ASOA15049U  Social stratifikation i Europa

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Social Stratification in Europe

Uddannelse

Valgfag

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet

 

 

Kursusindhold

Social stratifikation handler om samfunds fordeling af goder mellem forskellige grupper af mennesker. Det handler om forskelle i adgang til for eksempel magt, penge, prestige osv. Og det handler om hvad det er for faktorer, der er afgørende for hvem det er der får adgang til et samfunds ’attraktive goder’. I kurset sættes der fokus på social stratifikation i Europa. Det betyder at fokus vil være på at analysere og diskutere forskellige inden for Europa/EU i stratifikationsmønstre.  Der er både et komparativt perspektiv og et samlet europæisk perspektiv i kurset. Der bruges og arbejdes med data fra fx ’European Social Survey’ og andre lignende databaser. Centrale emner er mobilitet, attraktive ressourcer, etnicitet, køn, nationalitet, religion, lighed/ulighed og lignende. Forskellige teoretiske og empiriske stratifikationsteorier diskuteres og anvendes.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om social stratifikation. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om stratifikationsmønstre i Europa.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for stratifikationsområdet.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om stratifikation på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.  

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

forelæsninger og mindre skriftlige opgaver med peer-feedback.
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Dele af undervisningen bruges på peer-feedback på opgaverne. Det forventes at de studerende bidrager med feedback til hinandens opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal være indskrevet på BA 2016- eller KA 2015 studieordningen for at kunne tage denne ekamen.

 

Meritstuderende kan være på både BA og KA niveau

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på KUnet, www.kunet.dk.
For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside: http://www.soc.ku.dk/uddannelser/meritstuderende/eksamen/ og http://www.soc.ku.dk/english/education/exams/

Reeksamen

Skriftlig opgave med NYE stillede spørgsmål

Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere NYE stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 148
  • Eksamen
  • 30
  • I alt
  • 206