ASOB16035U Grundlæggende kvalitative metoder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Qualitative Methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 1. semester på sociologiuddannelsen.

Bemærk! Elementære samfundsvidenskabelige metoder 2 har skiftet navn til Grundlæggende kvalitative metoder fra Efteråret 2024. Indholdet i kurset er uændret. 

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

 

Kursusindhold

Kurset omfatter en generel indføring i kvalitative samfundsvidenskabelige metoder med særligt fokus på det kvalitative forskningsinterview. Formålet med undervisningen er, at den studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber og de forskellige faser i en interviewundersøgelse fra problemformulering til afrapporterin

Målbeskrivelser

VIDEN:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Redegøre for centrale begreber i den kvalitative metodelitteratur

- Beskrive fordele og ulemper ved forskellige metoder til produktion af kvalitative data som fx interview, fokusgruppe, observation og dokumentstudier. Redegøre for styrker og svagheder ved det kvalitative forskningsinterview med inddragelse af egne erfaringer

- Eksplicitere egne forudsætninger for problemformulering og begrebsdannelse og reflektere kritisk over disse

- Skelne mellem induktive og deduktive undersøgelsesstrategier

- Redegøre for forskellige strategier i forbindelse med casevalg, dataindsamling, transskribering og analyse af interviewdata

- Reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse

- Redegøre for etiske overvejelser i forbindelse med interviewundersøgelser

 

FÆRDIGHEDER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- Begrunde valg af undersøgelsesemne med henvisning til samfundsmæssig aktualitet  og/eller sociologiske vidensbehov

- Formulere og begrunde en enkel problemformulering, der lægger op til kvalitative undersøgelser

- Udvælge interviewpersoner og udforme interviewguide, som muliggør en belysning af den formulerede problemstilling

- Gennemføre pilotinterview og revidere undersøgelsesdesign på baggrund heraf

- Gennemføre og transskribere kvalitative semistrukturerede interview

- Analysere interviewdata ved hjælp af software til kvalitativ analyse

- Vurdere kvaliteten af eget undersøgelsesdesign i lyset af analysen af de indsamlede data

- Diskutere og perspektivere analyseresultater undersøgelsesresultater ift. problemformulering, forforståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater

- Diskutere styrker og begrænsninger ved interviewmetoden i  lyset af egne erfaringer

- Afrapportere undersøgelsens forløb og resultater som et samlet hele.
 

KOMPETENCER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en interviewundersøgelse fra problemformulering til afrapportering, herunder gennemføre simple analyser af data ved hjælp af relevant software

- Anvende metodelitteraturen aktivt til at argumentere for de trufne valg undervejs og reflektere kritisk over deres konsekvenser

- Formidle undersøgelsens resultater

- Inddrage etiske overvejelser i tilrettelæggelsen af undersøgelse og analyse

Grundbog: Thagaard, Tove (2004): systematik og indlevelse - en indføring i kvalitativ metode. København: Akademisk forlag.

Desuden kompendium

Årgangsforelæsninger samt øvelsestimer på mindre hold, gruppe- samt individuelt arbejde uden for undervisningen
SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 178
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen er aktiv deltagelse som bestås ved, at man i grupper á max 4 studerende gennemfører et projekt, der integrerer kurserne "Sociologien i Det Danske Samfund" og "Survey Design". Projektet munder ud i en skriftlig opgave og bedømmes bestået/ikke bestået. Denne afleveres i Digital Eksamen.
For at bestå skal den enkelte studerende:

- Udarbejde en skriftlig opgave i sin projektgruppe, der analyserer en problemstilling,
der knytter sig til et af eller flere af emnerne behandlet i Sociologien i Det Danske
Samfund. I opgaven skal der tages udgangspunkt i en empirisk undersøgelse, som
anvender kvalitative interviews, gerne kombineret med andre kvalitative metoder som
tekstanalyse, fokusgruppeinterview og deltagerobservation, som er behandlet i
Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder II. Opgaven skal fremstå som et samlet
hele, og besvarelsen skal inddrage litteratur fra pensum i begge fag på en relevant og
reflekterende måde.

- Indsamle 2 kvalitative forsknings interviews. Grupper kan inddrage supplerende
metoder ved at veksle 2 interview til et fokusgruppeinterview, et observationsstudie
eller en tekstanalyse. Alle studerende skal dog indsamle og transskribere mindst 1
kvalitativt interview.

- Deltage i 80% øvelsestimerne samt udføre opgaver relateret hertil som anvist af
underviserne. Det kan f.eks. være peer-feedback, delanalyser fra projektopgaven,
empiriske materialer og præsentationer m.m.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse. Det gøres ved at inkludere en AI-erklæring.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern medbedømmer
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren.  Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

Bedømmes bestået/ikke bestået

Studerende der ikke måtte bestå et af de to integrerede fag tilbydes omprøve i det fag, der ikke er bestået.

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.