ASOA15049U Social stratifikation i Europa

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Social Stratification in Europe

Uddannelse

Valgfag

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

 

Kursusindhold

Social stratifikation handler om samfundets fordeling af goder mellem forskellige grupper af mennesker. Det handler om ulighed og om forskelle i adgang til for eksempel magt, penge, prestige osv. Og det handler om hvad det er for faktorer, der er afgørende for hvem det er der får adgang til et samfunds ’attraktive goder’. I kurset sættes der fokus på social stratifikation og ulighed i Europa. Det betyder at fokus vil være på at analysere og diskutere ulighed og stratifikation inden for Europa/EU.  Der er både et komparativt perspektiv og et samlet europæisk perspektiv i kurset. Hvor stor er uligheden mellem landene i Europa og hvor stor er uligheden inden for de enkelte lande. Centrale emner er etnicitet, køn, sundhed, social mobilitet, attraktive ressourcer (økonomi), religion, lighed/ulighed og lignende. Forskellige teoretiske og empiriske stratifikationsteorier diskuteres og anvendes.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om social stratifikation og ulighed. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om stratifikations- og ulighedsmønstre i Europa.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for stratifikations- og ulighedsområdet.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om stratifikation og ulighed på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.  

 

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

!! BEMÆRK !!

På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:

• Undervisningen er med fysisk tilstedeværelse, men med roterende hold
• Undervisningen vil også kunne følges online.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

__

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 150
  • Eksamen
  • 28
  • I alt
  • 206
Skriftlig

Feedback i forbindelse med porteføljeopgaver. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA 2016- eller KA 2015 studieordningen for at kunne tage denne ekamen.

 

Meritstuderende kan være på både BA og KA niveau

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside:
www.soc.ku.dk under Uddannelser --> Eksamen

 

Reeksamen

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.