APSK15800U Projektorienteret forløb

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Practicum

Kursusindhold

Formålet med et projektorienteret forløb er at give de studerende relevante praksiserfaringer og ‐færdigheder, samt at disse kan almengøres i en analyse og diskussion af det projektorienterede forløbs konkrete problemstillinger. Fokus er på kernekompetencer, der er centrale for en psykolog, uanset om psykologen arbejder med klienter, organisationer, andre målgrupper eller med psykologisk forskning.

 

Gennem et projektorienteret forløb tilbydes de studerende erfaring med emner inden for udredning, intervention og evaluering på individ‐, gruppe‐ og/eller organisationsniveau samt erfaring med skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i forhold til psykologfaglige spørgsmål.

 

Desuden tilbydes de studerende erfaring med planlægning, gennemførelse og evaluering af foranstaltninger til afhjælpning af praksisrelaterede og/eller forskningsmæssige problemstillinger.

 

I praksis-analyseholdene tilbydes de studerende erfaring med at reflektere, analysere og diskutere erfaringer og problemstillinger på et akademisk og teoretisk grundlag.
 

Desuden arbejdes der med etiske og juridiske spørgsmål og problemstillinger forbundet med det projektorienteret forløb.

 

Organisering, undervisnings‐ og arbejdsformer
Et projektorienteret forløb er organiseret i tre dele, der gensidigt virker ind på hinanden og skaber rammerne for et etisk forsvarligt, teoretisk reflekteret og analytisk, selvkorrigerende forløb (jf. figur). Den ene del består af selve det projektorienteret forløb (der enten kan være professions-, eller forskningsrettet), som strækker sig over 14 uger á 30 timer ugentligt fordelt på 4 arbejdsdage ‐ mandag til torsdag. Den anden del består af et praksis-analysehold, der finder sted på Institut for Psykologi på fredage i løbet af semesteret. Den tredje del består af undervisning i lovgivning og etik, som foregår parallelt med praksis-analysehold, ligeledes på fredage. Fagelementet afsluttes med en eksamen.

 

Projektorienteret forløb - 14 uger[1]

Projektorienteret forløb ophold

 

Praksis-analysehold

Eksamen

Lovgivning og etik

 

 

Fagelementet udgør en helhed, og den viden og de kompetencer, der opnås i én del, skal bringes i anvendelse i de andre dele: Fx ved at viden om lovgivning og etik bringes i anvendelse i det konkrete projektorienteret forløb ophold, i praksis-analyseholdet og kan reflekteres ved eksamen. Men fx også ved at problemstillinger vedrørende det projektorienteret forløb, udfordringer og erfaringer bringes ind i praksis-analyseholdets arbejde og er genstand for teoretiske og begrebslige analyser af praksis. Eksamen tager udgangspunkt i det samlede fagelement, dvs. i det projektorienteret forløb ophold, praksis-analyseholdet samt undervisningen i lovgivning og etik. Således lægges der vægt på de analytiske forbindelser mellem teori og praksis, der er fremkommet.

 

[1] Alle tre elementer af det projektorienteret forløb skal aflægges i samme semester.

Målbeskrivelser

Efter endt projektorienteret forløb forventes den studerende at:

 

For det projektorienterede forløb(professionsrettet og forskningsrettet) (delmål I):

I både det professionsrettede og det forskningsrettede projektorienteret forløb deltager den studerende konkret og relevant i psykologfaglige og/eller forskningsrettede opgaver under relevant supervision.

 

I det professionsrettede forløb varetager den studerende opgaver vedrørende etablering af kontakt og kontrakt, udredning, handleplaner, intervention, evaluering og formidling.

 

I det forskningsrettede forløb varetager den studerende opgaver vedrørende design, planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et eller flere forskningsprojekter.

