ASOA15077U Sociale problemer og sociale politikker

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Social problems and social policies

Uddannelse

Valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

 

Kursusindhold

Beskrivelse af kursets formål og indhold:

 

Formålet med kurset er at give de studerende en dyberegående indsigt i det sociologiske felt sociale problemer og sociale afvigelser, og i hvordan sociale problemer/afvigelser afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Kursusindhold:

 

Hvad er sociale problemer/sociale afvigelser?

Hvad er social sårbarhed og social udsathed, og er det noget, der ”arves”?

Sociale problemer/afvigelser, socialt udsatte og sociale politikker i fortid og nutid

Risikoopfattelser og risikohåndtering i forhold til sociale problemer/afvigelser

Fokus på specifikke sociale problemer/afvigelser – fx social udsathed blandt børn og unge, fattigdom, misbrug, prostitution, hjemløshed og social marginalisering – og tiltag for at afhjælpe/kontrollere disse problemer/afvigelser. 

Målbeskrivelser

Viden:

De studerende skal opnå indsigter i sociale problemer, som fx fattigdom, hjemløshed, misbrugsproblemer og prostitution, herunder hvordan sociale problemer afgrænses, kategoriseres og håndteres i det danske samfund.

 

Færdigheder:

De studerende skal kunne gennemføre analyser inden for området og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til sociale problemer – og samfundets håndtering af dem.

 

Kompetencer:

De studerende skal kunne overføre teorier og undersøgelsestilgange til nye problemstillinger. De skal kunne opsøge og tillegne sig viden om sociale problemer/afvigelser og reflektere over samfundets håndtering af problemerne (behandling, hjælp, støtte, kontrol) samt formidle deres erhvervede viden på området til både fagfæller og ikke-specialister.

Interaktiv undervisning med holdundervisning og diskussioner. I kurset indgår ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud/​institutioner/​organisationer. Disse ekskursioner tænkes at resultere i korte videns-/​erfaringsopsamlinger, som vil blive diskuteret på kurset, og som kan danne grundlag for afløsningsopgaverne.
En vigtig del af kurset er at få indsigt i sociale tilbud til udsatte grupper. Ekskursioner til selvvalgte sociale tilbud indgår derfor i kurset, og rapporterne fra disse ekskursioner kan danne udgangspunkt for afløsningsopgaverne.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 110
  • Eksamen
  • 68
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback og underviser-feedback på videns-/erfaringsopsamlinger fra ekskursioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe.
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA-studieordningen af 2016 eller KA-studieordningen af 2015 for at kunne tage denne eksamen.

Meritstuderende kan være på både bachelor og kandidat niveau.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Find mere information på din studieinformationsside på KUnet.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Studieordningen er pt. under revidering og derfor kan der forekomme ændringer i re-eksamensformerne.
Vi vil opdatere beskrivelserne her på kurser.ku.dk så snart de er godkendt af fakultetet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.