ASOK15104U Sociologisk projektdesign

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Sociological project design

Uddannelse

Kurser med mundtlige eksamener vil som udgangspunkt blive afholdt offline. I tilfælde af Covid-19 restriktioner nødvendiggør det vil mundtlige eksamener blive afholdt online. Besked om dette gives i Absalon senest 4 uger inden eksamenstidspunktet – med mulighed for kortere frist hvis Covid-19 restriktioner indføres med kortere varsel.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

 

Obligatorisk KA kursus (2015 studieordningen)

 

Kurset er ikke åbent for meritstuderende eller exchangestuderende.

 

Fagpakker:

Ingen

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give de studerende indsigt i og erfaringer med værktøjer til i praksis at kunne håndtere de principielle spørgsmål og udfordringer af metodologisk art, som knytter sig til design og gennemførsel af sociologiske forskningsprojekter. Herunder i særdeleshed:

 • Heuristik: hvordan man kan arbejde med at få gode sociologiske ideer og omforme dem til interessante og forskningsbare undersøgelses- og forskningsspørgsmål.
 • Forestillingsevne: hvordan man skaffer sig indsigt i et forskningsfelt, afgrænser et emne og udnytter den eksisterende forskningslitteratur på analytisk frugtbare måder.
 • Sampling og design: hvilke principielle overvejelser der knytter sig til at definere og indkredse sit empiriske felt, hvad enten man arbejder kvalitativt eller kvantitativt (eller begge dele). Hvordan et empirisk projekt skal organiseres i fht såvel data-generering og databearbejdning.
 • Data-generering og sekundære data: hvordan man inddrager empiriske data på forskellige måder i forskningsprojekter, og hvad det kan betyde for metodiske strategier i éns undersøgelse.
 • Begrebsbrug og analyse: hvordan man aktivt benytter og arbejder med eksisterende teoretiske begreber i sin undersøgelse
 • Projekthåndtering: praktiske redskaber til brug for planlægning og gennemførsel af en samlet undersøgelse. Heuristik: hvordan man kan arbejde med at få gode sociologiske ideer og omforme dem til interessante og forskningsbare undersøgelses- og forskningsspørgsmål.
 • Argumentationslogik: overvejelser over forskellige argumentations- og forklaringstyper i sociologien, samt deres styrker og svagheder ift. Eksempelvis validitet og generalisering i éns undersøgelse.
Målbeskrivelser

Viden

Efter endt kursus skal de studerende kunne

 • anvende forskellige redskaber til planlægning af sociologiske projekter
 • demonstrere aktiv brug af teoretiske begreber, som er relevante for projektet
 • Reflektere over forskellige argumentations- og forklaringstyper i sociologien, samt deres styrker og svagheder i forhold til validitet og generalisering i forbindelse med gennemførelse af sociologiske projekter

 

Færdigheder

Efter endt kursus kan de studerende

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling inden for et afgrænset forskningsfelt
 • søge litteratur, erhverve sig indsigt i et afgrænset forskningsfelt og placere egen problemstilling i forhold til forskningsfeltet
 • skabe et metodologisk design som kan indløse forskningsspørgsmålene

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan de studerende

 • selvstændigt planlægge, designe og gennemføre et sociologisk forskningsprojekt, herunder specialeprojektet

“Tricks of the trade” af Howard Becker samt “Methods of discovery, heuristics for the social sciences” af Andrew Abbott, bruges som grundbøger på kurset. Dette suppleres med tekster i et kompendie, som enten vil ligge online eller kan købes i bogladen. Dertil kommer selvvalgt litteratur. Det samlede pensum er ca. 600 sider.

Der vil blive afholdt en workshop om projekt-emner og projekt-samarbejde inden kurset, som de studerende kraftigt anbefales at deltage i.
Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser i grupper, og individuelt/gruppe projektarbejde. Undervisningen vil tage udgangspunkt i at understøtte de studerendes egne projektforløb. I forbindelse med undervisningen vil der løbende blive stillet forskellige opgaver som relaterer sig til de studerendes egne projektideer og projektforløb. I den forbindelse vil der blive lejlighed til få feedback på opgaverne og at give feedback til de øvrige studerende.


!! BEMÆRK !!

Al undervisningen vil i efteråret 2020 som udgangspunkt være med fysisk tilstedeværelse.

På grund af covid19 situationen kan det dog aftales, at undervisningen kan følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19. Kontakt da underviser hvis nødvendigt.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.
Kurset sigter mod studerende i sidste del af KA studiet som står over for at skulle skrive speciale.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 148
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Grundet porteføljeopgave eksamensformen vil der være løbende feedback både fra underviser og som peer-feedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være indskrevet på kurset for at kunne tage denne eksamen.

*OBS!!
Undtagelsesvist er det på dette kursus muligt at søge om dispensation til at skrive eksamen på engelsk. Dette forudsætter dog, at man skal skrive sit speciale på engelsk. Dispensationen søges via "blanketter" på KUnet.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.