ASTB17005U Videnskabsteori og metodologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Scientific theory and Methodology

Uddannelse

NB: Bedømmelse af eksamensopgave


•    For studerende, der læser tilvalg/sidefag i Samfundsfag, skal eksamensopgaven bedømmes på 7-trinsskalaen. 
•    For alle andre studerende skal eksamensopgaven bedømmes bestået/ikke-bestået. 

Gruppearbejde til eksamen: 
Studerende der læser tilvalg/sidefag i Samfundsfag kan ikke være i gruppe til eksamensopgaven med studerende, der læser Statskundskab eller hovedfag i Samfundsfag, da eksamensopgaverne skal bedømmes på hhv. 7-trinsskalaen og bestået/ikke-bestået.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Faget giver de studerende en indføring i samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metodologi. Med vægten lagt på forskellige videnskabsteoretiske retninger i forlængelse af forståelsen af politologi som en pluralistisk og problemdrevet disciplin sigter faget imod at give de studerende viden om, hvordan viden skabes samt at give dem grundlaget for selv at skabe ny viden. Faget giver et fundament til kritisk at kunne vurdere de anvendte paradigmer i samfundsvidenskabelig forskning, til kritisk stillingtagen til politologisk relevante kilder og argumenter samt til, at de studerende bliver i stand til at argumentere på et akademisk niveau.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • beskrive forholdet mellem videnskab og værdier, herunder også værdigrundlaget for forskellige former for videnskab
  • beskrive rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • forklare de kvantitative og kvalitative metoder, der anvendes inden for de forskellige videnskabsteoretiske retninger
  • forklare kildekritisk analyse og vurderingen af forskellige former for primære og sekundære kilder samt forstå hvilke typer af viden de kan skabe
  • forstå forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
 • Færdigheder
  • fremstille en akademisk diskussion via argumentationsanalyse
  • sammenligne forskellige videnskabsteoretiske forståelser af forholdet mellem videnskab og værdier
  • anvende videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til en forståelse af politologi som en problemdrevet disciplin
 • Kompetencer
  • vurdere styrker og svagheder ved forskellige videnskabsteoretiske retninger og paradigmer
  • reflektere kritisk over politologiske analysers vidensproduktion

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består af holdundervisning.
NB: Bedømmelse af eksamensopgave
• For studerende, der læser tilvalg/sidefag i Samfundsfag, skal eksamensopgaven bedømmes på 7-trinsskalaen.
• For alle andre studerende skal eksamensopgaven bedømmes bestået/​ikke-bestået.

Gruppearbejde til eksamen:
Studerende der læser tilvalg/sidefag i Samfundsfag kan ikke være i gruppe til eksamensopgaven med studerende, der læser Statskundskab eller hovedfag i Samfundsfag, da eksamensopgaverne skal bedømmes på hhv. 7-trinsskalaen og bestået/​ikke-bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem en bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå to skriveøvelser.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • forklare og reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
  • beskrive rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • beskrive kausalitetsbegrebet og forskellige typer af årsagsforklaringer i samfundsvidenskaben
  • forstå dokumentanalyse
  • forstå de deduktive og induktive metoder
  • forstå principperne for argumentationsanalyse af akademisk diskussion
 • Færdigheder
  • bruge kildekritik til kritisk at analysere og vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden disse kan skabe
  • anvende teorier og metoder til at analysere problemstillinger vedrørende videnskab og værdier
  • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog