APSK15621U Fænomenologisk metode

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Phenomenological method

Kursusindhold

Fænomenologisk metode er en kvalitativ psykologisk metode som kan bruges til at undersøge menneskets oplevelse af og relation til verden. Dette kursus lægger vægt på metodens formål, forudsætninger, anvendelse samt dens teoretiske og videnskabsteoretiske grundantagelser. Derudover berøres forskellige tilgange inden for det fænomenologiske felt samt tilgrænsende metodiske grene af kvalitativ forskning.

På kurset vil vi desuden arbejde praktisk med fænomenologisk empiriindsamling og analyse; dette med en undersøgende, diskuterende og afprøvende tilgang til metodens muligheder og begrænsninger.

Kursets centrale spørgsmål handler om forholdet mellem at beskrive og fortolke, mellem undersøger og respondent, om subjektets relation til omverdenen og om hvordan der skabes mening i en oplevelse.

 

Målbeskrivelser

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlægnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmæssige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemførelse af en  videnskabelig metodisk baseret undersøgelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der søges a) afdækket/undersøgt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersøgt gennem anvendelse  af  den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemløbet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersøgelsens analytiske gennemførelse.
 • Redegøre  og  argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemæssige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersøgelsesresultat.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 30
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøven består af en skriftlig rapport i APA artikelformat, der beskriver udviklingsprocessen for måleredskabet med en indledning, metoder, resultater og diskussionsafsnit med en maksimal længde på 10 sider (1 studerende), 12 (2), 14 (3).
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

juni/januar

se eksamensplan.

Reeksamen

august/februar

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"