ASOB16118U Anvendt Case-analyse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Applied Case-Study Analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus 6. semester BA på Sociologiuddannelsen

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at introducere til case-begrebet og belyse, hvad en sociologisk case er. Omdrejningspunktet vil være, hvorvidt og eventuelt hvordan man ved analyse af en case kan 53 uddrage en sociologisk problematik fra et socialt problem eller en konkret hændelse, begivenhed, situation eller fænomen. Dette inkluderer arbejde med hvorledes en case kan specificeres og eventuelt have sin egen udsigelseskraft samt sætte processer i gang, fx i tænkning, idéudvikling, innovation og politik. Introduktion til case-baserede metoder, processtudier, systematisk konstruktion af cases samt udførelse af case-analyser komparativt vil sammen med, hvad casemetoder og –analyser kan kritiseres for, indgå som centrale dele af kurset.

Målbeskrivelser

Viden

Den studerende skal kunne:

 • redegøre for, hvad en sociologisk case er
 • reflektere over, hvilke metoder og teorier der er bedst til at analysere en udvalgt case
 • redegøre for forskellige typer af cases, fx teoretiske, empiriske eller metodiske cases
 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med konstruktion af cases.

 

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • tilrettelægge eller finde en case, der kan illustrere en sociologisk problematik
 • specificere en case, så det er tydeligt, hvad casen er en case om
 • identificere, hvori den sociologiske problematik ved en given case består.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

 • planlægge og gennemføre en sociologisk case-baseret undersøgelse
 • demonstrere casing og vise, hvad casen sociologisk kan bruges til
 • vurdere anvendeligheden af en case til at belyse noget eller sætte en proces i gang.

Der er kun potentielt et lille fælles pensum for kurset.  De studerende opbygger deres eget pensum på baggrund af deres specifikke fokus på deres case.

grund af undervisningen i små grupper vil der være konstant feedback mellem underviseren og de studerende.
Grupperne mødes også i grupper af samme interesse - og giver hinanden feedback på deres cases.
Hold og gruppe -undervisning
Forelæsninger

Porteføljeopgaver:
1. Mødeplan for første møde med organisationen eller første projektforslag til organisationen
2. Projektbeskrivelse som aftalt med organisationen
3. Delrapport til organisationen midtvejs i projektet
4. Slutprodukt til organisationen
5. Kort opskrivning fra alumnekaffe
6. Præsentation for studerende gruppen om de mest interessante resultater eller læringspunkter fra case
7. Refleksionsopgave - brug af sociologi i min professionelle fremtid
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 42
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

- In the semester where the course takes place: ordinary exam form

- In subsequent semesters: 

Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

 

This will apply to courses from spring 2023.

If you have signed up for the course before Spring 2023, you need to contact soc-studieadm@soc.ku.dk if you want to sign up for the reexam.

 

Mandatory Course

NB! All exams (both ordinary and re-exams) will take place at the end of the spring semester only, as the course is not offered in the fall.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen