ASOK22201U Socialvidenskabelige perspektiver på nutidens kærlighedsliv

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Contemporary love life seen from social science perspectives

Uddannelse

KA valgfag

 

Fra efteråret 2022 er kurset også udbudt til studerende fra:

- Kandidatstuderende på Antropologi

- Kandidatstuderende på Psykologi

- Kandidatstuderende på Social Data Science
 

Indskrevne studerende tilmelder sig selv direkte via blanket i selvbetjeningen på KUnet uden en forhåndsgodkendelse.
Kontakt studieadministrationen på den enkelte uddannelse for specifikke spørgsmål.

Kursusindhold

Kærlighed og kærlighedsforhold diskuteres særligt intenst i disse årtier. Blandt andet i relation til dating programmer, skilsmisse, singlekultur, Living Apart Together, langdistanceforhold, ’åbne forhold’, langvarige kærlighedsforhold og forskellige former for pædagogiske tilbud såsom parterapi, partjek mv. Inden for socialvidenskaben og sociologien er kærlighed i stigende grad et emne som undersøges empirisk og ikke blot i overordnede samtidsdiagnoser. I kurset arbejder vi med spørgsmål som:

1) hvordan konceptualiseres kærlighed og hvilke samfundsmæssige rammer og tendenser (individualisering, frisættelse mv.) er særligt definerende for og moderne menneskers kærlighedsliv?

2) Hvad siger empirisk forskning om aspekter af kærlighedslivet såsom online dating, relationship work, langerevarende forhold mv.

3) Hvilke normative, problemløsningsorienterede tiltag retter sig mod moderne menneskers kærlighedsliv og hvordan præges moderne mennesker af disse?  

 

Kurset introducerer til det voksende forskningsfelt kærlighedens sociologi (Bauman 2003 Beck & Beck-Gernsheim 1995, Engdahl 2018, Fink & Gabb 2018, Giddens 2013, Illouz 2019, Inglis 2013, Scheff 2003, Seebach 2017). Da kærlighed i særdeleshed har været behandlet af psykologi, teologi, filosofi vil kurset være en særlig markeret anledning til at reflektere over, de særligt socialvidenskabelige tilgange til emnet. Kærlighed angår folks personlige liv, men er samtidig en genstand som politiske og pædagogiske aktører forholder sig til. Vi fokuserer derfor på forholdet mellem hverdagsliv og politiske og pædagogiske initiativer. Spørgsmål knyttet til fx singlekultur rejser politiske spørgsmål vedrørende samfundets boligmasse, fertilitetsrate mv. Kommunale aktører forholder sig til spørgsmålet om skilsmissefamilie med bestræbelser som sigter på at undgå skilsmisser eller med støtte til at udvikle velfungerende skilsmissefamilier ved at understøtte konflikthåndteringskurser. Kursets fokus på læringsprocesser i relation til kærlighed giver også en viden om læringsprocesser generelt set. Samtidigt vil de studerende få lejlighed til at udvikle deres metodiske evner i forbindelse med aktiv deltagelse opgaverne som kan behandle ovenfor nævnte eller andre delemner eller praksisspørgsmål som: hvordan gør folk kærlighedswork? Hvordan kører man et længerevarende parforhold? Hvordan gør man fx ’en romantisk aften’ eller hvordan gør man brud?

Kursusdeltagelse vil kvalificere studerende til at varetage analytiske, evaluerende og politikudformende jobfunktioner hos arbejdsmarkedsaktører, der arbejder med konflikthåndering, skilsmisse rådgivning, familie- og børneområdet eller med spørgsmål vedrørende eksempelvis samfundets boligmasse, byplanlægning og demografiske udvikling mv.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus, er den studerende i stand til at:

 

VIDEN

 • redegøre for og reflektere over centrale socialvidenskabelige tilgange inden for kærlighedssociologiens felt
 • identificere og analysere, hvordan bestemte forståelser af kærlighed er knyttet til samfundsmæssige processer (fx individualisering, frisættelse, kapitalisme) og sociale praksisformer (etnometodologisk gøren kærlighedsaktivitet, læreprocesser)
 • redegøre for nutidige empirisk-analytiske emner, fx forskellige typer kærlighedsforhold, dating, Living Apart Together, ’relationship work’
 • redegør for forholdet mellem det personlig kærlighedsliv og de rammer eller mangel på rammer det politiske niveau sætter.

 

FÆRDIGHEDER

 • sammenligne de vigtigste analytiske og teoretiske perspektiver inden for det socialvidenskabelige og sociologisk studie af senmoderne kærlighedspraksis
 • relatere disse perspektiver til den studerendes eksisterende færdigheder fra andre dele af den socialvidenskabelige faglighed

 

KOMPETENCER

 • kritisk reflektere over mulige praktiske implikationer af analyser af nutidens kærlighedsliv – fx i form af policy forslag eller forslag til interventioner
 • bruge centrale socialvidenskabelige indsigter og begreber til at analysere kærlighedslivet og dets samspil med former for politiske eller pædagogiske indsatser.

(650 s.).

Undervisningsmaterialet vil være digitalt tilgængeligt på Absalon igennem links og i begrænset omfang som pdf. 

Det forventes at deltagere kan tilegne sig forskellige teorier om kærlighed samt at de har et grundlæggende kendskab til sociologisk teori. Endvidere at de kan analysere bestemte problemstillinger samt at de kan organisere stof med henblik på at skrive en selvvalgt opgave
Holdundervisning; forelæsning, oplæg, øvelser, feedback
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 148
 • Projektarbejde
 • 30
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres i undervisningen ved at studerende giver feedback på deres respektive oplæg og arbejdspapirer i løbet af kurset.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
Individuel/gruppe.
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

 

Ovenstående gælder for kursustilmeldinger fra Forår 2023 og frem. 

Hvis du skal til reeksamen og har været tilmeldt kurset i Efterår 2022 eller tidligere, bedes du kontakte studieadministration: soc-studieadm@soc.ku.dk

 

OBS!

Et valgfag udbydes som udgangspunkt regelmæssigt, men vi kan ikke garantere, at de udbydes mere end én gang. Du skal derfor være opmærksom på, at eksamen for dette kursus kun udbydes 3 eksamensterminer, efter at undervisningen slutter.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.