APSK15250U Klinisk psykologi - Praksishold

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Trine Garff – Praksishold i eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi

Formålet med dette praksishold er at give de studerende en indføring i og en erfaring med den eksistentiel-fænomenologiske grundlagsteori og psykologi, og blive trænet i de terapeutiske greb og positioner, som hører til denne tilgang.

Søren Kierkegaards forståelse af at “hjælpe en Anden” anvendes som et vejkort, og igennem oplæg, øvelser og diskussion vil vi langsomt inddrage andre store eksistentielle tænkere og psykologer, så vi bliver klogere på det landskab, som hedder eksistentiel-fænomenologisk psykologi og terapi.

Det primære fokus i undervisningen vil ligge på det konkrete kliniske arbejde, men de studerende vil også få en grundig introduktion til den teori det kliniske arbejde bygger på.

Herunder på hvordan eksistentiel filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis. En af de studerende på holdet vil få individuelt samtaleforløb (voksne). Underviseren superviserer forløbet og holdet fungerer som medsuperviserende team.   Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen.

Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement.

 

Praksishold 2 v/Frederik Weischer Frandsen - Mentaliseringsbaseret terapi i praksis

Kurset har til formål at give en indføring i det praktiske arbejde med Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) for mennesker diagnosticeret med personlighedsforstyrrelse på Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS) i Region Hovedstadens Psykiatri.

På kurset vil der indledningsvis blive introduceret til de forskellige dele af behandlingstilbuddet på PCS og herefter vil MBT blive præsenteret som teori og metode. Denne introduktion skal danne baggrund for mulig deltagelse i forskellige dele af behandlingstilbuddet på PCS. Disse aktiviteter kan være:

 • Observatør ved indledende vurderinger/udredning
  Psykoedukative MBT-I grupper (introduktion til MBT)
 • Varetagelse af støttende samtaleforløb for patienter på venteliste
 • Fælles videoobservation af individuelle samtaleforløb udført af klinikere på PCS


Deltagelse på kurset forudsætter, at man kan afsætte tid til de praktiske aktiviteter, som vil foregå på PCS. Det er hensigten, at en stor del af holdet får mulighed for at deltage ved de beskrevne behandlingsaktiviteter, men dette kan dog ikke garanteres. Som minimum vil alle studerende deltage i fælles refleksion over praksis ved videoobservation.

Som perspektiverende fokus vil der i slutningen af kurset også arbejdes med afsæt i MBT som en tilknytningsbaseret terapiform ved inddragelse af metoden Therapist attunement scales (TASc), der kan klassificere terapeuters tilknytningsmønster ved kodning af sproglige markører i terapeutens interventioner.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:
Undervisningen vil indledningsvis bestå af tekst/teori gennemgang ved underviser suppleret af diskussion. Herfra vil kurset skifte form og være målrettet supervision af og fælles refleksion over de studerendes praksiserfaringer i en form svarende til en mentaliseringsbaseret gruppe ledet af underviser.
 

Praksishold 3 v/ Sonja Breinholst - At arbejde kognitivt adfærdsterapeutisk med angst i en specialiseret klinik

Vil du gerne opleve hvordan det i praksis foregår at behandle personer med angst? Vil du se hvordan man laver undersøgelser af børn/familier/voksne med angst og dertil relaterede komorbide lidelser? Og vil du lære hvordan man behandler angst ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi? Så er dette praksishold noget for dig. På holdet vil du både blive undervist i de teoretiske aspekter ved angstbehandling med kognitiv adfærdsterapi, og opleve og derigennem lære hvordan diverse teknikker herfra integreres i praksis. Ligeledes vil der være fokus på mere almene undersøgelses- og behandlingsprincipper såsom alliancedannelse, journalnotatskrivning, motivation mv.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:
Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung/voksen eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 2 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (22 timer, herunder 2 timers undersøgelsesdeltagelse, samt 10 x 2 times ugentlig videoobservation af et behandlingsforløb). Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, inden for normal arbejdstid til klinikaktiviteterne.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange, og der vil blive arbejdet med at lære forskellige typer terapeutiske interventioner, såsom kognitiv omstrukturering og kognitiv defusion, samt adfærdseksperimenter. Emnerne vil omfatte depression, angst og stress/udbrændthed såvel som somatoforme tilstande og endvidere vil der blive belyst hvordan en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang kan bruges i arbejdet med identitet og eksistentielle temaer. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t en samfundsmæssig kontekst.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:
Forløbet kræver aktiv deltagelse fra den enkelte deltager og i undervisningen indgår der – foruden oplæg fra underviser – bl.a., videooptagelser, demonstrationer, rollespil og forskelligt gruppearbejde.

 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.

Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) – en nyere gren indenfor kognitiv terapi sammen med mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBCT) - der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret, engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet i den kliniske praksis for både klient og terapeut.
Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som studenterterapeuter for to klienter – i samarbejde med to medstuderende som observatører.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:
De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team.

 

Praksishold 6 v/Sara Kristiansen - Psilocybin-assisteret psykoterapi AFLYST den 15/5-24.

 

Praksishold 7 v/ Sara Kerstine Nielsen - Tilknytningsbaseret psykoterapi

Praksisholdet vil give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i tilknytningsbaseret terapi. Tilknytningsteori tilbyder en ramme til både at forstå adaptiv og maladaptiv udvikling og centrale kliniske begreber som terapeutisk alliance og terapi outcome. 

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil have klientforløb med voksne klienter. De individuelle terapiforløb bliver superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser og have diskussioner, som kommer til at kræve åbenhed og et personligt engagement, herunder ser vi nærmere på, hvilken rolle terapeutens og klientens tilknytningsmønstre spiller i terapien.

 

Praksishold 8 v/ Anne Bryde Christensen - Udredning & Psykoterapi for spiseforstyrrelser

Dette praksishold vil give en introduktion til udredning og psykoterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser hos voksne.

Holdet vil i de første 5 uger blive introduceret spiseforstyrrelsesfeltet, udredning, komorbiditet, risikofaktorer, og psykoterapeutisk behandling. De studerende vil herefter blive oplært i at anvende udredningsværktøjet ”MINI – neuropsykiatrisk interview” som afdækker en lang række psykiske lidelser inkl. spiseforstyrrelser. Den studerende vil gennem MINI træningen blive i stand til at genkende og differentiere de mest udbredte psykiske lidelser herunder spiseforstyrrelser, depression, angstlidelser mm.

De studerende bliver herefter introduceret til psykoterapi for spiseforstyrrelser, kvalitetssikring og fidelity målinger i psykoterapi. Vi vil sammen øve brugen af værktøjerne og kvalitetsvurdering ved at rate lydbånd fra psykoterapi for spiseforstyrrelser fra Psykiatrien. De terapeutiske retninger vi primært vil arbejde med, er systemisk-narrativ terapi og kognitiv adfærdsterapi for spiseforstyrrelser.

Efter de første 5 uger opdeles holdet i et ’udredningshold’ og et ’fidelity hold’ som igennem de næste 5 uger skal arbejde med henholdsvis MINI-interviews med patienter og rating af psykoterapi lydbånd på Psykiatrisk Center Ballerup.

 

Praksishold 9 v/Monika Walczak - Introduction to metacognitive theory and therapy.

In this practical clinical course, the students will be introduced to metacognitive theory of psychopathology and metacognitive therapy for anxiety disorders and depression for adults. The students will learn how to conduct a metacognitive case formulation, and how to conduct a course of short-term therapy for anxiety disorder and/or depression, using metacognitive method.

The course consists of short lectures introducing theory and practical application of metacognitive techniques, active therapeutic work, where two students will conduct therapy with real clients, as well as self-study, where the students will practice introduced techniques in pairs of two. The students will also conduct group presentations of selected MCT topics.

The individual therapy sessions will be recorded and used as teaching material. Therapeutic sessions will be supervised by the teacher in collaboration with the rest of the students, who will form an active and reflective peer supervision team. The course will be taught and supervised in English, and therapy sessions will be conducted by the students in Danish (unless the client prefers English).

 

Praksishold Slagelse v/Bo Bach m.fl. - Anvendt klinisk psykologi i psykiatrien

Dette praksishold henvender sig til studerende på kandidatspor i klinisk psykologi i Psykiatrien Region Sjælland, hvorfor indholdet er kædet sammen med seminarhold i klinisk psykologi samt holdtræning i psykologisk testning. Indholdet samtænkes og koordineres således med det tilknyttede seminarhold samt projektorienteret forløb (POF) ved stamafsnit.

Overordnet sigter praksisholdet efter, at den studerende opnår indledende forberedelse og træning til at kunne bestride udvalgte superviserede opgaver i projektorienteret forløb (POF) ved kliniske stamafsnit – og føle sig fagligt klædt på til dette.

De studerende vil tilegne sig en bred forståelse og kompetence, hvad angår klinisk psykologisk praksis (jf. indhold på seminarhold), mens den enkelte studerende vil få mulighed for at fordybe sig i specifikke opgaver, der er mest relevante for vedkommendes stamafsnit (f.eks. kognitiv undersøgelse, struktureret diagnostisk interview, støttende/terapeutisk samtaleforløb) samt målgruppe (børne & ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri).

NB. For at blive tilmeldt kandidatspor i Klinisk psykologi i Psykiatrien Region Sjælland skal man sammen med dette praksishold vælge det tilsvarende seminarhold: Klinisk psykologi i psykiatrien: Udredning og psykoterapi i psykiatrien.   

Undervisningsform og aktiv deltagelse:
Undervisningen vil variere mellem oplæg, konkret træning i kliniske redskaber, gruppebaseret case-arbejde, delegerede opgaver på stamafsnit og refleksion i plenum.

Udover formel undervisning og træning, vil praksisholdet have karakter af et kliniknært ”eksperimentarium” for enkelte opgaver, der skal udføres under supervision ved kliniske stamafsnit. 

Under forløbet vil studerende (i makkerpar) gennemføre en relevant klinisk opgave ved tilknyttet stamafsnit, hvilket koordineres med lokal vejleder. I løbet af første semester gennemføres mindst to af følgende, således at det dækker enten 1 eller 2 samt enten 3 eller 4.

 1. Struktureret diagnostisk/klinisk interview med afrapportering og tilbagemelding til patient.
 2. Kognitiv undersøgelse med WAIS-IV (voksen) eller WISC-IV (børne & unge) med afrapportering og tilbagemelding til patient.
 3. Kortere støttende/terapeutisk samtaleforløb med patient – med elementer af CBT, MBT eller DBT.
 4. Observation af visiterende forsamtale, diagnostisk udredning, psykologisk undersøgelse eller psykoterapi.
Målbeskrivelser

Målbeskrivelse for Praksishold

Efter end praksishold forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.

 

Færdigheder

 • Analysere og sammenhængende præsentere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

 

Kompetencer

 • Fremanalysere og vurdere fordele og ulemper ved interventionsforløb, interventionsformer, udrednings- og evalueringsmetoder.
 • Kritisk perspektivere rækkevidde og begrænsninger ved udvalgte interventionsforløb.

Pensum jf. studieordning: 500 normalsiders obligatorisk samt 200 normalsiders selvvalgt litteratur

En aktuel pensumliste og forelæsningsplan, vil umiddelbart inden semesterstart være at finde i kursusrummet på Absalon.

Tidligere pensumlister kan findes her: Absalon

 

Praksishold, med analyser og diskussion af konkrete klientforløb, som i videst muligt omfang gennemføres af de studerende selv. Den studerende forventes at forberede sig i forhold til undervisningens læseplan, deltagelse i holdets diskussioner samt udarbejdelse og præsentationer af oplæg eller lignende. De specifikke aktiviteter fremgår af kursusudbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Prøveform:
Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i de ved
kursusudbuddet fastlagte aktiviteter, opgaver, præsentationer m.v.
De præcise angivelser for, hvad aktiv deltagelse indebærer, vil forud for semesterstart fremgå i kursusrummet på Absalon.
Kan kun bestås ved kursusdeltagelse i efteråret. Det er dermed ikke muligt at gå til reeksamen i det samme semester. Studerende skal tilmelde sig et af de udbudte praksishold det følgende efterår.

Gruppeprøvebestemmelse:
Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv
undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver.
Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.

Omfang:
Afhænger af det konkrete kursusudbud.

Særlige bestemmelser:
Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Kan kun bestås ved kursusdeltagelse i efteråret. Det er dermed ikke muligt at gå til reeksamen i det samme semester.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"