ASOK15203U Sundhedssociologi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The sociology of health and illness

Uddannelse

KA Teori og Metode (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet/Welfare, inequality and mobility
Viden, organisation og politik/Knowledge, organisation and politics
Kultur, livsstil og hverdagsliv/Culture, lifestyle and everyday life

Kursusindhold

Sundhedssociologi beskæftiger sig med problemstillinger, der optræder i forlængelse af organiseringen af folk helbred. Det kan være undersøgelser af kropsidealer og sundhedsfremme, forbyggelsesindsatser for social udsatte eller adgang til sundhedsydelser for etniske minoriteter.

Kurset gennemgår  teoretiske positioner, der ofte anvendes indenfor sociologisk sundhedsforskning, som fx Goffman, Giddens, Foucault og Lupton. Under etableringen af et teoretisk fundament diskuteres hvilke sociologiske interessante problemstillinger som sundhedsområdet byder på. Herved indrages empiriske eksempler på sundhedssociologisk forskning. Derudover hentes inspiration fra dødssociologien og fra søsterdiciplinen medicinsk antropologi. Temaerne for kursets empiriske eksempler indbefatter køn, krop, etnicitet, klasse og organisering af bestemte sundhedstilstande, herunder det at være livstruende syg og døende. Sundhedssociologien bidrager dermed til at skærpe fokus på de sociologiske elementer i de komplekse problemstillinger som det danske sundhedsvæsen og det politiske sundhedsområde står overfor at løse.

Målbeskrivelser

Knowledge

 • at genkende sundhedssociologiske problemstillinger samt at anvende relevant teori til belysning heraf

 

Skills

 • at anvende sociologiske metoder på ‘virkelige’ problemstillinger fra det sundhedsfaglige felt, således at det fremstår som en arbejdsgivende kompetance på arbejdsmarkedet

 

Competences

 • at opøve kompencer til at analysere, fremlægge, diskutere og reflektere over sundhedssociologiske problemstillinger og frembringe nutidige løsningsforslag og kritiske perspektiver på samtidens udfordringer.

Foucault, Goffman og Elias er enkelte af de sociologiske klassikere som inddrages løbende på kurset. Hertil kommer nyere sundhedssociologisk litteratur samt feminitiske tænkere, der sætter forholdet ti lmedicin og krop I relief

Grundlæggende sociologiske færdigheder erhvervet på BA
Der er en vekselvirkning mellem undervisning i plenum, studenteroplæg, summegruppe og fælles diskussioner, som suppleres af bundne peer feedback opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Forberedelse
 • 48
 • Holdundervisning
 • 54
 • Undervisningsforberedelse
 • 180
 • Øvelser
 • 88
 • I alt
 • 412
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer feedback indgår I forbindelse med studenteroplæg og tilrettelæggelse af egen opgave

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 20 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 10 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på kandidat niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen.           
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.