ASOB16014U  Nyere statistiske analysestrategier

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

New statistical analysis strategies

Uddannelse

Obligatorisk BA kursus på 4. semester på sociologi.

Kursusindhold

Formålet med faget er at give den studerende en indføring i et bredt repertoire af kvantitative analysemetoder til klassifikation af og mønstersøgning i data anvendt i samfundsvidenskabelig udredning og forskning. Faget bygger i nogen grad videre på den viden og de færdigheder, som den studerende har tilegnet sig i fagene Grundlæggende statistik og Videregående kvantitative metoder.

Faget introducerer den studerende til videregående kvantitative metoder af to overordnede typer: Deskriptive og forklarende. Deskriptive metoder dækker groft sagt over metoder til eksplorativ kortlægning af mønstre i data (data-mining). Disse metoder omfatter bl.a. metoder til gruppering af variable og klassifikation individer i grundlæggende typer eller segmenter (faktoranalyse, klyngeanalyse, latent klasseanalyse). De omfatter også ”nyere” metoder som fx social netværksanalyse eller analyse af big data fra internettet. Forklarende metoder dækker i denne sammenhæng over teoretisk informeret brug af regressionsanalyse i forlæns modelsøgning. Her præsenteres den studerende for, hvordan man kan anvende regressionsanalyse til at sige noget sociale mekanismer (mediering, indirekte effekter).

Kurset er lagt sådan an, at det giver et overblik over disse metoder, herunder indbyrdes forskelle og ligheder samt deres brug i sociologisk forskning. Kurset vil endvidere dykke ned i enkelte af metoderne for, gennem øvelser, at give den studerende mulighed for at få praktisk erfaring med metoderne til senere brug på studiet.

Målbeskrivelser

Viden

Faget præsenterer den studerende for en række metoder til klassifikation og mønstersøgning i statistiske data, samt til teoretisk informerede analysestrategier i form af forlæns modelsøgning. Metoder til klassifikation og mønstersøgning i data dækker over deskriptive metoder, som klassificerer enten variabler eller individer. Eksempler på konkrete metoder er faktoranalyse, klyngeanalyse, multipel korrespondanceanalyse og social netværksanalyse, herunder via digitale metoder. Den studerende skal kunne

 

 • forstå disse metoder og deres anvendelse i sociologisk forskning

 • praktisk beherske et mindre udsnit af disse metoder

 

Færdigheder

Faget giver den studerende mulighed for, i standard-software som f.eks. Stata, praktisk at beherske én eller flere metoder til klassifikation og mønstersøgning i statistiske data, samt at anvende teoretisk informeret forlæns modelsøgning som analysestrategi. Den studerende bliver endvidere i stand til at redegøre for logikken i forskellige målemodeller, herunder forskellen mellem manifeste og latente variable. Mere konkret skal den studerende kunne:

 

 • anvende – herunder begrunde valg af, fortolke resultater produceret af samt præsentere og formidle resultater fra – én eller flere metoder til klassifikation og mønstersøgning i data, i relation til en given problemstilling

 • anvende forlæns modelsøgning på en teoretisk informeret måde, herunder argumentere for valg af variable og modelsøgningsstrategi, i relation til en given problemstilling

 • kritisk vurdere og reflektere over sin empiriske analyse i relation til en given problemstilling på en måde, der signalerer forståelse af muligheder og begrænsninger ved brugen af metoder til klassifikation af data i sociologisk forskning

 • kunne læse og kritisk forholde sig til sociologisk forskningslitteratur, der anvender metoder til klassifikation af og mønstersøgning i data.

 

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 

 • omsætte sin viden og færdigheder i forsknings- og konsulentøjemed ved at kunne planlægge og gennemføre analyser, der involverer klassifikation af og mønstersøgning i data, f.eks. segmentanalyser, på teoretisk informeret vis

 • tilegne sig andre videregående kvantitative metoder på kandidatniveau, som f.eks. kvasieksperimentelle metoder, multilevel-modeller eller latent klasseanalyse

 • forstå og bedømme, samt selvstændigt engagere sig i sociologiske studier, der anvender disse metoder Bemærk: Faget Nyere statistiske analysestrategier skal tages sammen faget Viden, organisation og politik.

Kombineret elektronisk og fysisk kompendium.

Pensum ca. 600 sider.

Det forventes, at studerende har deres egen laptop med nyeste version af Stata installeret.
Kombination af klassisk forelæsning og praktiske øvelser.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Ved udvalgte øvelser organisere læringsaktiviteter, hvor de studerende giver feedback til hinanden på deres besvarelser af øvelserne. Derudover bedes de studerende om at forberede feedback på en anden studerendes besvarelse. Feedbacken sker i undervisningen i grupper af tre, hvor en studerende giver feedback, en anden modtager og en tredje noterer feedbackens indhold og modtagerens respons (feedback-triader).

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelorniveau.

Eksamen er integreret med kurset Knowledge, organisations og politics
NB! The exam will be in English

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 75
 • Forberedelse
 • 9
 • Øvelser
 • 18
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • I alt
 • 206