ASOB16020U Kritisk læsning og re-analyse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Critical Reading and Re-analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 4. semester BA på sociologiuddannelsen

Kursusindhold

I kurset anvendes to af Erving Goffmans mest kendte værker: ”Hverdagens rollespil” og ”Stigma. Om afvigerens sociale identitet”.

I Hverdagens rollespil er fokus på, hvordan mennesker præsenterer sig selv og deres handlinger ved sociale møder med ansigt-til-ansigt samhandlinger i hverdagslivet. I disse sociale møder forsøger mennesker at udtrykke og fastholde en bestemt definition af situationen gennem indtryksstyring. Goffman anvender teatermetaforer til at forstå og analysere disse sociale møder: fx scene, optræden og holdet.

I Stigma er fokus på en særlig (ubehagelig) form for sociale møder, som finder sted mellem mennesker, der af samfundet defineres og opfattes som henholdsvis ”normale” og ”stigmatiserede”. Goffman forsøger at indfange, hvordan det er samfundsmæssige processer, der producerer stigmatisering, hvorledes stigmatiserede personer håndterer deres interaktion med andre, og hvordan disse interaktioner påvirker den stigmatiseredes selvopfattelse.

Der vil også blive anvendt kortere artikler eller tekstuddrag fra andre forfattere, der forholder sig til Goffmans bidrag til sociologien, eller der anvender Goffmans begreber i analyser af forskellige typer empiriske hverdagslivsstudier.  

Målbeskrivelser

Faget består i læsning af betydningsfulde sociologiske værker og konkrete studier, samt såvel teoretisk som
empirisk supplerende litteratur i forbindelse med disse tekster.

Viden

Gennem kurset tilegner den studerende sig dybtgående kendskab til et udsnit af betydningsfulde
sociologiske værker og studier, samt den teoretiske og empiriske fagsociologiske diskussion af disse.
Herigennem opnår den studerende kendskab til den måde teori og begreber udvikles og anvendes i
konkrete sociologiske studier af historisk og mere nutidig art, i dialog med metoder og empiriske
genstandsfelter. Den studerende skal kunne:

 • forstå og reflektere over den rolle teoretiske begreber spiller i sociologiske undersøgelser, herunder brugen af forskellige typer begreber på forskellige abstraktions- og generaliseringsniveauer.
 • forstå hvad der gør bestemte studier til en vigtig del af den sociologiske tradition.
 • identificere og analysere den måde sociologiske værker, teorier og begreber tages op til fornyet diskussion og kritik, revideres og sættes i relation til nye samfundsmæssige kontekster.


Færdigheder

Den studerende opøver evner til selvstændigt at læse og re-analysere eksisterende teori- og begrebsdannelser. Den studerende skal kunne

 

 • vurdere teori- og begrebsdannelsernes gennemslagskraft og relevans i forhold til den sociologiske diskussion af disse tekster, herunder i forhold til aktuelle studier og samfundsmæssige sammenhænge.
 • sammenligne og vurdere de forskellige værker og studiers karakter i forhold til den sociologiske teori-og forskningstradition samt kunne overføre denne viden til andre faglige sammenhænge.


Kompetencer

Faget giver kompetencer til konstruktivt og kritisk selvstændigt arbejde med og på teoretiske begreber, i dialog med konkrete sociologiske studier, problemstillinger og temaer. Den studerende bliver dermed i
stand til at

 •  udvikle og forholde sig til egne begreber, analyser og undersøgelser enten selvstændigt eller i samarbejde med andre.

Litteratur

Erving Goffman (2014, originaludgave på engelsk 1959): Hverdagslivets rollespil. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Erving Goffman (2009, originaludgave på engelsk 1963): Stigma. Om afvigerens sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Der vil være supplerende litteratur, som uploades i Absalon.

Forelæsninger, gruppefremlæggelser og gruppeekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

- In the semester where the course takes place: ordinary exam form

- In subsequent semesters: 

Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

 

This will apply to courses from spring 2023.

If you have signed up for the course before Spring 2023, you need to contact soc-studieadm@soc.ku.dk if you want to sign up for the reexam.

 

Mandatory Course

NB! All exams (both ordinary and re-exams) will take place at the end of the spring semester only, as the course is not offered in the fall.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.