APSK15800U Projektorienteret forløb

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Practicum

Kursusindhold

Formålet med et projektorienteret forløb er at give de studerende relevante praksiserfaringer og ‐færdigheder, samt at disse kan almengøres i en analyse og diskussion af det projektorienterede forløbs konkrete problemstillinger. Fokus er på kernekompetencer, der er centrale for en psykolog, uanset om psykologen arbejder med klienter, organisationer eller andre målgrupper.

Gennem et praktikophold tilbydes de studerende erfaring med emner inden for udredning, intervention og evaluering på individ‐, gruppe‐ og/eller organisationsniveau samt erfaring med skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i forhold til psykologfaglige spørgsmål.

Endvidere tilbydes de studerende erfaring med planlægning, gennemførelse og evaluering af foranstaltninger til afhjælpning af praksis‐ og/eller forskningsmæssige problemstillinger.

I praktikanalyse‐holdene tilbydes de studerende erfaring med at reflektere, analysere og diskutere praktikerfaring og problemstillinger på et akademisk og teoretisk grundlag.

Desuden vægtes arbejde med etiske og juridiske spørgsmål og problemstillinger forbundet med praktikopholdet.

Organisering, undervisnings‐ og arbejdsformer
Et projektorienteret forløb er organiseret i tre dele, der gensidigt virker ind på hinanden og skaber rammerne for et etisk forsvarligt, teoretisk reflekteret og analytisk, selvkorrigerende forløb (jf. figur). Den ene del består af selve praktikopholdet (der kan gennemføres som A. professionspraktik eller B. forskningspraktik), som strækker sig over 14 uger á 30 timer ugentligt fordelt på 4 arbejdsdage ‐ mandag til torsdag. Den anden del består af et praktikanalyse‐hold, der finder sted på Institut for Psykologi på fredage i løbet af semesteret. Den tredje del består af undervisning i lovgivning og etik, som foregår parallelt med praktikanalyse‐hold, ligeledes på fredage. Modulet afsluttes med eksamen.

Projektorienteret forløb - 14 uger

Praktikophold 
Praktikanalyse-holdEksamen
Lovgivning og etik 

 

Modulet udgør  en helhed, og den viden og de kompetencer, der opnås i én del, skal  bringes i anvendelse i de andre dele: Fx ved at viden omkring lovgivning og etik bringes i anvendelse i det konkrete praktikophold, i praktikanalyseholdet og kan reflekteres ved eksamen. Men fx også ved at praktikopholdets problemstillinger, udfordringer og erfaringer bringes ind i praktikanalyseholdets arbejde og er genstand for teoretiske og begrebslige analyser af praksis. Eksamen tager udgangspunkt i det samlede modul, dvs. praktikophold og praktikanalysehold samt undervisningen i lovgivning og etik, og således lægges vægt på de analytiske forbindelser mellem teori og praksis, der er fremkommet.

Målbeskrivelser

Delmål I: Praktikophold

A: Professionspraktik

I professionspraktik deltager praktikanten konkret og relevant i psykologfaglige opgaver vedrørende etablering af kontakt og kontrakt, udredning, handleplaner, intervention, elvering og formidling. I løbet af professions‐praktikopholdet opøver den studerende følgende kompetencer.

 1. At kunne samarbejde sagligt, ansvarligt og etisk forsvarligt med relevante parter, herunder i samarbejde med praktikstedet at kunne:

  • Afklare og afstemme rolleforventninger, i starten af forløbet såvel som løbende, dvs. forhandling og genforhandling af den psykologiske kontrakt.

  • Reflektere over egen rolle og position og betydningen af denne.

  • Opøve indsigt i egen formåen, kompetencer og begrænsninger.

  • Afdække eventuelle udfordringer i samarbejdet og søge at korrigere egen rolle i samarbejdet i forhold hertil.

  • Reflektere over etiske udfordringer i den daglige praksis og for psykologprofessionen, herunder at identificere etiske udfordringer og dilemmaer samt om nødvendigt at justere egen indsats i forhold til de etiske udfordringer.

2. At kunne indgå professionelt i konkrete psykologfaglige arbejdsopgaver, herunder at deltage i udredning, vurdering og udførelse/løsning af den problemstilling eller opgave, der præsenteres som udgangspunkt for psykologens virke. Den studerende kan således i samråd med praktikstedet:

 • Indsamle relevant viden, f.eks. gennem eksisterende informationer og beskrivelser samt indsamle ny viden gennem samtale, interview eller formel undersøgelse.

 • Inddrage, analysere og vurdere relevant teori og empiri til at belyse den aktuelle problemstilling eller opgave med henblik på at præcisere/ udvide / undersøge forståelsen af den aktuelle problemstilling eller opgave.

 • Deltage i udarbejdelse og formidling af en handleplan relateret til den aktuelle problemstilling eller opgave, såsom at udforme erklæringer og rapporter, skrive journaler og kommunikere mundtligt gennem formidling ved møder, konferencer, i undervisningssituationer eller tilsvarende.

