Komparativ Politik 3 er det tredje af de tre sammenhængende fag inden for dansk og komparativ politik. Det tredje kursus teoretiserer og forklarer de demokratiske institutioner, inden for hvilke politik blev studeret i de to foregående fag, Dansk og Komparativ Politik 1 og 2 . Faget åbner op for et globalt perspektiv og dækker alternative politiske regimer, herunder diktaturer og hybride regimeformer såsom det illiberale demokrati. Kurset introducerer de studerende til statsdannelsesprocesser, det repræsentative demokratis oprindelse, autokratiske institutioner og de institutionelle og politiske forskelle mellem demokrati og autokrati. Kurset undersøger også politik uden for den parlamentariske styringskæde, herunder f.eks. demokratisk og autokratisk regimefald, autokratiske styreformer, kup, borgerkrig, og revolutioner.

Kurset bygger videre på basale begreber og teorier i feltet komparativ politik og introducerer problemstillinger relateret til politisk magt, kollektiv handlen og politisk identitet med analytisk fokus på makroniveauet. Kurset giver indblik i, hvilke konsekvenser politiske institutioner kan have for f.eks. politisk vold. Ud over de omtalte teoretiske debatter og problemstillinger, bliver de studerende bekendt med de konkrete politiske institutioner og strukturer i en række industrialiserede lande og udviklingslande.

Dansk og Komparativ Politik 3 bygger videre på den viden, de centrale teorier og de komparative metoder der blev introduceret i Dansk og Komparativ Politik 1 og 2 og tilføjer et makroniveau og et historisk perspektiv. Fokus i Dansk og Komparativ Politik 3 er på den interne politiske organisering af lande men kobler dette perspektiv med de studerendes viden om det internationale system og staters suverænitet fra International Politik. Faget deler med Politisk Teori 1 en interesse for staten og demokratiet, om end fra et positivt snarere end et normativt perspektiv. Kurset anvender en række af de metoder, der indgår i kurserne Metode 1-3.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • forklare begreber og teorier i komparativ politik
 • beskrive en bred vifte af politiske regimer, hvordan de virker og hvor de kommer fra i både de industrialiserede lande og udviklingslande
 • forstå hvordan forskellige politiske regimer virker, der iblandt demokratier, diktaturer og hybrid regimer så som illiberal demokratier og valg diktaturer

 

Færdigheder

 • anvende teorierne fra komparativ politik på empiriske rammer og cases uden at udvide begreberne
 • anvende komparative metoder til at foretage analyser på makro- og meso-niveau på tværs af lande eller over tid
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i det klart og tydeligt sprog


Kompetencer

 • anvende teorier og metoder fra komparativ politik til at analysere aktuelle politiske udviklinger i politiske systemer

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Mere information herom vil komme ud på Absalon.

Undervisningen består af holdundervisning og årgangsforelæsninger.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Dansk og Komparativ Politik 3, at man har bestået Dansk og Komparativ Politik 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Dansk og Komparativ Politik 3, at man har bestået Dansk og Komparativ Politik 2. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.