 

I løbet af det projektorienteret forløb opnår den studerende at kunne:

 

Viden

 • Redegøre for egen rolle og position hos projektstedet, og reflektere over betydningen af disse
 • Identificere etiske udfordringer og dilemmaer i den daglige praksis og for psykologprofessionen samt om nødvendigt at justere egen indsats i forhold til de etiske udfordringer
 • Identificere og beskrive aktuelle supervisionstemaer og udviklingsbehov i egen supervision

 

Færdigheder

 • Afdække eventuelle udfordringer i samarbejdet og søge at korrigere egen rolle i samarbejdet i forhold hertil.
 • Indgå professionelt i konkrete psykologfaglige professions- eller forskningsrelateret arbejdsopgaver, herunder, for den professionsrelaterede retning; at deltage i udredning, vurdering og udførelse/løsning af den problemstilling eller opgave, der præsenteres som udgangspunkt for psykologens virke. For den forskningsrelateret retning; at deltage i planlægning, design, vurdering og udførelse/løsning af den forskningsmæssige problemstilling eller opgave, der præsenteres som udgangspunkt for psykologens forskningsmæssige virke.
 • Indsamle relevant viden, f.eks. gennem eksisterende informationer og beskrivelser samt indsamle ny viden gennem samtale, interview eller formel undersøgelse.
 • Deltage i udarbejdelse og formidling af en handle- eller forskningsplan relateret til den aktuelle problemstilling eller opgave, såsom at indsamle og analysere relevante data, udforme erklæringer og rapporter, skrive journaler og kommunikere mundtligt gennem formidling ved møder, konferencer, i undervisningssituationer eller tilsvarende.
 • Forestå en psykologfaglig indsats eller dele af denne, dvs. varetage definerede dele af en opgave under supervision af projektstedet.
 • Deltage i evaluering af og opfølgning på indsatser, herunder indsamle relevant viden for vurdering af indsats, vurdere og fortolke den aktuelle indsats og effekt i forhold til plan samt deltage i justering af planen og opfølgende indsatser.
   

 Kompetencer

 • At kunne samarbejde sagligt, ansvarligt og etisk forsvarligt med relevante parter på eller knyttet til projektstedet.
 • Afklare og afstemme rolleforventninger, i starten af forløbet såvel som løbende, dvs. forhandling og genforhandling af den psykologiske kontrakt.
 • Opøve indsigt i egen formåen, kompetencer og begrænsninger.
 • Diskutere og reflektere over supervisionstemaer og udviklingsbehov i egen supervision, og kunne omsætte og arbejde med disse refleksioner i praksis.
 • Inddrage, analysere og vurdere relevant teori og empiri til at belyse den aktuelle problemstilling eller opgave med henblik på at præcisere/ udvide / undersøge forståelsen af den aktuelle problemstilling eller opgave.

 

For lovgivning og etik (delmål II):
Den studerende vil gennem sin deltagelse i lovgivning og etik‐delen af forløbet (uanset om projektforløbet er professions‐ eller forskningsrettet) opnå at kunne:

 

Viden

 • Redegøre for forvaltningsforhold, juridiske samt etiske forhold af betydning for det psykologiske arbejdsfelt.
 • Identificere og redegøre for arbejdsrelationer med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor, hvortil der er knyttet juridisk praksis og/eller etiske problemstillinger.
 • Identificere og redegøre for etiske og juridiske problemstillinger, der er forbundet med det psykologisk professionelle virke og forklare etiske principper ud fra case-baseret materiale.

 

For praksis-analysehold (delmål III):
Den studerende vil efter gennemført praksis-analysehold (uanset om projektforløbet er professions‐ eller forskningsrettet) kunne:

 

Viden

 • Beskrive projektstedets arbejdsområder og kerneopgaver, organisatoriske opbygning, medarbejderkategorier og deres overordnede funktioner.
 • Reflektere over den psykologfaglige position i en forsknings-, eller professionssammenhæng, herunder redegøre for og reflektere over psykologens funktioner og arbejdsopgaver på projektstedet samt redegøre for, hvem der er modtagere af psykologens forskningsmæssige eller faglige ydelser og hvem der er centrale samarbejdspartnere i gennemførelsen eller i varetagelsen af brugernes ønsker og behov.
 • Redegøre for givne forskningsmæssige og/eller psykologfaglige problemstillinger og temaer, der opstår i praksis, og disses udtryk i den studerendes eget forløb med inddragelse af relevant metodemæssige og/eller psykologfaglige litteratur.
   

