ASTB17002U Dansk og komparativ politik 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Danish and Comparative Politics 1

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en teoretisk baseret forståelse for det danske politiske system og to grundlæggende begreber i statskundskaben, nemlig demokrati og magt.

Kurset er det første ud af tre sammenhængende fag inden for dansk og komparativ politik. Kurset Dansk og Komparativ Politik 2 har fokus på meningsdannelse og politisk deltagelse, forbindelsen mellem borgere og politiske ledere og betydningen af andre politiske aktører. Dansk og Komparativ Politik 3 introducerer de studerende til de demokratiske institutioners opståen, forskellige varianter af disse samt alternative politiske regimer.

Kurset er opdelt i tre dele; demokrati, magt og det danske politiske system. Demokratidelen introducerer de studerende til det repræsentative demokratis historie, den danske tradition inden for demokratiteori samt de vigtigste demokratimodeller. Disse modeller bringes i anvendelse i relevante studier af det danske demokrati. På samme måde bringes den del af kurset, der fokuserer på begrebet magt i anvendelse på forskellige primært danske cases.

Den del af kurset, der fokuserer på det danske politiske system introducerer de studerende til relevante institutioner og aktører og relevant politisk adfærd inden for det danske politiske system. Der lægges særligt vægt på de politiske institutioner (regering folketing, valgsystem, partisystem), politiske aktører (vælgere, partier) og politisk adfærd (stemmeadfærd, folketingets adfærd) . Ud over det aktuelle politiske system introducerer kurset også de studerende til nyere dansk politisk historie.  

De studerende tilegner sig viden om forskellige demokratimodeller og magtbegreber, således at de kan redegøre for og reflektere over teorierne. De studerende opnår også viden om dansk politisk historie og tradition, og om hvordan det danske politiske system virker i dag.

På baggrund af den tilegnede viden om demokrati, magt og det danske politiske system, udvikler de studerende evnen til at forstå, redegøre for og analysere demokratiske politiske systemer ved at anvende relevante teorier i studiet af demokrati som empirisk fænomen. Endvidere får de studerende praktisk træning i at skrive en akademisk opgave med selvstændige redegørelser samt strukturerede analyser og diskussioner, at kunne argumentere for deres valg af teorier og påstande og til at præsentere deres fremstillinger, analyser og diskussioner på en struktureret måde. Desuden udvikles de studerendes samarbejdsevner ved at skrive opgaver i grupper.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • forstå, redegøre for og reflektere over forskellige demokratimodeller
  • forstå, redegøre for og reflektere over forskellige forståelser af magt
  • forstå det danske valgsystem, vælgeradfærd, partier, partisystem, Folketinget og regeringer
  • redegøre for grundlæggende aspekter af de danske politiske traditioner og historie i et institutionelt, socialt og politisk perspektiv
 • Færdigheder
  • anvende, vurdere og præsentere forskellige demokratimodeller
  • anvende, vurdere og præsentere forskellige teorier om magt
  • anvende en række teorier på vælgere, partier, partisystem, regering og Folketing for at forstå de danske politiske institutioner, aktører og adfærd
  • argumentere for valg af teorier anvendt til studier af demokrati, magt samt politiske institutioner, aktører og adfærd i en dansk kontekst
  • præsentere en struktureret analyse og diskussioner af demokrati, magt og danske institutioner, aktører og adfærd
  • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog
 • Kompetencer
  • anvende relevante teorier til analyse af empiriske fænomener
  • skrive en akademisk opgave med selvstændige redegørelser samt en struktureret analyse og diskussion
  • samarbejde med andre studerende om opgaver
  • anvende teorier på institutioner, aktører og adfærd også uden for den danske kontekst
  • argumentere for valg af teorier og påstande på baggrund af formålet med analysen

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og forelæsninger.
Beståelse af Dansk og Komparativ Politik 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i Dansk og Komparativ Politik 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én skriveøvelse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • redegøre for demokratimodeller og forståelsen af magt
  • beskrive det danske valgsystem, vælgeradfærd, partier, partisystem, folketinget og regeringer
  • redegøre for basale aspekter af de danske politiske traditioner og historie i et socialt og politisk perspektiv
 • Færdigheder
  • redegøre for og anvende forskellige demokratimodeller og magtteorier
  • anvende forskellige teorier på valg, vælgere, partier, partisystem, regeringen og folketinget for at forstå de danske politiske institutioner, aktører og adfærd
  • argumentere for valg af teorier anvendt til studier af demokrati, magt og danske politiske institutioner, aktører og adfærd
  • formidle strukturerede analyser og diskussioner af demokrati, magt og danske institutioner, aktører og adfærd
 • Kompetencer
  • fremstille og strukturere, i samarbejde med andre studerende, en akademisk opgave hvor tilegnede teorier anvendes og diskuteres i analysen og diskussionen