ASOB16034U Survey Design

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Survey Design

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 1. semester på sociologiuddannelsen.

 

Bemærk!

Survey Design er identisk med Elementære samfundsvidenskabelige metoder 1. Indholdet i kurset er uændret. 

 


OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 

Kursusindhold

Faget omfatter en generel indføring i kvantitative samfundsvidenskabelige metoder med særligt fokus på surveyet.

Formålet med undervisningen er, at den studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber og de forskellige faser i en surveyundersøgelse fra problemformulering til afrapportering.

Faget indeholder et særskilt modul, hvor den studerende får indføring i brugen af software til statistisk analyse.

Målbeskrivelser

VIDEN:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Redegøre for centrale begreber i surveylitteraturen

- Beskrive fordele og ulemper ved forskellige dataindsamlingsmetoder. Redegøre for styrker og svagheder ved besøgsinterviewet med inddragelse af egne erfaringer med det anvendte spørgeskema

- Eksplicitere egne forudsætninger for problemformulering og begrebsdannelse og reflektere kritisk over disse

- Forstå grundlæggende undersøgelses- og stikprøvedesign

- Klassificere variable efter deres forskellige måleniveauer og forklare, hvilke deskriptive mål, der er relevante for hvilke måleniveauer (gennemsnit, median, modus osv)

- Skelne mellem teoretiske og empiriske hypoteser

- Reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse

- Forklare logikken bag en bortfaldsanalyse og centrale begreber som repræsentativitet, population, stikprøve, analyseudvalg

- Redegøre for etiske overvejelser i forbindelse med surveyundersøgelser

 

FÆRDIGHEDER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Begrunde valg af undersøgelsesemne med henvisning til samfundsmæssig aktualitet  og/eller sociologiske vidensbehov

- Formulere og begrunde en enkel problemformulering, der lægger op til undersøgelse ved hjælp af surveymetode

- Identificere og afgrænse relevante sociologiske begreber samt opstille simple modeller og hypoteser over sammenhænge mellem disse

- Formulere teoretiske og empiriske hypoteser og begrunde disse med henvisning til eksplicitte antagelser om sammenhænge i den sociale virkelighed

- Formulere surveyspørgsmål, der operationaliserer de teoretiske begreber til empiriske variable og argumentere for valget af empiriske dimensioner i operationaliseringsprocessen

- Gennemføre test af egne spørgsmål og revidere dem på baggrund heraf

- Vurdere validitet og reliabilitet af egne spørgsmål i lyset af analysen af de indsamlede data

- Klargøre data til analyse samt gennemføre simple univariate, bivariate og multivariate analyser ved hjælp af statistikprogram

- Gennemføre en bortfaaldsanalyse af analyseudvalgets repræsentativitet ved hjælp af kendte variable

- Diskutere og perspektivere analyseresultater undersøgelsesresultater ift. problemformulering, forforståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater

- Diskutere styrker og begrænsninger ved surveymetoden i lyset af egne erfaringer

- Afrapportere undersøgelsens forløb og resultater som et samlet hele. Herunder formidle centrale resultater i form af tabeller og grafer

 

KOMPETENCER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

-  Selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en surveyundersøgelse fra problemformulering til afrapportering, herunder genenmføre simple analyser af data ved hjælp af relevant software

- Anvende metodelitteraturen aktivt til at argumentere for de trufne valg undervejs og reflektere kritisk over deres konsekvenser

- Formidle undersøgelsens resultater skriftligt og mundtligt ved hjælp af tabeller og grafer

- Inddrage etiske overvejelser i tilrettelæggelsen af undersøgelse og analyse 

Grundbog: Frederiksen, Morten, Peter Gundelach og Rikke S. Nielsen 2017. Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. København: Hans Reitzel.

Kompendium (kan købes ved semesterstart hos Academic Books på CSS)

Årgangsforelæsninger, øvelsestimer samt undervisning i statistikprogrammet stata på mindre hold, gruppe- samt individuelt arbejde uden for undervisningen.
SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Forberedelse (anslået)
  • 164
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse, -
Prøveformsdetaljer
For at bestå "Aktiv deltagelse" skal man deltage i øvelsestimer, dataindsamling og udarbejde obligatorisk opgave i sin tildelte projektgruppe.

Dette indebærer at den enkelte studerende som minimum:
1. I sin projektgruppe deltager i formulering af problemformulering, hypoteser, surveyspørgsmål, gennemførelse af pilotinterview og efterfølgende revision af spørgsmål
2. Afleverer ugentlige produkter til peers og givet peer feedback i grupper som anvist af øvelseslærerne
3. Besvarer de ugentlige quizzer som instrueret af forelæser
4. Indsamler af surveydata: gennemført kontaktforsøg og interview med 10-15 interviewpersoner
5. Afleverer indtastet surveydata rettidigt
6. Deltager i udarbejdelse af obligatorisk opgave i sin projektgruppe, herunder dataanalyser i R
7. Deltager i fremlæggelse af resultater fra opgaven samt feedback
8. Deltage i 80% af hhv. R og ESM I øvelsestimerne
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse. Det gøres ved at inkludere en AI-erklæring. Studerende skal inkludere en AI-erklæring, uanset om de har anvendt generativt AI software eller ej. Erklæringen inkluderes i praksis som sidste side i afleveringsdokumentet. AI-erklæringen tæller ikke med i prøvens omfang.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 

Reeksamen

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren.  Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

Længde: 10 sider + 5 sider pr. ekstra studerende i gruppen.

Individuelt / gruppe á maks 4 studerende.
Bedømmes bestået/ikke bestået.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.