ASOB16020U Kritisk læsning og re-analyse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Critical Reading and Re-analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

Kursusindhold

I kurset anvendes to af Erving Goffmans mest kendte værker: ”Hverdagens rollespil” og ”Stigma. Om afvigerens sociale identitet”.

I Hverdagens rollespil er fokus på, hvordan mennesker præsenterer sig selv og deres handlinger ved sociale møder med ansigt-til-ansigt samhandlinger i hverdagslivet. I disse sociale møder forsøger mennesker at udtrykke og fastholde en bestemt definition af situationen gennem indtryksstyring. Goffman anvender teatermetaforer til at forstå og analysere disse sociale møder: fx scene, optræden og holdet.

I Stigma er fokus på en særlig (ubehagelig) form for sociale møder, som finder sted mellem mennesker, der af samfundet defineres og opfattes som henholdsvis ”normale” og ”stigmatiserede”. Goffman forsøger at indfange, hvordan det er samfundsmæssige processer, der producerer stigmatisering, hvorledes stigmatiserede personer håndterer deres interaktion med andre, og hvordan disse interaktioner påvirker den stigmatiseredes selvopfattelse.

Der vil også blive anvendt kortere artikler eller tekstuddrag fra andre forfattere, der forholder sig til Goffmans bidrag til sociologien, eller der anvender Goffmans begreber i analyser af forskellige typer empiriske hverdagslivsstudier.  

Målbeskrivelser

Faget består i læsning af betydningsfulde sociologiske værker og konkrete studier, samt såvel teoretisk som
empirisk supplerende litteratur i forbindelse med disse tekster.

Viden

Gennem kurset tilegner den studerende sig dybtgående kendskab til et udsnit af betydningsfulde
sociologiske værker og studier, samt den teoretiske og empiriske fagsociologiske diskussion af disse.
Herigennem opnår den studerende kendskab til den måde teori og begreber udvikles og anvendes i
konkrete sociologiske studier af historisk og mere nutidig art, i dialog med metoder og empiriske
genstandsfelter. Den studerende skal kunne:

 • forstå og reflektere over den rolle teoretiske begreber spiller i sociologiske undersøgelser, herunder brugen af forskellige typer begreber på forskellige abstraktions- og generaliseringsniveauer.
 • forstå hvad der gør bestemte studier til en vigtig del af den sociologiske tradition.
 • identificere og analysere den måde sociologiske værker, teorier og begreber tages op til fornyet diskussion og kritik, revideres og sættes i relation til nye samfundsmæssige kontekster.


Færdigheder

Den studerende opøver evner til selvstændigt at læse og re-analysere eksisterende teori- og begrebsdannelser. Den studerende skal kunne

 

 • vurdere teori- og begrebsdannelsernes gennemslagskraft og relevans i forhold til den sociologiske diskussion af disse tekster, herunder i forhold til aktuelle studier og samfundsmæssige sammenhænge.
 • sammenligne og vurdere de forskellige værker og studiers karakter i forhold til den sociologiske teori-og forskningstradition samt kunne overføre denne viden til andre faglige sammenhænge.


Kompetencer

Faget giver kompetencer til konstruktivt og kritisk selvstændigt arbejde med og på teoretiske begreber, i dialog med konkrete sociologiske studier, problemstillinger og temaer. Den studerende bliver dermed i
stand til at

 •  udvikle og forholde sig til egne begreber, analyser og undersøgelser enten selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Litteratur

Erving Goffman (2014, originaludgave på engelsk 1959): Hverdagslivets rollespil. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Erving Goffman (2009, originaludgave på engelsk 1963): Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Der vil være supplerende litteratur, som uploades i Absalon.

Forelæsninger, gruppefremlæggelser og gruppeekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse, -
Aktiv deltagelse i grupper.
Aktiv deltagelse for dette kursus består af:

1) Grupperne laver fremlæggelser af pensumtekst og forholder sig kritisk til pensumteksten: styrker og svagheder ved begreber og analyser og særligt i forhold til nutidens kontekst.

2) grupperne foretager observation af forskellige typer af social interaktion mellem mennesker - fx publikums interaktion og ageren ved en håndboldkamp eller deltagernes interaktion og ageren ved en studenterfest (grupperne vælger selv, hvilke typer/situationer af social interaktion, de vil observere).
Efterfølgende skal grupperne lave en mundtlig fremlæggelse af den observerede sociale interaktion ved anvendelse af relevante Goffman begreber, som fremgår af pensumteksten.

Bedømmelseskriterier:

1) Gruppefremlæggelserne af pensumteksten vurderes ud fra, om teksten er forstået og fremlagt korrekt, og om den kritiske vurdering af pensumteksten er rimelig og fornuftig

2) Gruppefremlæggelserne af de observerede social interaktioner vurderes ud fra, om der i rimeligt omfang inddrages relevante Goffman begreber fra pensumteksten.

Alle medlemmer i en gruppe skal deltage i forberedelsen af fremlæggelsen og i selve fremlæggelsen for at kunne bestå eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Afløsningsopgave (bestået/ikke bestået)
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.