 Færdigheder

 • Identificere og formulere udvalgte, relevante case-baserede problemstillinger, der afspejler centrale temaer ved projektforløbet.
 • Udvælge relevant forskningsbaseret litteratur, der kan anvendes til belyse og diskutere de udvalgte problemstillinger.
 • Tilrettelægge en mundtlig præsentation af en af problemstillingerne, således at der lægges op til en psykologfaglig diskussion med fokus på, hvorledes praksis kan forstås på grundlag af den psykologfaglige litteratur, med refleksioner over psykologrollen i den pågældende praksissammenhæng, samt med inddragelse af etiske aspekter i problemstillingen.
   

 Kompetencer

 • Udvælge, analysere og diskutere et udsnit af problemstillingerne, hvoraf én skal være lovgivningsmæssig og/eller etisk. Der anvendes teorier, begreber og metoder, således at forholdet mellem den studerende egen praksis, teorier, og metoder fremtræder begrundede, herunder:
  • Give eksempler på særlige psykologfagligt eller metodisk begrundede udfordringer, muligheder og begrænsninger ved problemstillingerne set i forhold til enten resultaterne og/eller forskningsområdet, eller brugernes ønsker og behov og/eller projektstedets professionsområde.
  • reflektere over og forholde sig analyserende til de udvalgte problemstillinger fra praksis over for problemstillinger fra andres (medstuderendes) praksis med teorier, begreber og metoder som alment grundlag.
  • Diskutere og reflektere for derved at forstå egen praksis ud fra flere alternative vinkler/perspektiver /teorier, og således være i stand til at ændre egen praksis (selv‐korrigere).
    
Den studerende skal have bestået mindst 30 ECTS på kandidatuddannelsen inden praktikken, herunder Psykologisk testning.
Praktikophold
Praktikanalysehold - holdundervisning
Lovgivning og Etik - Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 24
 • Praktik
 • 420
 • I alt
 • 472
Ikke relevant
Point
30 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 40 min. med opsyn.
Skriftlig aflevering, max 12 sider
Prøveformsdetaljer
Prøveform:
Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport.

Gruppeprøvebestemmelse:
Prøven aflægges som individuel, mundtlig prøve som opfølgning på en projektrapport, der udarbejdes individuelt.

Omfang ved projektorienteret forløb (professionsrettet):
Den mundtlige del varer ca. 40 min, inkl. evt. mundtligt oplæg fra eksaminanden på op til 10 minutter. Omfanget af projektrapporten er max 12 normalsider. Se ”Særskilt for forskningsorienteret projektforløb” for undtagelse.

Særlige bestemmelser:
Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling af en udvalgt problemstilling fra projektrapporten, efterfulgt af en af eksaminator ledet diskussion. Den studerende vælger, hvilken problemstilling der fokuseres på ved den mundtlige eksamen, mens andre problemstillinger fra projektrapporten herunder lovgivningsmæssige og etiske aspekter også kan inddrages i diskussionen. Vurderingen er baseret på den skriftlige og den mundtlige præstation som en helhed.

Den studerende kan medbringe skriftlige hjælpemidler til prøven.
Krav til indstilling til eksamen
 • Mindst 85 % fremmøde i projektforløbet og tilfredsstillende deltagelse, vurderet af vejleder på projektstedet.
   
 • Undervisningsdeltagelse på mindst 75 % af undervisningsgangene på praksis-analysehold, som angivet ved det enkelte kursusudbud.

 

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

se eksamensplan.

Reeksamen

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"