ASOB16010U Kultur, livsstil og hverdagsliv

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Culture, Lifestyle and Everyday Life

Uddannelse

Obligatorisk 3. semester BA kursus på sociologiuddannelsen.

 

Åbent for meritstuderende

Kursusindhold

Formål:

Faget fokuserer på centrale studier og begrebsdannelser inden for kultursociologien herunder adfærd og handlinger, mening, konstruktion af identitet og fællesskaber samt kulturelle former. En central del af faget er at forstå hverdagslivet i dets variation og udvikling samt hvordan hverdagslivet gennem en række mangesidige relationer og interaktioner organiserer og giver mening til menneskers liv og handlinger.

 

Faget betoner tydeligt at kultur her skal forstås som livstilsmæssige og hverdagsmæssige formationer og ikke som kunst. Dette udelukker ikke at arbejde med et begreb om æstetik – dette vil dog være placeret i forhold til netop at forstå kulturen som livsstilsmæssige og hverdagslige praktikker. Faget studerer forhold på forskellige niveauer rangerende fra det individuelle til grupper, fællesskaber, nationale og globale, og ligger vægt på at særligt mere problemorienterede områder. Faget vil således også kunne bidrage med centrale analyser på områder som ligeledes behandles af andre dele af samfundsvidenskaberne.

 

Målbeskrivelser

Viden:

Faget giver den studerende evner til at kunne beskrive og forklare centrale kulturelle og livsstilsmæssige temaer i det senmoderne samfund. Yderligere optræner faget den studerendes kompetencer til, at forstå teorier samt overføre disse til nye situationer, dvs. inddrage teorierne og eksisterende forskningsresultater men henblik på selvstændig hypotese- og begrebsdannelse.

 

Færdigheder:

Den studerende erhverver færdigheder i centrale begrebsdannelser og teorier inden for udvalgte sociologiske temaer. Dermed opnår den studerende evner til at analysere og bedømme konkrete samfundsmæssige institutioner og processer fænomener ud fra de specifikke sociologiske teorier der fokuserer på området inden for kultur, livsstil og hverdagsliv. Det indebærer at den studerende lærer at forholde sig selvstændigt og kritisk til såvel teorier som empiriske undersøgelser.

 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne have en så klar forståelse for de analytiske perspektiver i kruset, at hun/han vil kunne være i stand til at specificere det specifikke i tilgangen i mødet med andre sociologisk faglige tilgange. Ligeledes skal den studerende opnå kompetencer til at søge anvende viden inden for fagets tematik, der kan kvalificere analyser af konkrete fænomener. Det betyder videre, at den studerende vil kunne anvende teorier og begreber fra kurset til at forholde sig til den videnskabelige litteratur på området samt at foretage egne empirisk baserede analyser.

Pensum er på 600-700 sider, som gøres tilgængeligt som downlads på Absalon eller som link til artikler som den studerende selv skal hente via kb.dk.

Undervisningen er forelæsnings- og diskussionsbaseret. Der holdes tre undervisningsgange pr 14 dage. To af disse vil være forelæsninger hvor vi behandler generelle tematikker inden for faget og hvor der integreres summeøvelser og plenumdiskussioner. Den tredje vil være en mere øvelsesbaseret gang hvor vi vil have studenteroplæg, peerfeedback mv. Undervisningen suppleres desuden af de øvelsestimer der afholdes af videregående kvalitative metoder. Vi forventer at pensum læses forud for undervisningen således at man aktivt kan deltage.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 134
  • Eksamensforberedelse
  • 30
  • I alt
  • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres løbende, herunder i forbindelse med studernteroplæg samt i minikonferencen, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. Integreret eksamen med Videregående kvalitative metoder.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet. Ved eksamen i kun dette kursus, dvs. ikke integreret er den maximale længde 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

 

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Skriftlig opgave (integreret)

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.