ASTB17012U Økonomi 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Economics 1

Kursusindhold

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomi og makroøkonomi. Stort set al økonomisk teori og økonomisk analyse udspringer af mikroøkonomien, makroøkonomien eller en kombination af de to. Mikroøkonomien introduceres som Økonomi 1, makroteorien som Økonomi 2.


Økonomi 1 introducerer centrale økonomiske emner og giver en indføring i grundlæggende mikroøkonomisk tankegang. Mikroøkonomi handler overordnet om, hvordan individuelle aktører træffer beslutninger og interagerer på et marked. Disse aktører omfatter bl.a. individer, husholdninger, virksomheder og organisationer. Kurset giver et indblik i økonomisk adfærdsteori for både forbrugere og virksomheder, markedsmekanismen og forskellige markedsimperfektioner (herunder fx eksternaliteter, monopoler og asymmetrisk information). Kurset behandler også den politisk regulering af imperfekte markeder, international handel og betydningen af forskellige konkurrenceformer. Undervisningen i mikroøkonomi indfører de studerende i fagets grundlæggende begreber og den mikroøkonomiske metode. Formålet er, at sætte de studerende i stand til at redegøre for, anvende og vurdere mikroøkonomiske analyser i den økonomiske og politiske debat samt til selvstændigt at anvende fagets metoder til at gennemføre basale mikroøkonomiske analyser.


Den mikroøkonomiske tilgang til samfundsvidenskabelig analyse finder også anvendelse i politologien. Derfor bliver de studerende i Økonomi 1 også introduceret til feltets videnskabsteori og den politiske økonomi, hvori de økonomiske metoder anvendes på det politologiske genstandsfelt. Samspillet mellem økonomi og politologi bliver også behandlet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for og præcist definere grundlæggende økonomiske begreber (herunder fx eksternalitet, elasticitet, alternativomkostning, nash-ligevægt)
 • redegøre for og diskutere teoriens antagelser
 • forstå grundlæggende mikroøkonomisk metode og teori
 • redegøre for og med udgangspunkt i de relevante antagelser forklare den økonomiske intuition bag de matematiske resultater

 

Færdigheder

 • anvende de mikroøkonomiske begreber korrekt
 • anvende fagets teori og metode til at foretage mikroøkonomiske analyser af økonomiske problemstillinger

 

Kompetencer

 • overføre teori og metode til analyse af aspekter af positiv og normativ mikroøkonomi herunder særlige mikroøkonomiske problemstillinger i økonomisk politik
 • omsætte viden til fortolkninger af velafgrænsede økonomiske problemstillinger
 • bruge viden og færdigheder fra faget til at tilegne sig mere avanceret viden inden for de grene af politologien, hvis tilgange er beslægtede med mikroøkonomien
 • reflektere kritisk over den mikroøkonomiske teoris antagelser

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Yderligere information herom vil komme ud på Absalon.

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og opgaver.
Beståelse af Økonomi 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i Økonomi 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Feedback finder sted i forbindelse med den obligatoriske midtvejsopgave. Her giver underviserne dels en individuel skriftlig feedback til hver studerende, og dels gennemgås opgave + besvarelser kollektivt på øvelsesholdene

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
4 timers bunden skriftlig stedprøve
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætningskrav

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse.

Se afsnit 7.1 i fagstudieordningen for bacheloruddannelsen i statskundskab, 2017-studieordningen, for mere information om retningslinjer og omfang.

Se mere i rammestudieordningen afsnit 4.2.3 for mere information om brugt prøveforsøg.

 

Beståelse af Økonomi 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i Økonomi 2.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.