ASTB17010U Offentlig forvaltning 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Public administration 1

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Offentlig forvaltning 1 er det første af to sammenhængende fag inden for fagdisciplinen offentlig forvaltning. Faget tager udgangspunkt i forvaltningens placering og indflydelse i det demokratisk politiske system. Undervisningen er struktureret omkring tre hovedtemaer. For det første fokuserer faget på den faglige tradition for at studere den offentlige forvaltning. Omdrejningspunktet er disciplinens klassiske spørgsmål og temaer. For det andet introducerer faget de centrale dele af organisationsteorien, der er særlig relevant for at studere den offentlige forvaltning. Det gælder bl.a. organisationsteori til at forstå organisationers indre forhold, hvordan organisationer afgrænser sig fra og håndterer omgivelserne, og hvordan organisationer indgår på organisationsfelter. For det tredje rettes fokus mod den nationale, regionale og lokale forvaltnings organisering og samspil med omgivelserne i det danske politiske system. Dette indebærer også den historiske og aktuelle udvikling i den offentlige forvaltnings opbygning og opgaver, herunder særlig centrale forhold og ændringer i forvaltningspolitikken. Særtræk ved den danske forvaltning bliver også fremhævet i et komparativt perspektiv. I alle dele af faget bliver teorier og problemer illustreret med afsæt i cases og eksempler fra den offentlige forvaltning.

Målbeskrivelser

Viden

 • beskrive den danske forvaltnings opbygning, funktionsmåde og placering i det politiske system
 • beherske klassiske spørgsmål og problemer i fagdisciplinen offentlig forvaltning
 • klassificere begreber, teorier og empirisk viden o forstå forskellige organisationsteoretiske perspektiver på den offentlige forvaltning 

 

Færdigheder

 • sammenligne teoretiske perspektivers styrker og svagheder og vurdere deres anvendelighed
 • udvælge teorier og begreber til at belyse empiriske problemstillinger
 • anvende fagets centrale teorier og begreber til at analysere den danske lokale, regionale og nationale forvaltnings opbygning, funktionsmåde og placering i det politiske system

 

Kompetencer

 • overføre teoretiske strømninger i fagdisciplinen offentlig forvaltning til nutidens problemstillinger
 • tilegne sig ny viden om den offentlige forvaltnings opbygning, funktionsmåde og placering i det politiske system

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og årgangsforelæsninger med hovedvægten lagt på årgangsforelæsninger. Holdundervisningen er overvejende casebaseret.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • I alt
 • 42
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Multiple-choice eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Beståelse af Offentlig forvaltning 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i Offentlig forvaltning 2

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge- og reeksamen bestås gennem en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Viden:

 • opfylde fagets videnskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

Færdigheder:

 • opfylde fagets færdighedskriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

Kompetencer:

 • opfylde fagets kompetencekriterier, som beskrevet i målbeskrivelsen, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål