ASOA15086U  Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik i dansk og europæisk perspektiv

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Labour market and labour market policy in Danish and European perspective

Uddannelse

Valgfag


Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kursusindhold

Arbejdsmarkedet er et af de senmorderne samfunds helt centrale omdrejningspunkter. På kurset gives der en bred introduktion til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik som forskningsfelt både med fokus på Danmark og EU.

I kurset gives der en bred introduktion til forskellige dimensioner af arbejdsmarkedet.  I løbet af kurset vil vi komme ind på teori og empiri vedrørende emner som arbejdsmarkedsrelationerne, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, arbejdsret i både dansk og europæisk sammenhæng, løndannelse, individualisering på arbejdsmarkedet, ulighed på arbejdsmarkedet o.m.a.

En del af kurset har fokus på problematikker omkring det europæiske arbejdsmarked og EU. Herigennem ved der være lejlighed til nærmere at lære om EU som politisk konstruktion og få indsigt i forskellige teorier om EU. På kurset gennemgås teorier og empiri om ovenstående emner samtidigt med at de studerende arbejder med mindre skriftlige opgaver indenfor de enkelte områder.

Målbeskrivelser

Viden:

De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om arbejdsmarkedet og EU. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om arbejdsmarkedet i Danmark og Europa.


Færdighed:

Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for området arbejdsmarkedet,  arbejdsmarkedsrelationerne og EU


Kompetence:

Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om arbejdsmarkedet på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale. 

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

Forelæsninger og mindre skriftlige opgaver med peer-feedback.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Dele af undervisningen bruges på peer-feedback på opgaverne. Det forventes at de studerende bidrager med feedback til hinandens opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på enten BA-studieordningen af 2016 eller KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende kan være på både bachelor og kandidat niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Studieordningen er pt. under revidering og derfor kan der forekomme ændringer i re-eksamensformerne.
Vi vil opdatere beskrivelserne her på kurser.ku.dk så snart de er godkendt af fakultetet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 148
  • Eksamen
  • 30
  • I alt
  • 206