ASOB16009U  Videregående kvalitative metoder

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Advanced qualitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologi

Kursusindhold

Faget omfatter en metodisk og analytisk indføring i kvalitativ forskning og udbygger den i faget ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder” tilegnede viden.

Første del af kurset behandler forskellige kvalitative metoder: individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, feltarbejde og observationer samt spørgsmål om validitet, epistemologi og etik i kvalitativ forskning.

Anden del af kurset introducerer forskellige analysetilgange: Symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Grounded Theory, narrativ analyse, diskursanalyse samt ANT-analyse.

Arbejde med øvelsesopgaver er en central del af kurset.

Målbeskrivelser

VIDEN:

Undervisningen sigter på at give den studerende videregående indsigter i en bred vifte af kvalitative metoder – interviews, observationer og dokumentanalyse – til empiriproduktion og analyse i arbejdet med sociologiske problemstillinger. Dette forudsætter, at den studerende med afsæt i en velafgrænset og præcis problemstilling skal kunne

 • gennemføre kvalitative undersøgelser
 • begrunde delelementerne i disse undersøgelser, dvs. 1) valg af genstandsfelt og problemformulering, 2) brug af en eller flere kvalitative metoder, 3) valg af analysestrategi og videnskabsteoretisk position.
 • reflektere over validitetskrav og etiske problemstillinger.

 

FÆRDIGHEDER:

Kurset udbygger den studerendes færdigheder i forhold til at kunne designe, gennemføre og vurdere kvaliteten af kvalitative undersøgelser. Den studerende skal kunne

 • forstå forskellige analysetraditioner i kvalitativ forskning, herunder symbolsk interaktionisme, hermeneutik og fænomenologi
 • forstå disse analysetilganges anvendelse i konkret forskningspraksis
 • beherske forskellige metodetilgange (fx interviews og observationer)
 • reflektere over forskellige metoders muligheder og begrænsninger
 • identificere og forholde sig kritisk til den indbyrdes dynamik mellem forskningens delelementer, herunder forholdet mellem metode, empiri og teori.
   

KOMPETENCER:

Den studerende lærer at designe og udføre sociologiske undersøgelser ved hjælp af forskellige kvalitative metoder, samt at afrapportere og formidle opnåede forskningsresultater. Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • begrunde valget af forskellige analysestrategier og metoder, herunder kombinationen af disse
 • anvende analysestrategier og metoder på konkrete sociale problemstillinger og genstandsfelter
 • forstå og forholde sig konstruktivt og kritisk til viden produceret gennem kvalitative metoder, herunder undersøgelsers validitet, forskningsetiske problemstillinger og forskningsresultaternes brugbarhed i praksis.

 

Bemærk: Faget Videregående kvalitative metoder skal tages sammen med faget Kultur, livsstil og hverdagsliv.

Pensum er på 600-700 sider

Pensum består af et kompendium samt bogen Kvalitativ analyse – syv traditioner, red. M. Järvinen og N. Mik-Meyer, København: Hans Reitzels Forlag 2017.

Der er tale om et videregående kursus, og der forventes kendskab til kvalitative metoder svarende til kurset ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder I+II”
Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Der holdes en ugentlig forelæsning, som behandler generelle tematikker i kvalitativ forskning, og en ugentlig øvelsesgang, hvor de studerendes opgaver er i fokus. Hertil kommer en ”minikonference” med gruppefremlæggelser og diskussion af øvelsesopgaver.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres løbende, herunder i forbindelse med minikonferencen, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Porteføljeopgave integreret med kurset Kultur, livsstil og hverdagsliv 

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelor niveau

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Eksamensformen ved reeksamen er den samme som ved ordinær eksamen. 
OBS! Eksamensformen ”aktiv deltagelse” er altid afløsningsopgave ved re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 11
 • I alt
 • 206