ASOK15444U  Beskæftigelsespolitik og velfærdsstater – funktioner, interesser og regimer

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Employment policy and welfare states – functions, interests and regimes

Uddannelse

KA Teori og tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, Ulighed og Mobilitet
 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til forskellige forståelser af hvad ledighed er og hvordan den via beskæftigelsespolitiske foranstaltninger og andre redskaber bekæmpes på lokalt, nationalt og europæisk niveau.

Desuden diskuteres hvordan ledighed analyseres og hvor brugbar velfærdsstatsteori, arbejdsmarkedsmodeller og andre teorier og modeller i dag fremstår som forståelsesramme for nationale forskelle i beskæftigelsespolitikkerne.

Kursets hovedvægt er på teori og  empiriske studier, men i kurset vil også indgå besøg i ministerier/ på jobcentre samt gæsteforelæsninger med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Målbeskrivelser

Viden:

De studerende skal efter kurset kunne redegøre for forskellige teoretiske forståelser af hvad ledighed er, hvilke redskaber der bruges til at bekæmpe den rundt omkring i Europa og på EU-niveau via beskæftigelsespolitik, samt hvordan og i hvilket omfang de ovenfor nævnte model- og regimeteoretiske tilgange kan forklare særligt nationale forskelle i beskæftigelses-politikerne.
 

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne formidle styrker og svagheder ved forskellige redskaber i beskæftigelsespolitikken, forskellige aktørers interesse heri, samt den betydning institutioner og økonomiske dynamikker spiller.
 

Kompetencer:

Efter gennemførsel af kurset vil de studerende kunne a) analysere hvordan ledighed forstås og hvordan ledighed bekæmpes, b) diskutere hvordan forskellige faktorer påvirker ledighed, c) foreslå tilgange til beskæftigelsespolitik, herunder hvilken rolle EU spiller for at koordinere medlemsstaternes politikker

På kurset vil læses både teoretiske tekster (velfærdsstatsteori, arbejdsmarkedsmodeller, andre regimeteori) samt empiriske tekster om beskæftigelsespolitik

Kurset vil bestå af en blanding af forskellige elementer såsom forelæsning, gruppearbejde om udvalgte emner/cases, og besøg i Beskæftigelsesministeriet og/eller på jobcentre. Der vil også optræde gæster på kurset fra arbejdsmarkedets parter.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe.
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen.           
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 70
 • Forberedelse
 • 20
 • Eksamensforberedelse
 • 88
 • I alt
 • 206