APSK15741U Valgfag - Socialisationsteori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Elective course - Socialization theory

Uddannelse

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Bachelor and Master Programmes in Sociology
 • Bachelor and Master Programmes in Psychology
 • Bachelor and Master Programmes in Anthropology 
 • Master Programe in Political Science
Kursusindhold

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektstruktur. Socialisation viser sig i fænomener som selvforhold, følelser, køn, tidsopfattelse og sansning, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi.

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former sociale roller, identitet eller idealer, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset.

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber, tematikker og modeller indenfor teorier med relevans for socialisationsproblemet, med fokus på følgende tre aspekter; subjektstruktur, samfundsstruktur, samt den socialiserende formidling mellem disse
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange brugt i socialisationsforskning

 

Færdigheder

 • Beskrive og analysere de processer hvorigennem subjektets psykiske struktur udvikles og opretholdes i overensstemmelse med samfundsstrukturen
 • Integrere og syntetisere begreber, teorier og resultater indenfor psykologi, sociologi, filosofi, historie m.v. med relevans for socialisationsproblemet

   

Kompetencer

 • Analysere psykologfaglige problemstillinger i praksis ud fra et socialisationsteoretisk informeret perspektiv samt medtænke dette i planlægningen af konkrete interventioner

Pensum jf. studieordning:  Pensum kan være obligatorisk eller kombineret obligatorisk/selvvalgt.
Valgfag (BA) (7,5 ECTS):  ca. 600 ns 
Valgfag (KA) (7,5 ECTS): ca. 800 ns

En aktuel pensumliste vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 30
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Fri skriftlig hjemmeopgave.
Prøveformsdetaljer
OMFANG: max 12 sider ved 1 studerende, 15 sider ved 2 studerende og 18 sider ved 3 studerende.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Opgaven kan skrives i grupper med maximalt 3 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan.

Reeksamen

Se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse