ASOK15623U Avanceret kvalitativ dataanalyse

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Advanced qualitative data analysis

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

Kursusindhold

Kvalitative data af alle typer er rige data. Derfor kan man som sociolog for det meste fortolke og analysere de samme kvalitative data fra flere forskellige perspektiver og ved hjælp af flere forskellige specifikke metoder.

Det er forskerens videns interesse, teoretiske perspektiv og de forskellige typer kvalitative datas analytiske status, der bør afgøre valg af og argumenter omkring metoder for dataanalyse. Ofte kan det dog være svært at træffe tilstrækkeligt valide valg af metoder til databearbejdning af kvalitative data i et sociologisk projekt, hvis man ikke i praksis har prøvet en række forskellige måder at fortolke, analysere og drage slutninger om kvalitative data.

På dette kursus bliver deltagerne præsenteret for en række videregående metodiske problemstillinger (så som validitet i forhold til datamaterialets modalitet, og flerstrenget analytisk generalisering), og deltagerne kommer til at gå i dybden med at sætte sig ind i og anvende i praksis en række metoder til fortolkning, analyse og slutnings-dragning på basis af kvalitative data (så som fortolkning af tavse selvfølgeligheder, positionerings-analyse og  abduktive slutnings-måder).

Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem underviser-oplæg, diskussioner af litteratur og erfaringer, og praktiske øvelser i de forskellige metoder på deltagernes egne medbragte data-uddrag. De praktiske øvelser bidrager til produktionen af porteføjleopgaven.

Målbeskrivelser

VIDEN

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne redegøre for og reflektere over:

- komplicerede metodiske problemstillinger inden for kvalitativ dataanalyse, f.eks. at producere analytisk generalisering.

- de faglige processer i en række specifikke metodiske analyseværktøjer for kvalitative data, f.eks. domænefortolkning og positioneringsanalyse.

- muligheder og begrænsninger ved de gennemgåede og afprøvede metoder til kvalitativ dataanalyse.

 

FÆRDIGHEDER

Faget giver den studerende et praktisk empirisk baseret kendskab til at arbejde med et bredt udvalg af kvalitative analyseredskaber. Den studerende skal kunne:

- reflektere over anvendeligheden af de forskellige metodiske greb på kurset i forhold til forskellige typer sociologiske vidensinteresser og kvalitativt datamateriale.

- argumentere selvstændigt for relevans og anvendelighed af de forskellige metodiske greb på kurset i relation til eget empiriske projekt.

- give metodisk feed-back til andre studerendes kvalitative datafortolkninger.

 

KOMPETENCER

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

- omsætte kursets metodiske værktøjer i kvalitativ dataanalyse til eget efterfølgende empiriske arbejde, f.eks. i forbindelse med specialet.

- vurdere anvendelsen af kvalitative dataanalyse værktøjer i andres sociologiske undersøgelser.

 

Der bliver udarbejdet et kompendie som kan købes i bogladen, samt gjort en række artikler tilgængelig online inden kursets start. Pensum er i alt 700 sider.

Ud over at have fulgt alle kurser i kvalitative metoder på bachelor-delen, så er det en specifik forudsætning, at man selv medbringer uddrag af et eller flere egne kvalitative datasæt, f.eks. fra tidligere eller igangværende projekter.
Kurset kombinerer kortere praktiske workshop øvelser på deltagernes eget datamateriale med underviseroplæg, diskussioner og andre øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 152
  • Eksamen
  • 26
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres særligt som respons på de tre porteføljeopgaver på kurset, men også via workshop-processer og øvelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.

Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.