APSK15300U Neuropsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Neuropsychology - Advanced applied theory and method

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

Målbeskrivelser

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet kan den studerende redegøre for, analysere, reflektere kritiskover, diskutere og anvende centrale begreber, teorier og metoder fra neuropsykologien med henblik på at forstå og (re)formulere relevante kliniske og teoretiske problemstillinger, samt under den fornodne faglige supervision planlægge, anvende, reflektere over og evaluere neuropsykologisk undersogelse og intervention.

Den studerende kan ved afslutning af forelæsningsrækken:

 • Redegøre for centrale neuropsykologiske teorier, begreber, empiri og interventionsformer.
 • Anvende disse begreber og teorier i analysen af neuropsykologiske problemstillinger og forholde sig kritisk og diskuterende til empirisk viden, fortolkning og interventionsforslag.
 • Afgrænse og (re)formulere en neuropsykologisk problemstilling på baggrund af kendskab til teorier og empirisk viden indenfor fagomradet.
 • Søge og udvælge litteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.
 • Belyse styrker og svagheder ved teorier og empiri ved at sammenligne med andre teorier og metodiske tilgange til problemstillingen, og gennem demonstration af empirisk viden.
 • Reflektere kritisk over problemstillingen, den inddragne viden og analyse i en diskussion

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister 

Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 28
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"