ASOB16006U Videnskab og Samfund

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Science and Society

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

 

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Kursusindhold

Formålet med faget er at introducere til centrale videnskabsteoretiske og metodologiske grundproblemer af relevans for sociologien, herunder gennem at se sociologisk forskning i dens (ide-)historiske og politiske kontekst.

Faget gennemgår de væsentligste videnskabsteoretiske retninger (f.eks. positivisme, hermeneutik, socialkonstruktivisme osv.), med fokus på at fremhæve deres historiske og nutidige betydning for sociologien som videnskab og for sociologisk forskningspraksis.

Herudover introduceres til centrale metodologiske spørgsmål i sociologien, eksempelvis omkring forklaringstyper og metode-individualisme, -kollektivisme og -relationisme, der tjener til at give overblik over og sætte uddannelsens øvrige teoretiske og metodiske tilgange i perspektiv.

Endelig gennemgås en række måder at forstå den sociologiske forskning i sin samfundsmæssige kontekst, herunder i form af diskussioner om forskningens relation til etiske, moralske og politiske problemstillinger. Det betones gennemgående, at videnskabsteoretiske og metodologiske spørgsmål udgør en integreret del af alle sociologiske undersøgelser.

Der vil løbende blive givet eksempler på konkrete undersøgelser, hvor videnskabsteoretiske og metodologiske spørgsmål er afgørende for vurderingen af tilgang og resultater - ligesom de studerende selv vil arbejde med at analysere sådanne konkrete eksempler på sociologisk forskning.

Målbeskrivelser

Viden

Gennem faget opnår de studerende grundlæggende viden om centrale videnskabsteoretiske retninger samt deres betydning for sociologien. Den studerende skal kunne:

• forstå og redegøre for centrale metodologiske spørgsmål i sociologien, for på denne baggrund at kunne give kvalificerede bud på overblik over centrale og historisk skiftende måder hvorpå sociologien begrebsliggør det sociale liv.

• reflektere over forholdet mellem sociologi og moralsk-politiske værdier, herunder i form af forskningsetiske problemstillinger.

Færdigheder

Gennem undervisningen gøres den studerende fortrolig med de erkendelsesteoretiske og metodologiske forudsætninger, som sociologiske teorier, metoder og forklaringstyper bygger på. Den studerende skal kunne:

• forstå og beherske centrale videnskabsteoretiske begreber

• vurdere de specifikke erkendelsesteoretiske, metodologiske og moralsk-politiske spørgsmål, som en given teori, metodisk tilgang eller undersøgelse rejser

• kritisk sammenligne og bedømme disse spørgsmåls relevans for en sociologisk undersøgelse

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne:

• selvstændigt analysere nye og konkrete eksempler på sociologisk forskningspraksis, i relation til de antagelser af erkendelsesteoretisk, metodologisk og moralsk-politisk art som øver indflydelse på den frembragte viden

• håndtere og omsætte disse indsigter til kritisk refleksion over egen og andres sociologiske forskningspraksis, herunder i relation til dens (ide-)historiske og politiske kontekst

Der benyttes en blanding af primære og sekundære tekster, der gøres tilgængelige i form af kompendium. Herudover benyttes en gennemgående grundbog i videnskabsteori.

Forelæsninger, kombineret med peer-feedback i form af studerendes opponering på mindre mundtlige/skriftlige oplæg undervejs.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 158
  • Eksamen
  • 20
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Individuel/gruppe
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, foregår den mundtlige prøve som gruppeprøve. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende på bachelorniveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet. For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

Reeksamen

Mundtlig eksamen med synopsis (m/ et eller flere NYE stillede spørgsmål)

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.