APSK15617U Udvikling af måleredskaber

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Development of measurement tools

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2015 – studieordningen

Full-degree students enrolled at the Faculty of Social Science, UCPH 

 • Master Programme in Social Data Science
 • Master Programmes in Psychology
 • Bachelor and Master Programmes in Anthropology 
Kursusindhold

Dette kursus introducerer studerende til alle de vigtigste emner i forbindelse med udvikling af måleredskaber (skalaer eller test) og giver studerende mulighed for at udvikle deres eget måleinstrument. Test og skalaer bruges ofte på tværs af alle områder af psykologi, og psykologer forventes at have viden og færdigheder til at anvende og administrere disse instrumenter. Derudover vil man som psykolog støde på mange situationer i praksis, hvor man skal udvikle et nyt måleredskab, fordi der ikke findes tilgængelige eller passende måleredskaber i forvejen. Generelt er behovet for at udvikle nye instrumenter stærkt stigende, og der mangler eksperter, der har disse færdigheder både nationalt og internationalt.

I dette kursus skal de studerende udvikle deres eget måleinstrument på et selvudvalgt emne, der interesserer dem, eller er relevant for deres job, praktik eller speciale. De vil lære om de mest centrale teoretiske og empiriske problemstillinger i forbindelse med skalaudvikling: identificere et psykologisk begreb, undersøge hvordan man bedste måler det, udvikle et argument for udviklingen af ​​skalaen, generere spørgsmål, validere spørgsmål med et fagekspertpanel, indsamle en lille mængde data i en pilotundersøgelse, og analysere data i SPSS for at vurdere pålidelighed og validitet af spørgsmålene. Endelig vil de studerende blive introduceret til moderne analysemetoder fra moderne testteori (men forventes ikke at udføre dem).

Målbeskrivelser

Efter modulet har den studerende opnået et omfattende niveau af videnskabeligt og metodologisk forankrede kompetencer i forhold til det specifikke design-, planlægnings-, udviklings-, og/eller anvendelsesmæssige indhold og fokus i det enkelte metodefag. Dette demonstrerer den studerende gennem enten a) udviklingen af et dataindsamlingsredskab og/eller b) gennemførelse af en  videnskabelig metodisk baseret undersøgelse af et defineret psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb.

Den studerende kan ved afslutning af undervisningen:

 • Definere og beskrive hvilket psykologisk emne, problem, genstandsfelt eller begreb, der søges a) afdækket/undersøgt med det udviklede dataindsamlingsredskab og/eller b) undersøgt gennem anvendelse  af  den/de givne analysemetode/r.
 • Beskrive den arbejdsproces som er gennemløbet i forbindelse med a) udvikling af dataindsamlingsredskabet og/eller b) undersøgelsens analytiske gennemførelse.
 • Redegøre  og  argumentere for de metodiske og analytiske valg, der er truffet i forbindelse arbejdsprocessen.
 • Reflektere over og diskutere metode-kritisk (styrker og svagheder) i forhold til de metodiske og/eller analysemæssige valg, der er truffet i forbindelse med arbejdsprocessen, samt i forhold til hvorledes enkeltstående valg har haft betydning for andre valg (dynamikken i arbejdsprocessen).
 • Mundtligt eller skriftligt fremlægge/præsentere resultatet af det konkrete arbejde i form af a) et dataindsamlingsredskab og/eller b/ et undersøgelsesresultat.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • I alt
 • 30
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Prøven består af en skriftlig rapport i APA artikelformat, der beskriver udviklingsprocessen for måleredskabet med en indledning, metoder, resultater og diskussionsafsnit med en maksimal længde på 10 sider (1 studerende), 12 (2), 14 (3).
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

De studerende kan arbejde på at udvikle et måleredskab alene, parvis eller i grupper på 3. Uanset valg, forventes de studerende at deltage aktivt i læringsgrupper, hvor de vil arbejde sammen og fungere som eksperter til specifikke trin i udviklingsfasen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

juni/januar

se eksamensplan.

Reeksamen

august/februar

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"