APSK15510U Psykologisk testning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Psychological Testing

Kursusindhold

Psykologiske test indgår i mange områder inden for den psykologiske profession, ofte som et delement i en større udredning eller vurdering. Resultater fra psykologiske test er ofte centrale i beslutninger omkring fx ansættelser, udredninger og pædagogiske tiltag, ligesom der ofte træffes afgørelser i fx anbringelsessager ud fra psykologiske test. Således er det afgørende, at psykologer, der anvender og fortolker psykologiske test, har en solid baggrundsviden omkring hvad en test er, hvordan et testresultat fortolkes, hvor valid og reliabel en test er (og for hvem), samt hvilke begrænsninger der er, for brugen af specifikke test.

Formålet med faget Psykologisk testning er, at den studerende tilegner sig teoretisk og praktisk viden om psykologisk testning. Således vil der i faget været fokus på grundlæggende psykometri og test-teori, herunder centrale testteoretiske begreber som test-scores, normer, validitet og reliabilitet. Den studerende vil ligeledes opnå viden om forskellige metoder til udvikling og validering af test, og hvordan resultater fra sådanne metoder skal fortolkes ift. vurdering af forskellige test og testtypers validitet og brugbarhed.

Herudover vil den studerende stifte bekendtskab med brugen af psykologiske test inden for forskellige psykologiske discipliner og for forskellige målgrupper, herunder hvilke specifikke forhold, der skal tages højde for. I den praktiske del af undervisningen vil den studerende opøve praktisk erfaring med specifikke og hyppigt anvendte test inden for børneområdet, det kliniske voksenområde samt det arbejds- og organisationspsykologiske område. Således vil den studerende både opnå erfaring med administration af test, scoring af test, fortolkning af test og afrapportering af testresultater.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Redegøre for centrale psykometriske og testteoretiske begreber
 • Beskrive psykologiske test ift. målgruppe, formål, administration, scoring og fortolkning
 • Opstille kriterier for gode psykologiske test og deres anvendelsesområder

 

Færdigheder

 • Anvende psykometrisk viden til at vurdere kvaliteten af en test, dens anvendelsesmuligheder samt dens brugbarhed, herunder validitet og reliabilitet
 • Udføre delementer i en testproces, herunder administration og scoring
 • Fortolke testresultater korrekt og nuanceret med inddragelse af viden om testens styrker og svagheder
 • Afrapportere og formidle testresultater

 

Kompetencer

 • Vurdere relevansen af specifikke test, brug af test i særlige grupper
 • Forklare, hvordan forskellige problemstillinger kan opstå og løses i testprocessen
 • Forholde sig kritisk til brug af test, testresultater, generalising af testresultater på tværs af forskellige populationer
   

Pensum jf. studieordning: 550 normalsider obligatorisk litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger og undervisning på mindre hold med henblik på, at den studerende opnår teoretisk såvel som praktisk erfaring med psykologisk testning:

I forelæsningerne arbejdes primært med de teoretiske aspekter af psykologisk testning eksemplificeret med konkrete test. Der er fokus på, at den studerende etablerer en bred og solid viden og teoretiske kompetencer, således at disse kan bringes i anvendelse i forhold til ”en hvilken som helst test” i personens virke som psykolog. Det forventes, at den studerende deltager aktivt i diskussioner, øvelser og andre aktiviteter, der er en del af forelæsningerne, samt læser relevante dele af pensumlitteraturen og orienterer sig i relevante dele af den test-specifikke pensumlitteratur.

I holdundervisningen arbejdes der færdighedstrænende og øvelsesorienteret med forskellige typer af konkrete psykologiske test. Der er fokus på, at den studerende opnår generelle praktiske og færdighedsmæssige kompetencer, således at disse kompetencer kan bringes til anvendelse i forhold til mange forskellige test i personens virke som psykolog. Det forventes, at den studerende forud for hver enkelt undervisningsgang forbereder sig ved at læse den relevante test-specifikke pensumlitteratur for at have et forhåndskendskab til de test, der skal arbejdes med som træningsmateriale. Desuden kræves mindst 80 % tilstedeværelse samt dokumenteret aktiv deltagelse i de forskellige færdighedstrænende og øvelses-aktiviteter, diskussioner mv. i holdundervisningen som forudsætning for deltagelse i eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 27
 • I alt
 • 55
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden har 4 timer til sin rådighed og det samlede omfang af den skriftlige eksamensopgave er maksimalt 10 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen at den studerende har dokumenteret mindst 80 % tilstedeværelse i holdundervisningen samt dokumenteret aktiv deltagelse i de forskellige færdighedstrænende og øvelses-aktiviteter, diskussioner, mv., som angivet af underviserne.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler til prøven.

Noter kan uploades via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

se eksamensplan.

Reeksamen

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"