ASOB16024U Bachelorprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bachelor Thesis

Uddannelse

Obligatorisk Bachelor-modul på sociologiuddannelsen

 

Bachelorprojektet er ikke åbent for merit og exchangestuderende. 

Kursusindhold

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende lærer selvstændigt at formulere, afgrænse og analysere en udvalgt sociologisk problematik.
 

Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. I analysen heraf skal den studerende demonstrere indsigt i relevant sociologisk teori.
 

Inddragelse af empiri er en mulighed, men ikke en nødvendighed. Den studerende må endvidere i bachelorprojektet kunne anlægge relevante videnskabsteoretiske betragtninger omkring, hvorledes det valgte perspektiv på problematikken øver indflydelse på analysen.

 

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave på maximalt 30 sider. Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende pr. gruppe). Ved gruppebesvarelse tillægges 15 sider pr. ekstra studerende.
 

Bachelorprojektet skal forsynes med et resumé på engelsk, jf. eksamensbekendtgørelsen, såfremt bachelorprojektet er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis bachelorprojektet er skrevet på et andet fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, mens det højst må fylde 2 sider ved gruppebesvarelse.

Målbeskrivelser

Viden:

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling over en selvvalgt problematik

 

Færdigheder:

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale: begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede datamateriales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sociologisk teori i analysen
   

Kompetencer:

 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling
 • i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale: udvise kritisk stillingtagen til dette materiale
 • begrunde værdien af, diskutere kritisk og perspektivere den producerede viden
   
Bachelorprojektemnet skal godkendes af den tildelte bachelorprojektvejleder.

Tildeling af bachelorprojektvejleder forestås af studieleder.

I forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt har den/de studerende krav på op til 12 timers vejledning (inklusiv læsning af udkast til bachelorprojekt). Vejledningen foregår i klynger.
Ansøgning om vejleder:

Du kan læse om, hvordan du søger vejleder, finde vejlederlisten samt finde ansøgningsblanketten på studieinformationssiderne på KUnet.

Deadline for ansøgning af vejleder er:


1. december, hvis du skal skrive BA-projekt i foråret

1. juni, hvis du skal skrive BA-projekt i efteråret.
 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 12
 • Eksamensforberedelse
 • 400
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
En skriftlig opgave på maximalt 30 sider.
Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende pr. gruppe). Ved gruppebesvarelse tillægges 15 sider pr. ekstra studerende.

Bachelorprojektet skal, jf. eksamensbekendtgørelsen, forsynes med et resumé på engelsk, såfremt bachelorprojektet er skrevet på dansk, svensk eller norsk. Hvis bachelorprojektet er skrevet på et andet fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk eller på det pågældende fremmedsprog. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, mens det højst må fylde 2 sider ved gruppebesvarelse.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt modulet for at deltage i eksamen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

 

Reeksamen

Ved en eventuel omprøve i tilfælde af sygdom, eller hvis bachelorprojektet ikke bestås, vil prøveformen være den samme som ved den ordinære prøve.

OBS!
Overskridelse af afleveringsfrist betyder, at opgaven ikke bedømmes, og at der registreres et brugt prøveforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.