 • Forestå en psykologfaglig indsats eller dele af denne, dvs. varetage definerede dele af en opgave under supervision af praktikstedet.

 • Deltage i evaluering af og opfølgning på indsatser, herunder indsamle relevant viden for vurdering af indsats, vurdere og fortolke den aktuelle indsats og effekt i forhold til plan samt deltage i justering af planen og opfølgende indsatser.

3. Indgå relevant i egen supervision. Den studerende får i supervisionsforløbet således støtte til at:

 • Identificere og beskrive aktuelle supervisionstemaer og udviklingsbehov.

 • Diskutere og reflektere over supervisionstemaer og udviklingsbehov.

 • Kunne omsætte og arbejde med disse refleksioner i praksis.

 

B: Forskningspraktik

I forskningspraktik deltager praktikanten konkret og relevant i forskningsopgaver vedrørende planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et eller flere forskningsprojekter.

I løbet af forsknings‐praktikopholdet opøver den studerende følgende kompetencer:

1. At kunne samarbejde sagligt, ansvarlig og etisk forsvarligt med relevante parter, herunder i samarbejde med praktikstedet at kunne:

 • Afklare og afstemme rolleforventninger, i starten af forløbet såvel som løbende, dvs. forhandling og genforhandling af den forsknings‐ og samarbejdsmæssige kontrakt.

 • Reflektere over egen rolle og position og betydningen af denne.

 • Opøve indsigt i egen formåen, kompetencer og begrænsninger.

 • Afdække eventuelle udfordringer i samarbejdet og søge at korrigere egen rolle i samarbejdet i forhold hertil.

 • Reflektere over etiske udfordringer i den daglige forskningspraksis og rollen som forskende psykolog, herunder at identificere etiske udfordringer og dilemmaer samt om nødvendigt at justere egen indsats i forhold til de etiske udfordringer.

2. At kunne indgå professionelt i konkrete forskningsrelaterede arbejdsopgaver, herunder at deltage i planlægning, design, vurdering og udførelse/løsning af den forskningsmæssige problemstilling eller opgave, der præsenteres som udgangspunkt for psykologens forskningsmæssige virke. Den studerende kan således i samråd med praktikstedet:

 • Indsamle relevant viden, f.eks. gennem eksisterende informationer og beskrivelser samt indsamle ny viden gennem samtale, interview eller formel undersøgelse.

 • Inddrage, analysere og vurdere relevant teori og empiri til at belyse den aktuelle problemstilling eller opgave med henblik på at præcisere/ udvide / undersøge forståelsen af den aktuelle forskningsmæssige problemstilling eller opgave.

 • Deltage i udarbejdelse og formidling af en forskningsplan relateret til den aktuelle problemstilling eller opgave, skriftligt såvel som mundtligt gennem formidling ved møder, konferencer, i undervisningssituationer eller tilsvarende.

 • Forestå en psykologfaglig forskningsmæssig indsats eller dele af denne, dvs. varetage definerede dele af en opgave under supervision af praktikstedet.

 • Deltage i evaluering af og opfølgning på indsatser, herunder indsamle relevant viden for vurdering af indsats, vurdere og fortolke den aktuelle indsats og effekt i forhold til den forskningsplan samt deltage i justering af planen og opfølgende indsatser.

 

3. Indgå relevant i egen supervision. Den studerende får i supervisionsforløbet således støtte til at:

 • Identificere og beskrive aktuelle supervisionstemaer og udviklingsbehov.

 • Diskutere og reflektere over supervisionstemaer og udviklingsbehov.

 • Kunne omsætte og arbejde med disse refleksioner i praksis.

 

Delmål II: Lovgivning og etik
Den studerende vil gennem sin deltagelse i lovgivning og etik‐delen af praktikum (uanset om praktikken er professions‐ eller forskningspraktik) opnå at kunne:

4. Redegøre for forvaltningsforhold, juridiske samt etiske forhold af betydning for det psykologiske arbejdsfelt.

5. Identificere og redegøre for arbejdsrelationer med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor, hvortil der er knyttet juridisk praksis og/eller etiske problemstillinger.

6. Identificere og redegøre for etiske og juridiske problemstillinger, der er forbundet med det psykologisk professionelle virke og forklare etiske principper ud fra casebaseret materiale.

 

Delmål III: Praktikanalysehold
Den studerende vil desuden efter praktikanalysen kunne:

A. professionspraktik

7. Beskrive praktikstedets arbejdsområder og kerneopgaver, organisatoriske opbygning, medarbejderkategorier og deres overordnede funktioner.

8. Reflektere over den psykologfaglige position i en praksissammenhæng, herunder redegøre for og reflektere over psykologens funktioner og arbejdsopgaver på praktikstedet samt redegøre for, hvem der er modtagere af psykologens faglige ydelser og hvem der er centrale samarbejdspartnere i varetagelsen af brugernes ønsker og behov.

