ASTB17009U Metode 1

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Methods 1

Kursusindhold

Metode 1 giver en introduktion til og træning i grundlæggende redskaber inden for kvalitativ og kvantitativ metode, herunder indsigt i formulering af forskningsspørgsmål og videnskabelige forskningskriterier. Faget trækker på den viden om videnskabelige logikker og paradigmer som er introduceret i Videnskabsteori og Metodologi. 

Faget består af tre grundelementer: 1) En introduktion til forskningsdesign, forskningskriterier og centrale metodiske begreber. 2) En introduktion til hvor man kan finde kvalitative datakilder, samt præsentation af forskellige måder hvorpå de kan analyseres. 3) En introduktion til kvantitative datakilder, samt introduktion til hvordan de kan analyseres. 

De analyser de studerende præsenteres for, handler primært om at skabe overblik over et datasæt med kvalitative eller kvantitative data, samt nogle simple metoder for hvordan man finder og beskriver mønstre i data. Fagets overordnede fokus er således indsamling og beskrivelse af data af forskellig art. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • referere forskningsstrategier inden for politologien og den øvrige samfundsvidenskab o forstå grundlogikkerne i kvalitative og kvantitative metoder og deres respektive anvendelsesmuligheder og begrænsninger 
 • forklare grundlæggende kriterier for god samfundsvidenskabelig forskning 
 • reflektere over problemformulering, valg af metode, dataindsamling og analyse 
 • forstå grundprincipper i univariat statistik og statistisk inferens 

 

Færdigheder 

 • gennemføre mindre undersøgelser af konkrete samfundsforhold på et metodisk bevidst grundlag og indsamle kvalitative og kvantitative data fra databaser og forskellige tekstlige kilder 
 • skabe overblik over samt visualisere kvantitative og kvalitative data 50 
 • lave univariate analyser af kvalitative og kvantitative data, herunder grundlæggende statistisk inferens 
 • vurdere begrænsningerne ved sådanne simple analyser 

 

Kompetencer 

 • kritisk vurdere fremstillinger af kvalitative og kvantitative data o indhente relevante data i relation til samfundsmæssige problematikker 
 • lave tabeller og figurer der besvarer relevante deskriptive spørgsmål 

 

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, øvelsestimer, workshops og
årgangsforelæsninger.
Metode 1 indgår i førsteårsprøven.
Beståelse af Metode 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i Metode 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem aktiv undervisningsdeltagelse, som består af to godkendte skriveøvelser (1 kvantitativ øvelse og 1 kvalitativ øvelse).
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå to skriveøvelser. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge- og reeksamen bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan: 

Viden 

 • forstå fagets metoder og metodiske begreber 

 

Færdigheder 

 • anvende metodiske begreber med en grad af selvstændig refleksion 

 

Kompetencer

 • indhente og præsentere data systematisk og stringent