ASOK15628U  Kvalitative analyser af sociologiske genstandsfelter (SOMMER 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Qualitative analysis within sociological research (SUMMER 2019)

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)

Fagpakke:

Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv
 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at videreudvikle de studerendes kompetencer til  1) at anvende kvalitative dataindsamlingsmetoder samt 2) at anvende kvalitative analysestrategier på indsamlet datamateriale ved undersøgelser, der omhandler sociologiske genstandsfelter.

Kurset retter fokus på, hvordan kvalitative dataindsamlingsmetoder herunder interviews, fokusgruppediskussioner, (deltager)observation og casestudier kan tilvejebringe forskellige former for forskningsbaseret viden om konkrete undersøgelsesobjekter indenfor sociologiens genstandsfelt.

Yderligere arbejdes med, hvordan forskellige analysestrategier, herunder hermeneutik, diskursanalyse, narratologi og fænomenologi, frembringer forskellige former for undersøgelsesresultater. Viden herom sætter den studerende i stand til refleksivt at anvende kvalitative undersøgelsesstrategier og forskningsdesign, der matcher den type sociologisk forskningsbaseret viden, der søges opnået i den konkrete undersøgelsessammenhæng.

Målbeskrivelser

Målet for læreprocessen er, at den studerende efter gennemført kursus kan:
 

Viden:

- Definere og dermed afgrænse en relevant problemstilling indenfor sociologiske genstandsfelter, som lader sig undersøges kvalitativt

- Forholde sig kritisk til den eksisterende viden på det valgte forskningsområdet - herunder identificere videnshul

- Diskutere relevansen af undersøgelsesfokus - herunder forventet videnskabeligt bidrag

- Forholde sig kritisk og refleksivt til anvendt metodes mulighedsrum og begrænsninger

 

Færdigheder:

- Operationalisere en forskningsstrategi i overensstemmelse med defineret undersøgelsesspørgsmål

- Organisere og  indsamle kvalitativt materiale til brug for undersøgelsen via fx interviews, fokusgruppediskussioner eller deltagerobservation

- Analysere det indsamlede empiriske materiale ved brug af relevant teori indenfor sociologisk forskning

- Vurdere, evaluere og perspektivere eget vidensbidrag i relation til eksisterende forskning på området

 

Kompetencer:

- Tage ansvar for, planlægge og gennemføre en kvalitativ undersøgelse indenfor sociologisk forskning

Pensum vil udgøre et kompendie bestående af videnskabelige artikler samt grundbogen: Brinkmann & Tanggard (2015) Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag

Kendskab til kvalitativ metode er en fordel, men ikke en forudsætning for deltagelse i undervisningen.
Undervisningen tilrettelægges således, at der opnås mest mulig deltagerinvolvering via eksemplarisk læring. Det betyder i praksis, at undervisningen vekselvirker mellem underviseroplæg og deltageroplæg om konkrete temaer, problematikker og undersøgelsesfoki indenfor arbejdsliv.

Herudover indgår individuelle og gruppeøvelser der faciliteres af underviser, hvor det tillærte stof afprøves i praksis.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Deltagerne giver hinanden feedback på mindre opgaver som de løser i løbet af kurset via forskellige metoder (reflekterende teams, bevidning, konkret afprøvning af interview og fokusgruppe mm.)

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe.
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidatniveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/


 

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Øvelser
 • 60
 • Eksamensforberedelse
 • 18
 • I alt
 • 206