ASOA22001U Sociologiske studier af Arktis: Danmarks kolonialisme og arven derefter

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Sociology of the Arctics: Danish colonialism and its legacies

Uddannelse

This course is also offered to full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH

- Bachelor Programme in Political Science

 

Specialisation line/course package:

Knowledge, organisation, and policy

Kursusindhold

Dette valgfag tilbyder en sociologisk tilgang til og gennemgang af nutidens Arktis med særligt fokus på Grønland og hvilken rolle Danmark spiller og har spillet i regionen historisk.

Teoretisk

Teoretisk trækker kurset på international teori om afkolonialisering, postkolonialisme og kolonialitet. Denne teoretiske og begrebslige skelnen er en central del af kurset og den knyttes igennem hele kurset til forskellige videnssystemer og tilgange.

Tematisk

Kursets teoretiske fundament er styrende for behandlingen, af de tematikker, som kurset gennemgår, herunder: oprindelige folk, ’foreign rule’, etnonationalisme og internationale samarbejder mellem stats- og non-statsaktører. I forlængelse af disse tematikker diskuteres også: Sikkerhed, uddannelse og bæredygtighed.

Historisk

Kurset omfatter en introduktion til kolonitiden (1721-1953), amtsperioden (1953-1979) herunder G50 og G60 politikerne, og endelig perioden med hjemmestyre (1979-2009) og selvstyre (2009-).

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning har deltagerne tilegnet sig viden (knowledge) om:

 • Viden om relationen mellem Grønland og Danmark her under hvilke rolle fortiden spiller for nutidens relation
 • Indsigt i internationale teorier om afkolonialisering, postkolonialisme og kolonialtet inklusiv de videnssystemer disse teorier er indlejret i.

 

Ved kursets afslutning har deltagerne tilegnet sig færdigheder (skills) i:

 • Færdigheder i at anvende internationale teorier om afkolonialisering, postkolonialisme og kolonialitet på empiriske cases.
 • Færdigheder i at arbejde analytisk med empiriske cases som har været kolonialiserede

 

Ved kursets afslutning har deltagerne tilegnet sig kompetencer (competencer) i:

 • Kompetencer i at reflektere over forskellige teoriretninger og hvilke videnssystemer de er indlejret i.

Kompetencer i at reflektere kritisk over egen indlejring i videnssystem.

Der vil blive benyttet en blanding af internationale tidsskrift artikler (sociologiske), bogkapitler (typisk specialiseret i arktis) og enkelte rapporter samt kommissionsarbejder herunder Forsoningskommissionens endelige rapport.

Kurset benytter sig af dialogbaseret forelæsninger, gæsteforelæsninger og enkelte ekskursioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 42
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset arbejder med peer-feedback på den måde, at deltagerne tilbydes mulighed for at præsentere forarbejder til den skriftlige opgave, som deres medstuderende har mulighed for at kommentere på. Dette set-up arrangeres og orkestreres af underviser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Den studerende formulerer selvstændigt sit eksamensspørgsmål på baggrund af prædefinerede eksamensretningslinjer udformet af underviseren. Den studerende vil få eksamensretningslinjerne i løbet af det igangværende semester. Underviseren skal give mindst to eksempler på eksamensspørgsmål, der imødekommer eksamensretningslinjerne.

Eksamen kan laves individuelt eller i grupper af max. 4 studerende.
Længden på ekamen er 10 sider + 5 sider pr. ekstra gruppemedlem.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Hjælpemidler

Brug af AI

På Sociologisk Institut er det ikke tilladt at bruge generativt AI software (AI/LLMs), såsom ChatGPT, til at generere nyt og originalt indhold i skriftlige eksamener. Det er dog tilladt for studerende at anvende generativt AI software til at forbedre præsentationen af eget originalt indhold; såsom tekstredigering, argumentvalidering eller forbedring af statistisk programkode. Denne politik er til for at sikre, at de studerendes skriftlige eksamener afspejler deres egen viden og forståelse af materialet. Den studerende skal tilkendegive om, og hvordan, denne har anvendt generativt AI software i sin besvarelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Studerende skal skrive en ny skriftlig opgave ud fra retningslinjerne udformet af underviser.

 

OBS!

Dette er et valgfag. Vi kan kun garantere at eksamen udbydes i det 3 direkte  efterfølgende eksamensterminer efter endt undervisning.

Kriterier for bedømmelse

See learning outcome