9. Redegøre for givne psykologfaglige problemstillinger og temaer, der opstår i praksis, og disses udtryk i den studerendes eget forløb med inddragelse af relevant psykologfaglige litteratur.

10. Udvælge, analysere og diskutere et udsnit af problemstillingerne, hvoraf én skal være lovgivningsmæssig og/eller etisk . Der anvendes teorier, begreber og metoder, således at forholdet mellem den studerendes egen praksis og teorierne fremtræder begrundede, herunder:

 • give eksempler på særlige psykologfagligt begrundede udfordringer, muligheder og begrænsninger ved problemstillingerne set i forhold til brugernes ønsker og behov og/eller praktikvirksomhedens professionsområde.

 • reflektere over og forholde sig analyserende til de udvalgte problemstillinger fra praksis over for problemstillinger fra andres (medstuderendes) praksis med teorier, begreber og metoder som alment grundlag.

 • Diskutere og reflektere for derved at forstå egen praksis ud fra flere alternative vinkler/perspektiver /teorier, og således være i stand til at ændre egen praksis (selv‐korrigere).

11. Tilrettelægge en mundtlig præsentation af en af problemstillingerne, således at der lægges op til en psykologfaglig diskussion. Denne har fokus på, hvorledes praksis kan forstås på grundlag af den psykologfaglige litteratur, med refleksioner over psykologrollen i den pågældende praksissammenhæng, samt med inddragelse af etiske aspekter i problemstillingen.

 

B. forskningspraktik

7. Beskrive praktikstedets arbejdsområder og forskningsmæssige opgaver, organisatoriske opbygning, medarbejderkategorier og deres overordnede funktioner.

8. Reflektere over den psykologfaglige position i en forskningssammenhæng, herunder redegøre for og reflektere over psykologens funktioner og arbejdsopgaver på praktikstedet og samt for, hvem der er modtagere af psykologens forskningsmæssige ydelser, og hvem der er centrale samarbejdspartnere i gennemførelsen.

9. Redegøre for givne forskningsmæssige og andre psykologfaglige problemstillinger, der opstår i praksis, og temaer og disses udtryk i den studerendes eget forløb og med inddragelse af relevant psykologfaglige/​metodemæssige litteratur.

10. Udvælge, analysere og diskutere et udsnit af problemstillingerne, hvoraf én skal være lovgivningsmæssig og/eller etisk. Der anvendes teorier, begreber og metoder, således at forholdet mellem den studerendes egen praksis og teorier hhv. metoder fremtræder begrundede, herunder:

 • give eksempler på særlige psykologfagligt eller metodisk begrundede udfordringer, muligheder og begrænsninger ved problemstillingerne set i forhold til resultaterne og/eller forskningsområdet.

 • reflektere over og forholde sig analyserende til de udvalgte problemstillinger fra praksis over for problemstillinger fra andres (medstuderendes) praksis med teorier, begreber og metoder som alment grundlag.

 • Diskutere og reflektere for derved at forstå egen praksis ud fra flere alternative vinkler/perspektiver /teorier, og således være i stand til at ændre egen praksis (selv‐korrigere).

11. Tilrettelægge en mundtlig præsentation af en af problemstillingerne, således at der lægges op til en psykologfaglig diskussion. Denne har fokus på, hvorledes praksis kan forstås på grundlag af den psykologfaglige litteratur, med refleksioner over psykologrollen i den pågældende praksissammenhæng, samt med inddragelse af etiske aspekter i problemstillingen.

Den studerende skal have bestået mindst 30 ECTS på kandidatuddannelsen inden praktikken, herunder Psykologisk testning.
Praktikophold
Praktikanalysehold - holdundervisning
Lovgivning og Etik - Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 24
 • Praktik
 • 420
 • I alt
 • 472
Ikke relevant
Point
30 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 40 min. med opsyn.
Portfolio, max 12 sider
Prøveformsdetaljer
Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling af en udvalgt problemstilling fra eksamensportfolio, efterfulgt af en af eksaminator ledet diskussion. Den studerende vælger, hvilken problemstilling der fokuseres på ved den mundtlige eksamen, mens andre problemstillinger fra eksamensportfolio herunder lovgivningsmæssige og etiske aspekter også kan inddrages i diskussionen. Vurderingen er baseret på den skriftlige og den mundtlige præstation som en helhed.
Krav til indstilling til eksamen
 • Mindst 85 % fremmøde i praktiktiden og tilfredsstillende deltagelse, vurderet af praktikvejleder på praktikstedet.
   
 • Fremmøde på mindst 75 % af undervisningsgangene på praktikanalysehold, inkl. Lovgivning og etik, samt aktiv deltagelse.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

se eksamensplan.

Reeksamen

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"