ASOB16008U Velfærd, ulighed og mobilitet

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Welfare, inequality and social mobility

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen.

 

Meritstuderende skal være på bachelorniveau.

Kursusindhold

Kurset handler om velfærd, ulighed og mobilitet i det danske samfund.

Formålet er at introducere teori og empiri, som beskriver og forklarer uligheder i fordelingen af ressourcer (økonomiske, sociale og kulturelle) og goder (materielle og symbolske) samt de velfærdsmæssige konsekvenser heraf inden for og mellem generationer.

Kurset fokuserer på en række kerneområder: Sociale lagdeling, økonomisk ulighed, fattigdom, arbejdsmarkedet, social mobilitet, forbrug, sundhed og familie.

Målbeskrivelser

Viden:

Kurset præsenterer teori og empiri om uligheder inden for en række centrale velfærdsområder: Social lagdeling, økonomisk ulighed, fattigdom, arbejdsmarkedet, social mobilitet, forbrug, sundhed og familie. Efter kurset kan den studerende

- demonstrere en bred indsigt i uligheder i fordelingen af ressourcer og goder i det danske samfund

og redegøre for disse uligheder på både mikro- og makroniveau.

 

Færdigheder:

Kurset gør den studerende i stand til at

- koble teori og empiri om fordelingen af ressourcer og goder inden for en række centrale velfærdsområder

- kombinere relevant teori og empiri på tværs af velfærdsområder med henblik på at opnå en bredere indsigt i den sociale lagdeling i Danmark.

 

Kompetencer:

Efter endt kursus er den studerende i stand til selvstændigt at

 - beskrive uligheder i fordelingen af ressourcer og goder,

- anvende denne viden til at skabe ny viden om den sociale lagdeling i Danmark og

- omsætte eksisterende og ny viden i konkret rådgivning.   

Grundbog:
Carsten Strøbye Jensen 2016: Sociale forskelle og social stratifikation. Hans Reitzels Forlag
+ Kompendie

Begge kan rekvireres via Bogladen.

Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt (integreret eksamen med grundlæggende statistik).
Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelorniveau.

Eksamen er integreret med kurset Grundlæggende statistik

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet. For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Studieordningen er pt. under revidering og derfor kan der forekomme ændringer i re-eksamensformerne.
Vi vil opdatere beskrivelserne her på kurser.ku.dk så snart de er godkendt af fakultetet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.