ASOB16009U Videregående kvalitative metoder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced qualitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologiuddannelsen.

 

Kurset er åbent for meritstuderende

Kursusindhold

Faget omfatter en metodisk og analytisk indføring i kvalitativ forskning og udbygger den i faget ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder” tilegnede viden.

Første del af kurset behandler forskellige kvalitative metoder: individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, feltarbejde og observationer samt spørgsmål om validitet, epistemologi og etik i kvalitativ forskning.

Anden del af kurset introducerer forskellige analysetilgange: Symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Grounded Theory, narrativ analyse, diskursanalyse samt ANT-analyse.

Arbejde med øvelsesopgaver er en central del af kurset.

Målbeskrivelser

VIDEN:

Undervisningen sigter på at give den studerende videregående indsigter i en bred vifte af kvalitative metoder – interviews, observationer og dokumentanalyse – til empiriproduktion og analyse i arbejdet med sociologiske problemstillinger. Dette forudsætter, at den studerende med afsæt i en velafgrænset og præcis problemstilling skal kunne

 • gennemføre kvalitative undersøgelser
 • begrunde delelementerne i disse undersøgelser, dvs. 1) valg af genstandsfelt og problemformulering, 2) brug af en eller flere kvalitative metoder, 3) valg af analysestrategi og videnskabsteoretisk position.
 • reflektere over validitetskrav og etiske problemstillinger.

 

FÆRDIGHEDER:

Kurset udbygger den studerendes færdigheder i forhold til at kunne designe, gennemføre og vurdere kvaliteten af kvalitative undersøgelser. Den studerende skal kunne

 • forstå forskellige analysetraditioner i kvalitativ forskning, herunder symbolsk interaktionisme, hermeneutik og fænomenologi
 • forstå disse analysetilganges anvendelse i konkret forskningspraksis
 • beherske forskellige metodetilgange (fx interviews og observationer)
 • reflektere over forskellige metoders muligheder og begrænsninger
 • identificere og forholde sig kritisk til den indbyrdes dynamik mellem forskningens delelementer, herunder forholdet mellem metode, empiri og teori.
   

KOMPETENCER:

Den studerende lærer at designe og udføre sociologiske undersøgelser ved hjælp af forskellige kvalitative metoder, samt at afrapportere og formidle opnåede forskningsresultater. Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • begrunde valget af forskellige analysestrategier og metoder, herunder kombinationen af disse
 • anvende analysestrategier og metoder på konkrete sociale problemstillinger og genstandsfelter
 • forstå og forholde sig konstruktivt og kritisk til viden produceret gennem kvalitative metoder, herunder undersøgelsers validitet, forskningsetiske problemstillinger og forskningsresultaternes brugbarhed i praksis.

 

Bemærk: Faget Videregående kvalitative metoder skal tages sammen med faget Kultur, livsstil og hverdagsliv.

Pensum er på 600-700 sider

Pensum består af et kompendium samt bogen Kvalitativ analyse – syv traditioner, red. M. Järvinen og N. Mik-Meyer, København: Hans Reitzels Forlag 2017.

Der er tale om et videregående kursus, og der forventes kendskab til kvalitative metoder svarende til kurset ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder I+II”
Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Der holdes en ugentlig forelæsning, som behandler generelle tematikker i kvalitativ forskning, og en ugentlig øvelsesgang, hvor de studerendes opgaver er i fokus. Hertil kommer en ”minikonference” med gruppefremlæggelser og diskussion af øvelsesopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres løbende, herunder i forbindelse med minikonferencen, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Prøveformsdetaljer
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. Eksamen er integreret med Kultur, livsstil og hverdagsliv.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet. Ved eksamen i kun dette kursus, dvs. ikke integreret er den maximale længde 10 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Du skal være tilmeldt kurset for at deltage i eksamen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.

For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

 

 

Reeksamen

Hvis reeksamen tages i ordinær eksamensperiode: se ordinær eksamensform

 

Hvis reeksamen tages i reeksamensperiode:  

Skriftlig opgave (integreret)

Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

 

OBS! 

Kurset er obligatorisk og det er derfor kun muligt at gå til eksamen i efteråret, da kurset ikke bliver udbudt i foråret.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.