ASOK15644U Klimaaktivistisk Sociologi (SOMMER 2022)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Climate Activist Sociology (SUMMER 2022)

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)
 

Fagpakke (KA2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv
 

Meritstuderende skal være på KA niveau
 

Kursusindhold

FN kalder klimaforandringerne ’vor tids mest afgørende problemstilling’, millioner af aktivister verden over demonstrerede i 2019 for forandring og i politik har klima også indtaget en plads som et centralt tema internationalt. Alligevel er praktisk talt ingen lande på vej til at nå målene i Parisaftalen, på trods af, at der er videnskabelig konsensus om, at vi kun har ganske få år til at omstille vores samfund og levevis radikalt, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at begrænse katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne.

  

Derfor er det vigtigt, at vi sociologer overvejer, hvordan vi igennem vores faglighed kan bidrage til en radikal grøn omstilling af samfundet.


Kurset behandler dette spørgsmål, og sigter mod at gøre den studerende i stand til at lave undersøgelser, der
1) ikke bare analyserer og kritiserer nuværende institutioner og sociale fænomener, men
2) også arbejder målrettet imod at formulere bæredygtige alternativer til det bestående, og diskuterer hvordan man kommer fra a til b.

 

De studerende får derfor en indføring i

 

a)    sociologisk relevante aspekter af klimakrisen og

b)    nogle af de tilgange, der hidtil er blevet brugt til at forstå og løse den,

c)     redskaber til at vurdere disse tilganges styrker og begrænsninger, og ikke mindst

d)    værktøjer til at tænke i alternative løsninger og farbare veje til målet.

 

Selvom dette fags fokus er klimakrisen, er disse redskaber og værktøjer også potentielt anvendelige til at skabe forandring på andre områder.


De studerende skal løbende diskutere relevante cases, og danne sig erfaring med at formulere fagligt funderede bud på social grøn omstilling.
De studerende bliver også opfordret til at tage selvstændigt stilling til de etiske og praktiske udfordringer, der er forbundet med at lave aktivistisk videnskab. Herunder bl.a. overvejelser om videnskabelig validitet, moralsk ansvar og utilsigtede konsekvenser.

Kurset inddrager desuden eksempler på relevante eksisterende sociologiske begreber, der forsøger at forklare social handlen og praksis, og sætter fokus på hvordan disse kan anvendes til at lave forandringsorienterede analyser: Hvis vi kan forstå hvorfor folk gør, som de gør, kan vi også begynde at forstå, hvad der skal til for, at de ændrer deres praksis til at være mere bæredygtig.

Målbeskrivelser

Viden

De studerende skal have kendskab til, kunne redegøre for og reflektere over: 

 • Relevante principper for at bedrive forandringsorienteret videnskab
 • Relevante overvejelser ift. at undersøge og behandle et komplekst fænomen som klima-, natur- og biodiversitetskrisen.
 • Sociologiske tilgange til at forstå, forklare og ændre systemer, institutioner, handlinger, interaktioner og praksis
 • Hvilke praktiske og etiske udfordringer, der er forbundet med at anvende sociologiske teorier med det formål at skabe forandring på både mikro-, meso- og makroniveau. 
   


Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Opstille undersøgelsesdesign ud fra de grundlæggende principper for emancipatorisk socialvidenskab
 • Foretage selvstændige og reflekterede forandringsorienterede analyser af systemer, institutioner, sociale handlinger, interaktioner og praksisser 
 • Anvende disse analyser til at diskutere mulige løsninger på relevante sociale og samfundsmæssige problemstillinger – herunder særligt klima-, natur- og biodiversitetskrisen.

 

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne: 

 • vurdere eksisterende klimasociologiske artiklers bidrag til samfundsmæssig omstilling
 • omsætte sin viden og færdigheder til konkrete, forandringsorienterede, teoretisk- og empirisk baserede analyser af de sociale aspekter af klimakrisen
 • Anvende disse analyser til at formulere konkrete fagligt funderede forslag til hvordan vi kommer i mål med grøn omstilling på både lokalt og samfundsmæssigt plan.

600 siders pensum + 100 siders selvvalgt litteratur.

 

Det obligatoriske pensum er bygget om hhv.

 • Relevante aspekter af Erik Olin Wrights principper for forskningspraksis, såvel som hans forandringsteori

 

 • Udvalgte tekster, der diskuterer sociologisk relevante aspekter ved klimakrisen og hidtidige forsøg på at tackle den, og som forsøger at opridse gangbare veje og alternativer.
Erfaring med anvendelse af samfundsvidenskabelige metoder og solidt indblik i grundlæggende sociologiske teorier og begreber.
Holdundervisning, oplæg og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Eksamensforberedelse
 • 60
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, -
Prøveformsdetaljer
Individuel/gruppe (max 4 studerende).
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Se detaljer for prøveform i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen