ASOB16021U Viden, Organisation og Politik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Knowledge, Organization and Politics

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

Kursusindhold

Målet med dette kursus er at belyse hvordan viden og politisk magt knyttes sammen i processer, der udspiller sig i og på tværs af forskellige typer af organisationer.

Kurset dækker formelle og uformelle former for politik i både private og offentlige organisationer på alle niveauer.  Kurset introducerer til udvalgte teorier og empiriske studier inden for organisationsociologien, vidensociologien og den politiske sociologi. Kurset lægger særlig vægt på tematiske, analytiske og empiriske overlap mellem disse tre grene af sociologien, og gennemgår begreber og fænomener som rationalitet, magt, legitimitet, konsensus, konflikt, bureaukrati, og demokrati.

Målbeskrivelser

Den studerende vil tilegne sig viden om sociologiske kernebegreber, teorier og tilgange, der indfanger samspillet mellem viden, organisation og politik.

Viden:

Ved kursets afslutning, forventes de studerende at være i stand til:

 • Præcist at kunne beskrive udvalgte begreber og tilgange fra kursuslitteraturen og forstå deres underliggende antagelser og implikationer for hvordan viden, organisation og politik kan analyseres.
 • Sammenholde udvalgte begreber og tilgange fra kursuslitteraturen og identificere ligheder og forskelle i begreberne og tilgangenes respektive analytiske styrker og svagheder

 

Færdigheder:

Ved kursets afslutning skal de studerende være i stand til på egen hånd at kunne gennemføre sociologiske analyser af samspillet mellem viden, organisation og politik. Mere specifikt skal de kunne:

 • Gennemføre kvalificerede analyser af specifikke social fænomener og processer med fokus på hvordan viden og politik spiller sammen i forskellige organisatoriske kontekster.
 • Vurdere den praktiske relevans af forskellige sociologiske begreber og tilgange i studiet af udvalgte sociale fænomener og processer .

 

Kompetencer:

Ved kursets afslutning vil de studerende have tilegnet sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til på egen hånd at arbejde videre med kursets emneområder. Mere specifikt vil de være i stand til:

 • Selvstændigt at kunne tilegne sig dybere viden om centrale sociologiske begreber og tilgange inden for feltet, herunder udvælgelse, vurdering and anvendelse af relevant litteratur.
 • Operationalisere centrale begreber og tilgange i konkrete analyser af både kvalitative og kvantitative data der indfanger samspillet mellem organisationer, viden og politik.

Kurset benytter sig af grundbogen:

Benedikte Brincker (ed), Introduction to Political Sociology, Hans Reitzel. (2013)

Ud over grundbogen, benytter kurset sig af videnskabelige artikler som kan tilgås online via universitetsbiblioteket.

Pensumlisten vil være tilgængelig i Absalon.

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

3 gange peer-feedback fra medstuderende i løbet af kurset

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Integreret porteføljeopgave i kurserne Nyere statistiske analysestrategier & Viden, organisation og politik.
Porteføljeopgaverne afleveres samlet til bedømmelse ved kursets afslutning.
De skriftlige porteføljeopgaver kan udarbejdes individuelt eller i grupper (max 4 studerende).
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Der gives separat karakter for hver af de to integrerede kurser.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

 

 

 

Reeksamen

- In the semester where the course takes place: ordinary exam form

- In subsequent semesters: 

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.

 

This will apply to courses from spring 2023.

If you have signed up for the course before Spring 2023, you need to contact soc-studieadm@soc.ku.dk if you want to sign up for the reexam.

 

Studerende, der ikke måtte bestå et af de to integrerede fag tilbydes omprøve i det fag, der ikke er bestået.

 

Mandatory Course

NB! All exams (both ordinary and re-exams) will take place at the end of the spring semester only, as the course is not offered in the fall.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.