ASOB16017U Metodologi og undersøgelsesdesign

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Methodology and design of inquiry

Uddannelse

Obligatorisk kursus 6. semester BA på Sociologiuddannelsen

 

OBS!
Kurset er ikke åbent for hverken meritstuderende eller Exchange studerende. 


 

Kursusindhold

Faget er en praktisk anlagt videreførelse af de metodologisk-

sociologiske begreber og færdigheder, som trænes på uddannelsens forudgående kurser, med fokus på at opøve færdigheder i selvstændigt at designe og gennemføre en sociologisk undersøgelse af forskningsmæssigt tilsnit.

 

Faget er koordineret med de studerendes BA-proces og de studerende opfordres til at benytte faget i relation hertil, således at øvelserne på faget (se nedenfor) i videst muligt omfang støtter op om BA-projektet. (Det er dog ikke et krav, at man skriver BA, jf. punkt 15).

 

Gennem faget opnår den studerende et praktisk omsætteligt overblik over centrale metodologiske skillelinjer og brudflader i nutidig sociologi, herunder i relation til erkendelsesteoretiske afsæt, syn på forklaringstyper og relation til moralsk-politiske værdier.

 

Dette sker gennem selv i praksis at lave mindre øvelser, der træner de forskellige metodologiske skridt i en sociologisk undersøgelse:

(a) tidligt design, herunder brug af eksisterende litteratur og sociologisk forestillingsevne (heuristik) i præcisering af spørgsmål;

(b) empiri- og case-selektion, herunder spørgsmål om population, udfaldsrum og variation i fænomenet;

(c) iterativ re-design gennem tidlig mini-analyse, der tillader yderligere præcisering af spørgsmål og antagelser;

(d) begrebsliggørelse, herunder forholdet mellem eksisterende teori (inkl. tema-specifik middle-range), empiri-nære kategoriseringer og egen teoretisering;

(e) generaliseringslogik, herunder spørgsmål om statistisk og fortolkningsmæssig gyldighed, kausalitet og forklaringstyper, samt analytisk induktion fra casestudier.

(f) selve skrivningen af en sociologisk tekst.

Målbeskrivelser

Viden

På baggrund af fagets pensum skal den studerende kunne

· forstå og have et praktisk kendskab til en række metodologiske værktøjer

· gennemtænke og designe en sociologisk undersøgelse, herunder i form af at sikre sammenhæng mellem dennes teoretiske, metodiske og empiriske elementer

· reflektere over ide-generering (heuristik), case- og empiri-selektion samt teoretisering som centrale aspekter ved designet og gennemførelsen af sociologiske undersøgelser.

 

Færdigheder

Gennem undervisningen gøres de studerende i stand til at kunne

· anvende metodologiske redskaber og refleksionsbegreber til selvstændigt at designe og gennemføre en sociologisk undersøgelse

· lokalisere, sammenligne, bedømme og håndtere typiske udfordringer og brugbare praktiske fremgangsmåder i design og gennemførelse af forskellige typer af sociologiske undersøgelser,

kvantitative såvel som kvalitative, og i dialog med eksisterende forskningslitteratur.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning kan den studerende selvstændigt

· omsætte centrale metodologiske værktøjer til design og gennemførelse af alle aspekter af en sociologisk undersøgelse

· tilegne sig - som led i forarbejdet til egen undersøgelse - ny forskningsbaseret viden om et selvvalgt sociologisk emne, bl.a. i form af litteratursøgning, –review og –analyse.

Bøger og kompendier 

Faget koordineres som nævnt i relation til de studerendes samtidige BA-proces. For studerende, som ikke er i gang med BA-projekt samtidig, eller som ikke tænker at benytte empirisk materiale i sin BA, tilrettelægges et alternativt spor, der stiller krav om mindre, selvstændig produktion af empiri.
Der benyttes kortere forelæsninger og holddiskussioner, tillige med gruppebaserede og studenterdrevne øvelser (med integreret brug af peer-feedback). Der benyttes tillige workshops undervejs i forløbet, hvor studerende præsentere og diskuteret eget arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Eksamensforberedelse
 • 26
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback benyttes som integreret del af studenterdrevne øvelser, både i selve undervisningen og som led i forberedelsen. Der gives desuden feedback i relation til workshops.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, - med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Synopsis inden for eget selvvalgte emne.
Individuel/gruppe (max 4 studerende).
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, foregår den mundtlige prøve som udgangspunkt som en gruppeprøve.
Se detaljer for prøveform i studieordningen og i Den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

 

Reeksamen

- In the semester where the course takes place: ordinary exam form

- In subsequent semesters: 

Synopsis med mundtlig forsvar (med et eller flere stillede spørgsmål) - individuel/gruppe.

 

This will apply to courses from spring 2023.

If you have signed up for the course before Spring 2023, you need to contact soc-studieadm@soc.ku.dk if you want to sign up for the reexam.

 

Mandatory Course

NB! All exams (both ordinary and re-exams) will take place at the end of the spring semester only, as the course is not offered in the fall.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen