APSK15220U Klinisk psykologi - Praksishold

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Trine Garff – Praksishold i eksistentiel psykoterapi
 

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 

 

Praksishold 2 v/ Marie Louise Reinhold-Dunne - Tredje bølge kognitive teorier og praksis

Dette praksishold har fokus på nyere kognitiv teorier samt terapier, herunder Acceptance and Commitnment Therapy, Metakognitiv Terapi, Ruminationsfokuseret Kognitiv Adfærdsterapi samt Mindfulness til behandling af angst- og depressionslidelser. Holdet vil tage udgangspunkt i litteraturen til voksne, men der vil være diskussioner om hvordan teorier samt terapier kan adapteres til børn og unge. På kurset vil den studerende ydermere lære at identificere angst- og depressionslidelser, samt foretage differentialdiagnostiske undersøgelser/overvejelser. Den studerende vil få kendskab til undersøgelses- og interventionsmetoder, samt lære at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling. Der vil være ugentlige øvelser i mindre grupper samt blive anvendt videomateriale til at illustrere de forskellige terapeutiske retninger. Analyser af, refleksioner over og spørgsmål til ugens pensum samt praktiske øvelser udgør grundlaget for undervisningen i klasseværelset

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Det forventes, at den studerende har læst pensum til hver undervisningsgang samt er aktiv deltagene i øvelser i undervisningen.

 

Praksishold 3 v/ Sonja Breinholst -  At arbejde kognitivt adfærdsterapeutisk med børn og familier på en specialiseret behandlingsklinik for angste børn og unge

Vil du gerne opleve hvordan det i praksis foregår på en specialiseret klinik der behandler børn, unge med angst? Vil du se hvordan man laver undersøgelser af børn og familier med angst? Og vil du lære hvordan man behandler angst ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi? Så er dette praksishold noget for dig. På holdet vil du både blive undervist i de teoretiske aspekter ved angstbehandling med kognitiv adfærdsterapi, og opleve og derigennem lære hvordan diverse teknikker herfra integreres i praksis. Ligeledes vil der være fokus på mere almene undersøgelses- og behandlingsprincipper for børn og familier såsom alliancedannelse, journalnotatskrivning, motivation mv.

Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Center for Angst er en behandlingsklinik på KU med speciale i angst og depression samt kognitiv adfærdsterapi. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. På undervisningsplanen står ugens sessioner, samt hvilke videoer I skal se, uge for uge.

Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Center for Angst er en behandlingsklinik på KU med speciale i angst og depression samt kognitiv adfærdsterapi. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. På undervisningsplanen står ugens sessioner, samt hvilke videoer I skal se, uge for uge.

Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 1,5 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (24 timer). Disse klinikaktiviteter består af 2 timers undersøgelsesdeltagelse, samt 11 x 1.5 times ugentlig videoobservation af et behandlingsforløb. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, inden for normal arbejdstid til klinikaktiviteterne.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange, og der vil blive arbejdet med at lære forskellige typer terapeutiske interventioner, såsom kognitiv omstrukturering og kognitiv defusion samt adfærdseksperimenter. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssige udvikling.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Forløbet kræver aktiv deltagelse fra den enkelte deltager og i undervisningen indgår der – foruden oplæg fra underviser – bl.a., videooptagelser, demonstrationer, rollespil og forskelligt gruppearbejde.

Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.

Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) – en nyere gren af kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret, engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeuter for hver sin klient – i samarbejde med en medstuderende som observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet min. tre timer om ugen.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet.
 • Mundtligt oplæg af maks. en halv times varighed (terapeuter & observatører undtaget). Med udgangspunkt i et af temaerne – primært fra obligatorisk pensum – præsenteres og diskuteres en relevant klinisk problemstilling.
 • Afsluttende fri skriftlig refleksionsopgave på maks. 5 sider: Med udgangspunkt i både obligatorisk og selvvalgt pensum analyseres og diskuteres en teoretisk problemstilling, der har afspejlet sig i det kliniske arbejde og supervision på praksisholdet.   

 

Praksishold 6 v/Maja Zandersen - Udredning og psykoterapi på fænomenologisk og psykodynamisk grundlag

På dette hold introduceres de studerende til fænomenologiske og psykodynamiske grundbegreber af relevans for den kliniske psykologi. Der bliver her tale om at undersøge og forstå den fænomenologiske og psykodynamiske metode som en måde at forholde sig til og være med klienten/patienten på, frem for at anvende bestemte handlingsorienterende teknikker.

De klientforløb, der præsenteres på holdet, vil blive superviseret af underviser med inddragelse resten af de studerende, der deles op i 2 reflekterende teams.

Foruden grundbegreberne vil der på holdet blive lagt vægt på metoder og problemstillinger af relevans for de svære psykiske lidelser, som psykologer i psykiatrien møder i deres kliniske praksis. Her udgør den klinisk psykologiske udredning et naturligt fokus, og vi vil på holdet berøre interviewteknik, den psykiatriske anamnese, diagnostik og differentialdiagnostik og psykologisk testning.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Det forventes, at alle studerende deltager aktivt i supervisionen af klientforløbene (som reflekterende teams). Endvidere skal de studerende, som ikke har klientforløb, levere minimum et mundtligt oplæg på baggrund af pensum. Alle studerende skal deltage aktivt i diskussion af pensum og praksis.

Praksishold 7 v/Sara Kerstine Nielsen - Tilknytningsbaseret psykoterapi

Praksisholdet vil give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i tilknytningsbaseret terapi. Tilknytningsteori tilbyder en ramme til både at forstå adaptiv og maladaptiv udvikling og centrale kliniske begreber som terapeutisk alliance og terapi outcome.  

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil have klientforløb med voksne klienter. De individuelle terapiforløb bliver superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser og have diskussioner, som kommer til at kræve åbenhed og et personligt engagement, herunder ser vi nærmere på, hvilken rolle terapeutens og klientens tilknytningsmønstre spiller i terapien.

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til studieordningen
 • Mundtlig oplæg af 30 minutters varighed
 • Responspapir på maks. 5 sider – den studerende vælger selv et emne med afsæt i obligatorisk og selvvalgt pensum

 

Praksishold 8 v/Monika Walczak - Introduction to metacognitive theory and therapy.

In this practical clinical course, the students will be introduced to metacognitive theory of psychopathology and metacognitive therapy for anxiety disorders and depression for adults. The students will learn how to conduct a metacognitive case formulation, and how to conduct a course of short-term therapy for anxiety disorder and/or depression, using metacognitive method.

The course consists of short lectures introducing theory and practical application of metacognitive techniques, active therapeutic work, where two students will conduct therapy with clients, as well as self-study, where the students will practice introduced techniques in pairs of two.

The individual therapy sessions will be recorded and used as teaching material. Therapeutic sessions will be supervised by the teacher in collaboration with the rest of the students, who will form an active and reflective peer supervision team.  All students are expected to participate actively in group discussions, supervision, as well as self-study work.

The course will be taught and supervised in English, and therapy sessions will be conducted by the students in Danish. Final assignments can be written in English or Danish.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Participation in plenary discussions, supervision and reflections regarding metacognitive theory and therapy, work with clients, as well as self-study work.
 • Oral presentations summarizing the experience of metacognitive techniques practiced during self-study practice, from both “therapist” and “client” perspective.
 • Final written reflection assignment of a maximum 5 pages. The reflection paper should include a description, analysis and discussion of a theoretical problem, encountered in the clinical work and supervision.
 • The assignment should be based on both compulsory and self-chosen literature.
Målbeskrivelser

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
 • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister   

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 42
Ikke relevant
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

Fremmøde til mindst 75 % af undervisningsgangene samt aktiv deltagelse i undervisningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

januar/juni

se eksamensplan.

Reeksamen

februar/august

se eksamensplan.

Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"